ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน 6วัน 5คืน บิน(MF)

8,096
SAVE 700.-
2% OFF
ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน 6วัน 5คืน บิน(MF)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน ชมหมู่บ้านโบราณหวงหลิ่งมนต์สะกดผู้ที่มาเยือนภาพของหมู่บ้านโบราณหวงหลิง ที่ นับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี เที่ยวชมหมู่บ้านหลี่เคิง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีอาคารเก่าแก่สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ชมหมู่บ้านเสียวฉี่ เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุราวๆ600ปี ขึ้นชื่อมากเรื่องไม้กลิ่นหอม อย่าง ไม้การบูร ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี ซึ่งมีทัศนียภาพและบรรยากาศสองฟากฝั่งประดุจดั่ง ภาพวาด อีกทั้งน้ำที่ใส เขียวขจีดุจสีหยกชม โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา เป็น 1 ใน 5 โชว์ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เซี่ยเหมิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
10.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND - E สายการบิน XIAMEN AIR (MF) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
12.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยเหมินโดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 854 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยเหมิน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน เซี่ยเหมินถือเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยการศึกษา และมีวัฒนธรรมค่อนข้างสูง คล้ายกับซัวเถา สัญลักษณ์ของเมืองคือ นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ ัรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เซี่ยเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้า)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเซี่ยเหมิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G324 : 08.57 - 12.58 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) มณฑลเจียงซี มณฑลน่าสนใจที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก แต่สำหรับชาวจีนแล้ว นี่คือปลายทางที่คนส่วนใหญ่อยากเดินทางมา วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอู้หยวน อำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งของเมืองซ่างเหลา ซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซี คนจีนรู้จักชื่ออู้หยวนในฐานะ “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมืองและข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางมาที่อู้หยวนจะสะดวกสบายขึ้นมาก และการพัฒนาก็เข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่โชคดีที่ผู้คนได้เรียนรู้แล้วว่า พวกเขาโหยหาและยังต้องการให้มีหมู่บ้านที่มีบรรยากาศแบบนี้อยู่ต่อไป ดังนั้น อู้หยวนจึงยังคงความบริสุทธิ์อยู่ได้ ภายใต้กระแสการพัฒนาสมัยใหม่ของจีน (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เนื่องด้วยประตูรถไฟเปิด - ปิด ให้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสัมภาระของท่านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋าที่มีล้อท่านละ 1 ใบ ประมาณ 24 - 26 นิ้ว์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด
บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้า) มนต์สะกดผู้ที่มาเยือนภาพของหมู่บ้านโบราณหวงหลิง ที่ นับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี ซึ่งหากว่ามองจากมุมสูงจะเห็นไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน อีกทั้ง ทัศนียภาพของเส้นทางที่คดเคี้ยวบนยอดเขา และกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ เปรียบดั่งมนต์ที่สะกดผู้ที่มาเยือนให้หลงใหลไปกับหมู่บ้านโบราณแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก JIANGWAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
หมู่บ้านหลี่เคิง - หมู่บ้านเสียวฉี่ - เมืองอิงถาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านหลี่เคิง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีอาคารเก่าแก่สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง มีบ้านเรือนทรงโบราณตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน มีสะพานข้ามคลองแทบทุกระยะ ผู้คนยังอาศัยน้ำในลำคลองไว้ใช้ละก็ช่วยกันดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านเสียวฉี่ เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุราวๆ600ปี ขึ้นชื่อมากเรื่องไม้กลิ่นหอม อย่าง ไม้การบูร(Camphor trees) ซึ่งต้นการบูรที่หมู่บ้านเสียวฉี่ แห่งนี้ ใหญ่มาก มีเป็นสวนป่าเลย อายุน่าจะหลายร้อยปี ต้นใหญ่สุดกลางหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้ อายุมากกว่าพันปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงถาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของมณฑลเจียงซี เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นเมืองแห่งทองแดงซึ่งเป็นที่ผลิตสินแร่ทองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดลัทธิเต๋าของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก JINDU JINYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ภูเขาหลงหู่ซาน - จวนเทียนซือฝู่ - ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี+โชว์ - อู่อี๋ซาน - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลงหู่ซาน ซึ่งเป็นภูเขาสำคัญที่สุดของลัทธิเต๋า อยู่ห่างจากเมืองอิงถานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งกำเนิดลัทธิเต๋าของจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมืองอิงถาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 เขตอาทิ วังซ่างชิงกง หินเซียนสุ่ยเหยียน ภูเขาอิ้งเทียนซาน นอกจากนี้ ในภูเขาหลงหู่ซานยังมียอดเขา 99 แห่ง หินงาม 24 ก้อน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีก 108 แห่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์ 3 ประการรวมอยู่คือ วัฒนธรรมลัทธิเต๋า ธารน้ำใสกับภูเขาสีแดง และสุสานบนหน้าผา ี
  จากนั้นนำท่านชม จวนเทียนซือฝู่ ในอดีตเป็นจวนของท่าน จางเทียนซือ ซึ่งเป็นศาสดาองค์ที่ 3 ของลัทธิเต๋า ถือได้ว่าเป็นศาสดาแห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงสืบทอดมายาวนาน โดยสถาปัตยกรรมที่จวนแห่งนี้ มีความโอ่อ่า ใหญ่โต สวยงามวิจิตรตระการจนได้รับฉายาว่า “เป็นจวนหนึ่งในแดนใต้ของจีน”
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี ซึ่งมีทัศนียภาพและบรรยากาศสองฟากฝั่งประดุจดั่ง ภาพวาด อีกทั้งน้ำที่ใส เขียวขจีดุจสีหยก ซึ่งความสวยงามเฉกเช่นนี้ถูกผู้คนนำกล่าวไปเปรียบเปรยกับแม่น้ำหลีเจียงของเมืองกุ้ยหลินว่า “กุ้ยหลินมีหลีเจียง ซันชิงซานก็มีหลูซี”
  จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงฝังโลงศพตามหน้าผา จากการขุดค้นทางโบราณคดี เจ้าของโลงศพเหล่านี้ เป็นชนเผ่ายูโบราณ เผ่าเหว่ พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ แต่ทำไมพวกเขาถึงฝังโลงศพตามหน้าผาสูง มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากสงคราม บางคนบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงจากโจรไม่ให้ขุดหลุมฝังศพ หรือบางส่วนที่มีน้ำท่วมในพื้นที่มากขึ้นฝังอยู่ในภูเขาทำให้ปลอดภัย
  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่อี๋ซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งอยู่ในเขตแดนเชื่อมต่อระหว่าง มณฑลฝูเจี้ยนกับมณฑลเจียงซี โดยมีคำขวัญประจำเมืองอู่อี๋ซาน คือ ทิวทัศน์สวยล้ำ วัฒนธรรมงามวิจิตร เขางามดั่งหวงซานน้ำใสดั่งกุ้ยหลิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา เป็น 1 ใน 5 โชว์ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เวทีที่ใช้มองด้วยสายต่างมีความยาวที่สุดในโลกถึง 12,000 เมตร และเป็นโชว์เดียวในโลกที่มีที่นั่งหมุนได้ 360 องศา เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม โชว์นี้ใช้วัฒนธรรมชาเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น
ที่พัก JI WUYISHAN MINLU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี - เขาเทียนโหยวฟง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมือง - เซี่ยเหมิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่ได้รับ มรดกโลกทั้งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีอาณาเขต 70 ตารางกิโลเมตร เขาอู่อี๋ซานครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 4 เขต ได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซาน โบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วชีว์ซี และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิตชาด้วย
  นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว ที่ใสสะอาดดุจกระจกเงา ชมทิวทัศน์อันสวยงามดุจแดนสวรรค์สองฝั่งธารน้ำ พร้อมฟังตำนานเรื่องเล่าต่างๆ จากผู้ค้ำถ่อแพไม้ไผ่ หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีได้ อันเนื่องมาจากน้ำในลำธารมีระดับที่มากกว่าปกติหรือภัยธรรมชาติ จึงทำให้ไม่สามารถล่องแพได้ ทางบริษัท ฯ รับผิดชอบโดยการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เขาเทียนโหยวฟง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 408.8 เมตร ถือเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีนักเขียน นักท่องเที่ยว และจอมพลต่างๆ มาเที่ยวที่นี้และได้เขียนแกะสลักบทความต่างๆ ไว้บนหน้าผา เพื่อชื่นชมถึงความสง่างามของหินก้อนนี้ จากนั้นนำท่านเดินผ่านเส้นผ่านฟ้าเล็ก เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิว ท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยตระการตาของเขาอู่อี๋ซานแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองอู่อี๋ซาน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G241 : 17.40 - 20.41 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองเซี่ยเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เนื่องด้วยประตูรถไฟเปิด - ปิด ให้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสัมภาระของท่านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋าที่มีล้อท่านละ 1 ใบ ประมาณ 24 - 26 นิ้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บริการท่านด้วยอาหารชุด
ที่พัก SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ถนนเรียบชายหาด - หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน - เซี่ยเหมิน - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดเซี่ยะเหมินจาก ถนนเรียบชายหาด หรือถนนหวนเต่า เป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซี่ยะเหมินกับเกาะไต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามมารถมองเห็นเกาไต้หวันได้เลย ถนนเรียบชายหาด เป็นถนนที่อยู่ติดกับชายทะเล เป็นถนนที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัยมาก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจร คือถนนสำหรับรถยนต์วิ่ง ถนนสำหรับจักรยาน และถนนสำหรับคนเดิน ทำไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ต่อมามีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศเป็นกันเอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.55 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIR เที่ยวบินที่ MF 833 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) MF854 (12.50 น.-17.05 น.) Xiamen Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) MF833 (13.55 น.-16.35 น.) Xiamen Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ