ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น มองเทรอซ์ 7วัน 4คืน บิน(QR)

10,036
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น มองเทรอซ์ 7วัน 4คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ Rhine falls ถ่ายภาพคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถ่ายรูปคู่กับ สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์นซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์ นั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านพิชิตยอดเขา ยอดเขาจุงเฟรา ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชลปปลิ้น ตลกชื่อก้องโลก ชมความงามของยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม Lake Como ทะเลสาบอันสวยงาม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
20.40 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
ซูริค - น้ำตกไรน์ - สไตน์ อัม ไรน์ - ลูเซิร์น - ไมริงเกน
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)
02.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR093
07.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (50 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” Rhine falls ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสไตน์ อัม ไรน์” Stein am Rhein (22 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne (117 กม.) เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์นซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม“ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARK DU SAUVAGE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ไมริงเกน - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเค่น - เบิร์น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” (47 กม.) เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟือง จากนั้นเดินทางต่อสู่ “เมืองอินเทอลาเค่น” Interlaken มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งนี้ ในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบ้านพักของชาวสวิส ในสไตล์ชาเล่ท์ที่สวยงาม เมืองนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พักกรุงเบิร์น
ที่พัก BEST WESTERN HOTEL / HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
เบิร์น - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - แทช
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” Lausanne (104 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก”
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเวเว่ย์” Vevey ( 18 กม.) เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว อันเลื่องชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินชมความสวยงามของสวนอังกฤษ บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “อนุสาวรีย์ ชาลี แชลปปลิ้น” ตลกชื่อก้องโลก นำท่านออกเดินสู่ “เมืองมองเทรอซ์” Montreux (8 กม.) เมืองพักผ่อนตาก อากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแทช (139 กม.)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ELITE HOTEL / ALPEN HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
แทช - เซอร์แมทซ์ - ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น - โคโม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรง ปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊ก ธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโม” Como (228 กม.) เมืองเอกของ แคว้นลอมบาร์เดีย เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามของประเทศอิตาลี ผ่านพรมแดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเมืองต่างๆ ระหว่างทาง ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง 5 ของอิตาลี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CRUISE HOTEL / JUST HOTEL LOMAZZO หรือระดับใกล้เคียง
โคโม - ล่องเรือทะเลสาบโคโม - ลูกาโน่ - ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - มิลาน - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน “ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม” Lake Como ทะเลสาบอันสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในอิตาลี เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองตากอากาศที่กระจายตัวอยู่รอบๆ ทะเลสาบ และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน” Lugarno (35 กม.) เมืองสวยริมทะเลสาบ นำท่านเดินเล่นชมเมือง ซึ่งมีบรรยากาศแบบอิตาลี ผสมฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท” Fox Town Outlet (20 กม.) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้ง
xx.xx น. ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน (69 กม.)...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
22.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR118
05.35 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.40 น.-00.05 น.)

QR093 (02.00 น.-07.20 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR118 (22.55 น.-05.35 น.)

QR832 (08.00 น.-19.00 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ