ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7วัน 4คืน บิน(TG)

4,777
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์  7วัน 4คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์รัสเซีย เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ มูร์มันสค์มูร์มันสค์ มอสโคว์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอสโคว์
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
10.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 974
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MILAN HOTEL MOSCOW หรือระดับใกล้เคียง
มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ - สถานีรถไฟใต้ดิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์” หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียน ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ โดยมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ MOSKVA
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์” (NOVODEVICHY CONVENT) ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี แทน อดีตเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ จากนั้น นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซีย
  สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอัน
สวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม จากนั้น นำท่านสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้อปปิ้ง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการต่างประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MILAN HOTEL MOSCOW หรือระดับใกล้เคียง
มอสโคว์ - ตลาดสินค้าพื้นเมือง - สนามบิน - มูร์มันสค์ - ล่าหาแสงเหนือ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ได้บนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว รองเท้า กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ)
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
xx.xx น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
xx.xx น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก นัดหมายทุกท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางชมแสงเหนือ
เมืองมูร์มังสค์
เดือนธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -5 ถึง -11
เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -7 ถึง -14
เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -2 ถึง -13
เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ -2 ถึง -9
21.00 น. นําท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ที่พัก PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
มูร์มันสค์ - เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - สโนว์โมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมูร์มันสค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามิ (SAMI VILLAGE) (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) เดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านซามิ” (SAMI VILLAGE) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ (REINDEER) หมาป่า(FOX) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น นำท่านสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้” (HUSKY FARM) ชมความน่ารักและแสนรู้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน และนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถ ขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.00 น. นําท่าน “ตามล่าหาแสงเหนือ” (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ที่พัก PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
มูร์มันสค์ - ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส - สนามบิน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่าน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น LENIN ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ จากนั้น นำท่าน ชมอนุสาวรีย์อโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน จากนั้น นำท่านเข้าชม “มหาวิหารเซนต์นิโคลัส” (ST.NICHOLAS CATHEDRAL) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1986-1989 เป็นโบสถ์ออโธดอกซ์ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบกล่อง
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
xx.xx น. เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่ กรุงมอสโคว์
  นำชม “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL’S CATHEDRAL) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย POSTNIK YAKOVLEV ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปา
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MILAN HOTEL MOSCOW หรือระดับใกล้เคียง
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - สถานีรถไฟใต้ดิน - อาร์บัต
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ “พระราชวังเครมลิน” (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” (THE KREMLIN ARMOURY) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
เที่ยง เบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาสมควรทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
18.40 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.30 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG 974 (10.50 น.-17.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG 975 (18.40 น.-07.30 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ