หลวงพระบาง เวียงจันท์ Easy Package 3 วัน 2 คืน

โพสเมื่อ 05 มี.ค. 2562

Hilight !!!

- พักที่สันติวิลล่า โฮเทล ระดับ 4 ดาว

- รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม


รายละเอียดการเดินทาง


Day 1 

เช้า : เดินทางถถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมเดินทางสู่ หลวงพระบางประเทศลาว 

เที่ยง : เดินทางถึงสนามบินสากลหลวงพระบาง เจ้าหน้าืี่โรงแรมรอต้อนรับนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 

หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย


Day 2 

เช้า : อาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

อิสระอีกหนึ่ีงวันหรือเลือกโปรแกรมทัวร์เสริม


Day 3

เช้า : รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

11.00 : เช็คเอาท์จากที่พัก เจ้าหน้าที่โรงแรมนำท่านไปยังสนามบินสากลหลวงพระบางเพื่อเช็คอินไฟลท์เดินทางสู่นครเวียงจันท์ เที่ยวบิน QV 102 13.05 - 14.00

14.00 : เดินทางถึงสนามบินวัดไตย เวียงจันท์  

ท่านสามารถเช่าแท็กซี่บริเวณเคาน์เตอร์ เพื่อเดินทางเที่ยวเมืองหลวงสถานที่ที่ควรเข้าชม หอพระแก้ว , วัดศีรษะเกษ , พระธาตุหลวง และประตูชัย มีค่าเข้าชมท่านละประมาณ 60 บาท

17.00 : เตรียมเช็คอินเพื่อกลับกรุงเทพมหานคร เที่ยวบิน QV455 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

18.35 : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย

19.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


ราคาแพ็คเกจทัวร์
โปรแกรมรายการทัวร์เสริม Optional Tour
***เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่าน ขึ้นไป***


อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ( กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ )

- ห้องพัก Deluxe Room หรือ Superior Room จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

- รถรับส่งสนามบิน - รีสอร์ท

- จักรยานฟรี 1 คัน/ท่าน ฟรีตลอด 3 วันอัตตรานี้ไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆที่สั่งเพิ่ม

- ค่าเช่า ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

- ทิปพนักงานให้การบริการในโรงแรม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิดโปรแกรมลาวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับลาว


ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง บินประหยัดอยู่สบาย 3วัน 2คืน บิน(FD)
   ราคาพิเศษสุดๆ
  1,505
รหัสทัวร์ :: LA_FD00011 ขึ้น-ลง ดอนเมือง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง บินประหยัดอยู่สบาย 3วัน 2คืน บิน(FD)

Air Asia
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว

27 มี.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 9,900
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง บินประหยัดอยู่สบาย 3วัน 2คืน บิน(FD)
   ราคาพิเศษสุดๆ
  1,505
รหัสทัวร์ :: LA_FD00011

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง บินประหยัดอยู่สบาย 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

27 มี.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 9,900
Air Asia