ทัวร์จีนคุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืนบิน(8L)

8,669
SAVE 800.-
8% OFF
ทัวร์จีนคุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืนบิน(8L)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซินหยี้ ป่าภูเขาหมื่นยอด ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน เมืองซินหยี้ 1 คืน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง
เวลา รายการท่องเที่ยว
18.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.30 น. อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
18.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ที่พัก WAN JIN AN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
คุนหมิง - เมืองซินหยี้ - ป่าภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์ - OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ออกเดินทางสู่ เมืองซินหยี้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) (รวมนั่งรถแบตเตอรี่) ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนักจากนั้นนำท่านเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขาเต้านม เป็นเขาที่อยู่กลางทุ่งนาลักษณะและรูปร่างมองคล้ายเต้านมของสตรีทั้งสองข้างซึ่งมีขนาด ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ (ใช้ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 - 1.30 น.) ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทหงส์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่สร้างแบบปราสาทในนิยาย
  OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว ราคา 200 หยวน/ท่าน *ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์* ข้ามสะพานแก้ว ความยาวกว่า 60 เมตร สู่ ปราสาทหงส์ หรือ Xingyi Gelongbao Resort โรงแรมระดับ 4 ดาว สร้างแบบปราสาทในนิยาย ภายในห้องพักสามารถชมวิวของทะเลสาบว่านฟงหูแบบพาโรนามา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
ที่พัก YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง) - คุนหมิง - OPTION2: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจียง ชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง) เป็นหุบเหวน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ เป็นหุบเหวหินปูน ที่แม่น้ำหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร มีความลึกอยู่ระดับราว 200 - 400 เมตร. มีน้ำตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจากนี้ยังมี เสน่ห์ของหินงอก หินย้อย มอส เฟิร์น เกาะกันแน่นพราว ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้าง หน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั๋วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
  OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว ราคา 200 หยวน/ท่าน *ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์* ข้ามสะพานแก้ว ความยาวกว่า 60 เมตร สู่ ปราสาทหงส์ หรือ Xingyi Gelongbao Resort โรงแรมระดับ 4 ดาว สร้างแบบปราสาทในนิยาย ภายในห้องพักสามารถชมวิวของทะเลสาบว่านฟงหูแบบพาโรนามา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  OPTION2: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ท่าน *ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์*
ที่พัก LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้ แวะชมร้านยางพาราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และนำท่านไปชมเลือกผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิง
18.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินLucky Air เที่ยวบินที่ 8L801 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.57 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 8L802 (20.55 น.-23.50 น.) Lucky Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 8L801 (18.30 น.-19.57 น.) Lucky Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ