ทัวร์ยุโรปแอลป์ โดโลไมท์ อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย เยอรมนี 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

1,921
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรปแอลป์ โดโลไมท์ อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย  เยอรมนี 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เข้าสู่เวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ เมืองกราซ เยื่อนกรุงลูบลิยานา เมืองหลวงของสโลเวเนีย ล่องเรือทะเลสาบเบลด ชมเมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ หัวใจของเขต โดโลไมท์ แนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มียอดที่สูงเสียดฟ้า แห่งแอลป์อิตาลี ชมทะเลสาบ มิซูริน่า ทะเลสาบที่ใสราวกระจก พิเศษ นั่งกระเช้า Cable Car ชมวิวเขาโดโลไมท์ ต่อด้วยเมืองอินสบรูค เมืองหลวงของรัฐทิโรล ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ เยือนเมืองมิวนิค เมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเยอรมนี ช้อปปิ้ง ถนนแมกซิมิเลียน สวรรค์ของนักช้อป

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง – กราซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.20 น. บินออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936
07.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรีย) ถึงสนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางโดยรถโค้ช เข้าชมมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเชินบรุนน์ ตัววังมีสีทองเหลืองอร่าม งดงามสมฐานะแม่ยายของกษัตริย์ยุโรป ด้านในวังมีห้องจำนวนมากถึง 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงพระอักษร ห้องพระราชพิธี ห้องทรงพระสำราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม โดยทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยความบรรจงสรรค์สร้างออกมา ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับด้วยรูปแกะสลักอย่างงดงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  ทำความรู้จักกับเมืองแห่งดนตรีอย่าง กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงอันเก่าแก่ เป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน  จากถนนริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการชมเมือง ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ เช่น รัฐสภา โรงโอเปร่า พระราชวังเบลวาแดร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยใกล้กันนั้นมีถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่นักช้อปละลายทรัพย์ตัวยงต้องรู้จักเป็นอย่างดี มีสินค้า แบรนด์เนม มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  ก่อนมุ่งหน้าสู่เมือง มรดกโลก ที่มีบรรยากาศดีมาก เงียบสงบ เหมาะแก่การปลีกวิเวกไปนั่งชิลล์ๆ พักตากอากาศในมุมเงียบๆ อย่างเมืองกราซ (Graz) (200 กม./ 2ชม. 20 นาที
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Austria Trend Ananas หรือเทียบเท่า
กราซ – ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  สูดอากาศยามเช้าก่อนเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) (195 ก.ม./ 2 ชม. 10 นาที)  เมืองหลวงที่สวยงามของสโลเวเนีย มาถึงแล้วตรงเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เพื่อเริ่มต้นเที่ยวชมรูปปั้นของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน มีสีชมพูดึงดูดสายตา  ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ใกล้กับจัตุรัสมี สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็น สะพานแห่งแรก ๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งมีรูปมังกรในแบบอาร์ตนูโวอยู่ฝั่งละ 3 ตัว เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลเวเนียที่เชื่อกัน ตามตำนานว่า เจสันได้ขโมยขนแกะทองคํามา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่ง    ลูบลิยานา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจําเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  มุ่งหน้าลงใต้ไปที่เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (54 ก.ม./ 1 ชม.) เมืองที่งดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน ดังความฝัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นำทุกท่านล่องเรือทะเลสาบเบลด เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบลดที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง โบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบมาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำจึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือจะล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลเวเนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Park หรือเทียบเท่า
เบลด – คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ สู่ เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ (Cortina D’ Ampezzo) (234 ก.ม./3 ชม. 20 นาที) หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี ตั้งอยู่เชิงเขาโดโลไมท์ บนเส้นทางงดงามด้วยภูมิประเทศ ป่าสน ทะเลสาบแสนสวย หุบเขากว้าง กระท่อมไม้ชาเลย์ ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ยอดเขาที่ไร้หิมะ แต่รูปทรงแปลกตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ เที่ยวชมเทือกเขา โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ  ที่ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มียอดที่สูงเสียดฟ้า และ อิสระให้ท่าน ชื่นชมความงดงามกับทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake) ท่านจะเห็นเงาสะท้อนของธรรมชาติสู่เวิ้งน้ำอันไพศาล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เหมาะมากสำหรับท่านที่ชอบหาสถานที่ไว้นั่งชิลล์ๆ ที่ไหนสักแห่ง” อยากจะบอกว่าที่แห่งนี้แหละเหมาะที่สุด ให้คุณได้ชิลล์กับบรรยากาศและสภาพอากาศที่สุดแสนจะบรรยาย งดงามจนท่านต้องลืมหายใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Bellevue Suites & SPA หรือเทียบเท่า
คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ – นั่งกระเช้า Cable Car – อินสบรูค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลานำท่านขึ้นสู่บนเนินเขา เพื่อชมวิวที่เราเรียกว่า “อัลเป ดิ ซุยซี” (ALPE DI SIUSI) โดยการนั่งกระเช้า “Faloria Cable Car” ชมวิวทิวทัศน์บนภูเขา ที่ได้ชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้พบกับความงดงามอันน่าประหลาดตาของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็นภาพประกอบ ให้เวลาท่านได้ดื่มด่ำ สัมผัสความงดงาม อิสระถ่ายภาพมุมที่ท่านชอบตามอัธยาศัย
  ได้เวลานำท่านขึ้นสู่บนเนินเขา เพื่อชมวิวที่เราเรียกว่า “อัลเป ดิ ซุยซี” (ALPE DI SIUSI) โดยการนั่งกระเช้า “Faloria Cable Car” ชมวิวทิวทัศน์บนภูเขา ที่ได้ชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้พบกับความงดงามอันน่าประหลาดตาของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็นภาพประกอบ ให้เวลาท่านได้ดื่มด่ำ สัมผัสความงดงาม อิสระถ่ายภาพมุมที่ท่านชอบตามอัธยาศัย
  หมายเหตุ    กระเช้า Cable Car จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือนเป็นสำคัญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินสบรูค (Innsbruck) (160 ก.ม./2.30 ชม.) เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์  เข้าสู่ใจกลางเมืองอินสบรูค เพื่อเที่ยวชมเมืองที่ราชสำนักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กที่ยิ่งใหญ่ สร้างที่พำนักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ทั้งที่ในสมัยนั้นเทคโนโลยียังเข้าไปไม่ถึง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ใครมาถึงเมืองอินสบรูคต้องถ่ายรูปและเช็คอินกับสถานที่นี้  ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโค ผ่านชมวังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มรื่นและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Sailer หรือเทียบเท่า
อินสบรูค – มิวนิค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลามุ่งหน้าสู่เมืองที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในเยอรมนี นั่นคือ เมืองมิวนิค (Munchen) (150 ก.ม./ 2.10 ชม.) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย เริ่มต้นการเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิคแบบสบายๆไม่เร่งรีบกันที่ ประตูชัยเมืองมิวนิค เขตย่านเมืองเก่า และศาลาว่าการเมืองมิวนิคและที่พลาดไม่ได้เลยคือจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวที่นี่ต้องมารอชมตุ๊กตาเต้นระบำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าใน เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจากออกมาโชว์ตัวแค่วันละ 2 รอบเท่านั้น ทุกคนที่ตั้งใจมาที่นี่จึงตั้งหน้าตั้งตาคอยเพื่อจับภาพสำคัญนี้ แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับพระราชวังนิมเฟนบูร์ก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
  ถึงเวลาที่นักช้อปหลายท่านรอคอยที่จะละลายทรัพย์ ณ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายหลักที่นักช้อป ไม่ควรพลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ หรือถ่ายภาพติดดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่ร่วมเฟลมด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure city center หรือเทียบเท่า
มิวนิค – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อทำการคืนภาษี
14.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG936 ( 01.20 – 07.15 น. ) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG925 (14.25 – 06.05 (+1) น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ