ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER IN JAPAN 6 วัน 4 คืน


6,502 Views

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER IN JAPAN 6 วัน 4 คืน
ไปเที่ยวด้วยกัน ขอนำเสนอ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาประหยัด เที่ยวญี่ปุ่นเริ่มต้น เดือน เมษายน เที่ยวญี่ปุ่น นำท่านเที่ยวสงกรานต์  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองชาวไอนุ พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโด เดินทางสู่จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว) ชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way) อิสระช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
รหัสทัวร์:
JP_XJ00035
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Airasia X
฿53,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป:XJ620 - ขากลับ:XJ 621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
เวลา

รายการท่องเที่ยว

20:30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน

23:55 น. บินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ –หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ - ที่พัก
เวลา

รายการท่องเที่ยว

08:40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองชาวไอนุ พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชนพื้นเมืองไอนุใน ปี1984 ซึ่งภายในมีเอกสารที่เกี่ยวกับชาวไอนุถึง 5,000 ชิ้น มีภาพไอนุ และงานเขียน รวม 150 ชิ้น และมีหนังสือรวม อีก 7,500 เล่ม รวมทั้งมีการแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 2 โซนคือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตันอันเป็นที่จัดแสดงและจำลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจำบ้าน นอกจากนี้ยังมีการจำลองชุมชนของชาวไอนุภายในหมู่บ้านไอนุ มีการจัดแสดงวัฒนธรรมที่สื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นพื้นบ้านได้อย่างแท้จริง จะมีรูปปั้น เทพเจ้าและสัตว์ต่างๆที่ชาวไอนุเคารพนับถือ เช่น นกฮูกและหมีสีน้ำตาล ซึ่งในปัจจุบันสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์หายาก และได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไอนุให้ความนับถือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งได้มีแหล่งกำเนิดน้ำออนเซ็นของออนเซนโนโบริเบทสึ ตั้งที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของออนเซนโนโบริเบทสึ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก การระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน้ำร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร และน้ำที่ไหลออกมาก็ร้อนมาก วัดสูงสุดได้มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆ เต็มไปด้วยไอน้ำจนไม่สามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอย เราก็สามารถมองเห็นการพุ่งตัวขึ้นมาของแก๊สภูเขาไฟได้เลย และน้ำร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของกำมะถัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว) นำท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขา เพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากให้ท่านได้บันทึกภาพเก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที่สวยงาม ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรม (2) เมนู....เซ็ทอาหารญี่ปุ่น + ใส่ชุดยุกาตะ
ที่พัก โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม โทยะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way) – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – ที่พัก
เวลา

รายการท่องเที่ยว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง ให้ท่านได้สัมผัสใกล้ชิดกับหมีสีน้ำตาล อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของที่ระลึกต่างๆของที่นี่กับเวอร์ชั่นหมีสีน้ำตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way) ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซังซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุ และระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลา นานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซัง ที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพ อันงดงามมากในมุมกว้าง ของทะเลสาบโทยะ (LakeToya) และภูเขาโชวะชินซัน (Showa Shinzan) และ จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง ก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู...เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร จากนั้นนำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากโรงงาน
แก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่อง ประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจะเลือกชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนำอาจทำให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว Otaru Music Box Museum แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด และมีคนมาแวะชมมากที่สุด สร้างในปี 1912 มี หอนาฬิกาไอน้ำ อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆก็ต้องแวะเก็บภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกัน 3 ชั้น เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน้ำชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญี่ปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซึ่งต้องขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ความน่ารักที่ไม่แพ้กันสักชิ้นจะทำให้คุณต้องยอมจ่ายเงิน ในการซื้อหาไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากอย่างแน่นอน ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซึ่งต้องข้ามถนนมา ในส่วนนี้แสดงเครื่องดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทำจากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทำงานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีชิ้น เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาที ด้วย... “ ดังนั้นใครจะไปแอบใช้เวทย์มนต์แบบในเรื่องก็ตระเตรียมเวลาให้พอดีนะจ๊ะ” ซึ่งในปัจจุบันที่คลองย่านคลองโอตารุนี้มี อาคารและโกดังได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นร้านอาหาร ร้านขนม ร้านผลไม้ ร้านขายของฝาก และ ร้านขายของที่ระลึก
ค่ำ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก โรงแรม GRAND PARK OTARU HOTEL (ระดับ 4 ดาว++) หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ที่พัก
เวลา

รายการท่องเที่ยว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้า ฮอกไกโดเป็นศาลเจ้า ในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝาก และร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน และมีทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านชม "อดีตทำเนียบรัฐบาล" (Old Hokkaido Government Building) หรือตึกแดง อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่นี่ที่เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่สถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสสิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 จากนั้นนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่งสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่ อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับ
การขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นผ่านชม สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!...เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ไม่อั้นเสริฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด อาหารทะเลสดๆ มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะอาหาร ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ แล ซูชิหน้าต่างๆ นั่นเอง
ที่พัก โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
เวลา

รายการท่องเที่ยว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

 

ให้ท่านได้ อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนำสำหรับผู้รักการช็อปปิ้งดังนี้ค่ะ

ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร “ตลาดปลานิโจ” และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด่ำไปกับความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

  ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
  ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน
  เจอาร์ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับสถานีที่ซึ่งไม่ว่าอะไรก็มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เครื่องไฟฟ้า ส่วนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ
เที่ยง-เย็น

อิสระอาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

ที่พัก โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เวลา

รายการท่องเที่ยว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ
09.55 น. กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-184-6990

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
064-639-1946
064-639-6426
065-639-5493
Hotline :
064-491-9639
Facebook :
Line :
Email :
paiteawduaykan@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน