จองทัวร์แล้วไม่เดินทาง ยกเลิกทัวร์ จะได้เงินคืนไหม? กฏหมายการคืนเงิน ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ ชัดเจนมาก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563
การยกเลิกทัวร์ ของเงินคืนการจองทัวร์ จากเหตุการณ์โรคระบาดโคโรน่า หรือ Covid-19 ปี 2563 นี้ และตอนนี้มันก็ยังระบาดอยู่เนืองๆ ทำให้ทัวร์โลกได้ผลกระทบอย่างหนัก โรคนี้ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ไวกลางคนเสียเชีวิตได้ แพร่กระจายไปทุกที่ ยกเว้นเกาหลีเหนือ ( ประเทศนี้เขาคุมเข้มจริงๆ) และแน่นอนว่าโรคนี้ทำให้ภาคธุระกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน มีนักนท่องเที่ยวจำนวนมากมายต้องเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกทริปท่องเที่ยวในวันสำคัญๆ ออกไปโดยไม่มีกำหนดว่าจะได้ไปเที่ยวอีกเมื่อไหร่ แต่ก็หวังว่าจะได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศไม่เร็วก็ช้า เอาละเราเข้าใจว่ามีกลุ่มคนอยู่สองประเภทด้วยกัน ประเภทที่หนึ่งเลื่อนการเดินทาง ประเภทที่สองคือยกเลิกการเดินทางอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ยกเลิกการเดินทางนั้นมีโอกาสได้เงินคืนเต็ม 100% เพราะมีกฏหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้จากการประกาศของกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2553 โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าบริการทัวร์ คืนให้แก่นักท่องเที่ยว ในกรณีที่นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง


1

กฏหมายรองรับตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ

กฏหมายรองรับตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ หลายท่านอาจจะสังสัยว่าการยิกเลิกทัวร์กลางคันแล้วเราจะได้เงินคืนยังไง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและนักกีฬา ได้ออกมาให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยว ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการยกเลิกการเดินทาง ( เฉาพะซื้อบริการนำเที่ยวกับบริษัททัวร์เท่านั้น ) ดังต่อไปนี้

-กรณีที่แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน*
-กรณีที่แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินครึ่งราคา*
-กรณีที่แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงิน

ทั้งนี้และทั้งนั้นจำนวนเงินที่คืนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน หลังจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์ ) หักค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงๆ แต่ต้องมีหลักฐานการจ่ายด้วย อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสาร อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั่วรถไฟ ตั๋วเรือ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
โดยหลักเกณณืนี้ อ้างอิงจากจากประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 ทั้งนี้และทั้งนั้นนักท่องเที่ยวท่านไหนจองทัวร์ไว้วันที่เท่าไหร่ ท่านจะต้องเช็คดูให้ดีก่อน และกำหนดการยกเลิกให้ดีด้วยนะจร้า สำหรับการยกเลิกก็ต้องมาดูกันว่าเรายกเลิกกี่วันแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่ ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กฏหมายกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีหากนักท่องเที่ยวไม่ได้รับเงินคืนตามที่กฏหมายกำหนดไว้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-219-4025 (ในเวลารายการเท่านั้น ) หรือที่ DOT Call center โทร.02-401-1111 (24ชม.)
- พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ -

- พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ -

photos by  :  กรมการท่องเที่ยว2

รายละเอียดของประกาศมีดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553 เพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานแบบสากล เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2553 ไว้ดังนี้

1.  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืน ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      1.1 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ
      1.2 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ 
      1.3  ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ


3

การยกเลิกสายการบินได้เงินคืนอย่างไร ในกรณีที่จองกับบริษัททัวร์

การยกเลิกสายการบินได้เงินคืนอย่างไร สำหรับนักท่องเที่ยวทำการจองเที่ยวบินกับบริษัททัวร์ ในกรณีนี้ต้องขอบอกเลยนะว่า การจองทัวร์มีสองอย่างด้วยกัน 
1. จองเป็นกรู๊ปเหมา สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป   (ทำกรุ๊ปทัวร์ )
    ส่วนใหญ่การจองทัวร์แบบกรุ๊ปกับบริษัททัวร์ บริษัทท้วร์จะทำการดำเนินการหลายอย่างให้เราทั้งหมด หน้าที่ของเรารอเวลานัดหมายและไปเจอกันที่สนามบิน ( ก่อนหนั่งวันจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งกำหนดการเดินทางก่อน) แต่บริษัททัวร์จะดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปเหมาให้กับเรานั่นเอง ข้อดีของการซื้อตั๋วแบบกรุ๊ปเหมานั่นก็คือท่านสามารถที่จะได้นั่งเป็นกรุ๊ปร่วมกันนั่นเอง แต่ถ้าท่านจองตั๋วเองจำนวนน้อยกว่า 10 ท่าน บางครั้งที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งใกล้กัน ( ในกรณีที่นั่งบนเครื่องมันเต็มจริงๆ อันนี้ก็ต้องทำใจนะจร้า ) สำหรับการคืนเงินจากการยกเลิกทัวร์ก็ต้องไปดูกฏหมายการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เงินคืนตามจำนวนเต็มตามที่ท่านจ่ายให้กับบริษัททัวร์อย่างแน่นอน และสำหรับสายการบินแล้ว ท่านอาจจะไม่ได้เงินคืนจากสายการบิน ในกรณีที่สายการบินยังทำการบินได้ และสายการบินไม่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินนั้นๆออกไป ในกรณีที่สายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินเอง สายการบินก็จะคืนเงิน หรือเลื่อนวันเดินทางให้กับท่าน ( เราขอแนะนำว่าให้เลื่อนวันเดินทางจะดีที่สุด )

- เที่ยวต่างประเทศกรุ๊ปทัวร์ -

- เที่ยวต่างประเทศกรุ๊ปทัวร์ -4

การยกเลิกสายการบินได้เงินคืนอย่างไร ในกรณีที่จองกับสายการบินโดยตรง

ในกรณีที่ท่านจองตั๋วเครื่องบินตรงกับสายการบิน อาทิเช่น จองให้ตัวเอง 2 ใบ จองให้เพื่อน 3 ใบ อะไรประมาณนี้ ในกรณีที่ท่านไม่เดินทาง อันนี้ต้องมาดูกันนะจร้าว่า ในกรณีไม่เดินทางมีหลายกรณีด้วยกัน

1. ขึ้นเครื่องไม่ทัน (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ตกไฟลท์นั่นเอง ) เหตุผลประการนี้ท่านอาจจะต้องซื้อตั๋วใหม่ทันที สายการบินจะไม่มีการคืนเงินให้ท่านอย่างแน่นอน เพราะว่าท่านขึ้นเครื่องไม่ทันเอง

2. มีเหตุจำเป็นที่เดินทางไม่ได้จริง เหตุผลประการนี้ขอแนะนำว่าให้ท่านโทรเข้าสายการบินโดยตรง และขอเจรจาทำการเลื่อนเวลาบินใหม่ว่าจะเลื่อนได้ไหม ( อันนี้ขึ้นอยู่กับตั๋วที่ท่านซื้อด้วยนะจร้า )

3. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแผ่นดินไว้ น้ำป่า โรคระบาด เหตุผลนี้ต้องบอกเลยนะว่า พูดยากมาก ขึ้นอยู่กับสายการบินเลยจร้า ถ้าเกิดเหตุการอย่างนี้ขึ้นจริงๆ ตราบใดที่สายการบินเขายังบินได้ ยังบินเหมือนเดิม สายการบินไม่คืนเงินแน่ๆจร้า ถ้าท่านไม่บินก็ถือว่าสระสิทธิ์ที่นั่งไป แต่ยังไงก็ตามแนะนำเลยนะว่า ถ้ารู้ล่วงหน้าก่อนว่าไม่สามารถบินได้ ให้ท่านโทรเข้าไปหาสายการบินเพื่อเลื่อนวันเดินทาง (ถ้าท่านโชคดีนะก็เลื่อนได้ ถ้าโชคร้ายก็สระสิทธิ์นั่นเอง ตามกฏกติกาเลยจร้า )

ปล.จะเที่ยวแบบไหนก็ตามอย่าลืมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เพื่อป้องกันโควิดด้วยนะจร้า

- ซื้อตั๋วเครื่องบิน -

- ซื้อตั๋วเครื่องบิน -


 แนะนำทริปท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร