ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน บิน(XW)

6,853
SAVE 800.-
10% OFF
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน บิน(XW)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ มณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

สนามบินดอนเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
21.05 น. เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW858 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.20 น. ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักกิ่ง หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” (สวรรค์บนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นำท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุน จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่ว ในขณะที่ใบชายังสด ชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่ มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆ สีสวย รสหวานไม่ฝาด กลิ่นหอมจางๆ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน”ชม ธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” นำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BALISHA HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ คลองแห่งนี้มีความยาวท้ังหมด ประมาณ1,794 กิโลเมตร ซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง,เจียงซูและ เจ้อเจียง นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว้เป็นอย่างดีนำท่าน แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร
แวะชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซินฉาง สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแ ละธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านถ่ายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าลิฟท์) ที่ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขต ลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก จากนั้นนำท่าน อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไก่ขอทานหมูพันปี
เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ มณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
ค่ำ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง
สนามบินดอนเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
03.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW857
07.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XW858 (21.05 น.-02.20 น.) Nok Scoot ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) XW857 (03.35 น.-07.10 น.) Nok Scoot ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ