ทัวร์ฝรั่งเศส โพรวองซ์ มอนติคาร์โล นีซ 9วัน 6คืนบิน(TG)

8,715
SAVE 2,500.-
3% OFF
ทัวร์ฝรั่งเศส โพรวองซ์ มอนติคาร์โล นีซ 9วัน 6คืนบิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเล็กๆ ที่ร่ำรวยสุดๆ ชมโบสถ์รัสเซีย St Nicholas เป็นโบสถ์รัสเซีย ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เมืองคานส์ Cannes เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ Cannes Films Festival เมืองมัวร์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย Moustiers-Ste-Marieหมู่บ้านน่ารัก แสนงดงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาเมืองอาวีญง Avignon ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งพระสันตะปาปา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
มิลาน - มอนติ คาร์โร - นีซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.35 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัลเพนซา มิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเล็กๆ ที่ร่ำรวยสุดๆ เมืองเก่ามอนติคาโรเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านเดินเข้าสู่ลานหน้าพระราชวัง ชมบรรยากาศที่หรูหราไฮโซ เก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในวิหาร โมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซ แห่ง โมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี จากนั้นนนำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหราของคาสิโน และโรงแรม เดอะ ปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Hotel Nice / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
นีซ - หมู่บ้านเอซ - เซนต์พอล เดอ วองซ์ - คานน์ - นีซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านนั่งรถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบสถ์รัสเซีย ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 18 ผ่านชมตึกเก่าสถาปัตยกรรม แบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล เมืองนีซเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอซ (Èze) หมู่บ้านนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "รังของนกอินทรี" เนื่องจากที่ตั้งของเมืองอยู่บนผาสูง 427 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตัวเมืองมีโบสถ์สีเหลืองอ่อน ( Notre Dame de l 'Assomption) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1764 ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน มีอายุย้อนไปถึงปี คริสตวรรษที่ 15 หมู่บ้านยุคกลางแห่งนี้ มีชื่อเสียงด้านความงามและเสน่ห์ ร้านค้าหอศิลป์โรงแรมและร้านอาหารมากมายดึงดูดนักท่องเที่ยวและคู่ฮันนีมูน เป็นจำนวนมาก เป็นผลให้ได้การโหวดป็น "หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์" จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน เซนต์พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ เป็นหมู่บ้านในยุคสมัยกลางของยุโรปที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีกำแพงหินล้อมรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ที่มีลักษณะคล้ายๆปราสาท ไว้ล้อมรอบ ทางเดินในหมู่บ้านจะเป็นเหมือนตรอกเล็กตรอกน้อยผสมปนเปกันไป ระหว่างบ้าน, ร้านค้า แกลเลอรี่ของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ ที่ใช้หินในการก่อสร้างบ้าน ในหมู่บ้านได้ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้า ร้านแสดงสินค้าพวกศิลปะ และหัตถกรรม เช่น เครื่องถัก ตุ๊กตาผ้าแต่งตัวแบบวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด ต่างๆ สวยงามมาก ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาล หนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่ง ที่ ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Nice Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
นีซ - มัวส์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย - เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - กอร์เดส - อาวียง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัวร์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) (ระยะทาง144 ก.ม.) หมู่บ้านน่ารัก แสนงดงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างมากมาย เมืองมัวร์ติเยร์ส มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องเคลือบ "Faïence" ที่สวยงามเป็นที่ยอมรับจากทั่วยุโรป และในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยร้านค้า (Faïenceries) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางลำธารที่ไหลผ่านภูเขาซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนมีน้ำตกเล็ก ๆ อยู่ในหมู่บ้าน ช่วยสร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชมบ้านเรือน จากยุคกลางที่สวยงาม เสียงของแม่น้ำและน้ำพุที่ไหลผ่านหมู่บ้านทำให้เมืองมัวร์ติเยร์ส รู้สึกเหมือนหมู่บ้านแถบอัลไพน์ โบสถ์นอเทรอดาม คือส่วนสำคัญของหมู่บ้าน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามในปีค.ศ.1928
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอร์เดส Gordes นำท่านชมหมู่บ้านกอร์เดส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยที่สุดในแคว้นโปรวองซ์ ตัวเมืองที่น่ารักมี ถนนที่ปูด้วยหินแบบโบราณ ผ่านบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงโบสถ์และปราสาทเก่า ตัวปราสาทตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาและ พื้นที่รอบๆเมืองได้อย่างชัดเจน ปราสาทกอร์เดส ได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1031 และได้รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ.1525 ปัจจุบันเป็นเสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของตัวเมือง อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เมืองอาวีญง (Avignon)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Hotel Avignon / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
อาวียง - ชมเมือง - นีมส์ - อาร์ลส์ - เกรนอบ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชมเมืองอาวีญง (Avignon) ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา นำท่านเดินชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน (Pont Saint-Bénézet) สร้างขึ้นระหว่างปี 1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกได้ถูกทำลายไปในช่วงสงครามครูเสด และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1234 ตัวสะพานถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยซุ้มหิน แต่หลังจากนั้นตัวสะพานไม่ได้รับการบูรณะเนื่องจากประตูโค้งมักพังทลายลงทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม จากแม่น้ำโรน (Rhône) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการบูรณะ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสี่โค้ง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพตัวเมืองเก่า และพระราชวัง แห่ง สันตะปาปา ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีมส์ (ระยะทาง 40 ก.ม.) นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นีมส์เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของชาวโรมันและเมืองเก่าสุดคลาสสิคที่ยังเหลืออยู่ นำท่านเก็บภาพสนามกีฬาโรมัน ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ปัจจุบันนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตและประเพณี การต่อสู้วัวกระทิง
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาร์ลส์ (Arles) แวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard) สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles ) เมืองที่มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก ยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 นำท่านชม โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) ชม โรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ และที่สำคัญไม่แพ้สิ่งก่อสร้างคือ จิตรกรระดับโลก วินเซนท์ แวนโก๊ะ ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอาร์ลในช่วงปลายของชีวิต เนื่องจากวิวทิวทัศน์และบรรยากาศชนบทของเมืองนี้สวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ แวนโก๊ะได้สร้างผลงานชั้นยอดที่นี่จำนวนมาก เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช์ และภาพสีน้ำอีกกว่า 100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเกี่ยว ภาพทุ่งข้าวสาลี และภาพสถานที่น่าสนใจ โดยใช้สีเหลือง สีน้ำเงินเข้ม และสีม่วงอ่อนเป็นหลัก นำท่านเก็บภาพร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ที่โด่งดัง เนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในภาพวาดของแวนโก๊ะ ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเกรนอบ (Grenoble)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เกรนอบ - อานซี - ชาโมนิค - ยอดเขามองค์บลองค์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอานซี (Annecy) (ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว(Haute-Savoie) หรือ อับปอร์ซาวอย อยู่ทางตอน เหนือของทะเลสาบอันซี (Annecy Lake) และเห็นวิวเทือกเขาแอล์ปในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายในวันอากาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1955 ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู มิดิ จากสถานีนี้ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย ท่านสามารถลองพิสูจน์ความกล้า โดยการยืนอยู่บนกล้องกระจก (Step into the Void) เปิดครังแรกในปี 2013 โคลงสร้างทั้งหมดเป็นแก้วชนิดพิเศษ มีพื้นเป็นแก้วใสสามารถมองเห็นหุบเหวด้านล่างได้อย่างชัดเจน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่สถานีชาโมนิก อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชีสฟอนดู พร้อมเครื่องเคียง แฮมรมควัน ผักดอง ขนมปัง เป็นเมนูขึ้นชื่อที่สุดของแคว้นซาวอย
ที่พัก Mercure Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ชาโมนิก - มิลาน - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (Milan) (ระยะทาง 220 ก.ม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชมลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ: สปาเก๊ตตี้กุ้งมังกรรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
ที่พัก NYX Hotel Milan / หรือระดับใกล้เคียง
มิลาน - สนามบินมัลเพนซ่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
14.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG940 (00.35 น.-07.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG941 (14.05 น.-05.55 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ