แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ตป่าตอง คาเฟ่คูลๆ ต้องที่ มาดูบัวคาเฟ่ 3วัน2คืน


 ไฮไลท์
 • เที่ยวชิคๆคูลๆกับ มาดูบัวคาเฟ่ / ทรีมังกี้คาเฟ่
 • กราบขอพรหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง / วัดพระทอง / วัดพระใหญ่
 • พักโรงแรมอมารีป่าตอง ระดับ 5 ดาว
 • เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง คนขับชำนาญการด้านการท่องเที่ยว

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง - มาดูบัวคาเฟ่ - วัดฉลอง - วัดพระใหญ่
 • วันที่ 2 :  อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต / สามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำในภูเก็ตเพิ่มได้
 • วันที่ 3 :  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ทรีมังกี้ – ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ - สนามบิน

 ตัวเลือกแพ็กเกจ

 สิ่งที่จะได้รับ
 • ยืนยันการจองภายใน 24 ชม.
 • สามารถยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • fas fa-bullhorn
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • เวลาดำน้ำต้องไปจอยกับกรุ๊ปอื่น

 อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าแล้ว)
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ
 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง

 นโยบายการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋ว เครื่องบิน , ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน,ค่าตั๋วเครื่องบิน ,รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน