ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 11วัน 9คืน บิน(TG)

7,129
SAVE 4,000.-
4% OFF
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 11วัน 9คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม ณ Lauterbrunnen นั่งรถไฟชมวิวถึง 2 ขบวน Jungfraujoch Train ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of Europeนำท่านนั้งรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นำท่านเข้าชมภาพใน สนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำท่านเข้าชมภายในของซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน นำท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ชมวิวกรุงปารีส นำท่านเข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังแวร์ซายย์ ช้อปปิ้งที่ ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette พักเมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ chianciano terme เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - เข้าชมภายในโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - เชียนเซียโน เทอร์เม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นำคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” นำท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนำท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นำท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก GRAND ADMIRAL HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง
เชียนเซียโน เทอร์เม่ - ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - ปิซ่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน และยังเป็นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่มีชื่อเสียงของอิตาลีนำท่านเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมากส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่งเมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้มยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุหนักหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยทำการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้และเขายังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบซึ่งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล จนทำให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987 นำท่านออกเดินทางกลับสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HILTON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ฟลอเรนซ์ - เวนิส เมสเตร้ - จตุรัสซานมาโค - สะพานถอนหายใจ - เวโรน่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค ”ศูนย์กลาง ของเมืองเวนิส พร้อมนำ คณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชมอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิส ในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL VERONA หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เวโรน่า - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิร์น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี จากนั้นนำท่านเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ให้คณะได้เดินช้อปปิ้งที่”ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOXTOWN OUTLET พบกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายกว่า160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า250ยี่ห้อดังทั้งแบรนด์อิตาลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากนั้นยังมีบาร์ให้ท่านได้นั่งดื่ม ,จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกรับประทานมากมาย (มาสวิสฯห้ามพลาด!ช้อปปิ้งแบรนด์เนมแท้ๆถูกที่สุดในยุโรป) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radison Blu Lucerne หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” นำท่านเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
อินเทอร์ลาเค่น - มูลฮูส - ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส เมืองพรมแดนที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งของสองประเทศนี้
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส นำท่าน ผ่านชม มหานครปารีสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง
ปารีส - มองมาร์ต - ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตล อดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” ไกด์ประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่ บางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)เข้าเฝ้าราชสำนักฝรั่งเศส นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง
ปารีส - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG 944 (00.20 น.-06.50 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG 931 (13.40 น.-05.55 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 24 มื้อ