วิธีการเข้าร่วม ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ Phuket Sandbox สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคนไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ก.ค. 2564
ตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยก็ยังมีผลกระทบกันอย่างหนักและแน่นนอนว่าไวรัส Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจพังไปตามๆกัน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ปัจจุบันประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งจากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 และนโยบายนี้จะไม่มีการกักตัว โดยใช้ชื่อว่า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ( Phuket Sandboxจังหวัดภูเก็ต จะเป็นจังหวัดแรกที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยว  เข้ามาเที่ยวได้แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ซึ่งแผนของ Phuket Sandbox นี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้ามาเที่ยวภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หรือคนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะมีมาตรการแนวทางปฏิบัติเหมือนเดียวกันทั้งหมด และจะต้องมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
*** เกร็ดความรู้ ***


กฏเกณฑ์ และเงื่อนไขของการเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

นักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการนำร่องของจังหวัดภูเก็ตนี้จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสของแต่ละวัคซีนกำหนดมามากกว่า 14 วัน และต้องแสดงเอกสารผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำหรับการใช้ชีวิตท่องเที่ยวจะไม่มีการกักตัว แต่หลังจากเดินทางเข้ามาภูเก็ตแล้วจะต้องทำตามมาตรการที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วย สำหรับระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่บนเกาะเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศได้1

ก่อนเดินทางมาประเทศไทย

1. ผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่แออัดไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

2. ผู้เดินทางจะต้องเดินทางมาจากประเทศ/เขตแดน ดังต่อไปนี้
         ซึ่งประเทศเหล่านี้จะได้รับการอนุมัติจาก Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (MoPH) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MoTS) เสนอ และ ททท. และต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ยกเว้นชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วและเดินทางกลับจากต่างประเทศ พวกเขาต้องลงทะเบียนการเดินทางผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่กำหนด และมีเอกสารดังต่อไปนี้:

           2.1      ยื่นขอ COE (Certificate of Entry) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย วิธีการขอยื่นใบ COE จะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นทะเบียนนกลางของกระทรวงการต่างประเทศ โดยผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/

          2.2   ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

          2.3   สำเนากรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาอังกฤษ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาสำหรับ COVID-19 ต่อผู้สมัครตลอดระยะเวลาในประเทศไทย โดยระบุความคุ้มครองอย่างชัดเจนว่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          2.4   สำเนาการยืนยันการชำระเงินสำหรับการเข้าพักไม่น้อยกว่า 14 คืนและการทดสอบ RT-PCR ที่โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจาก MoTS หรือ ททท. ในกรณีที่ระยะเวลาเข้าพักน้อยกว่า 14 วัน ผู้เดินทางจะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการยืนยันแล้วออกจากประเทศไทยและยืนยันการชำระเงินสำหรับที่พักและการทดสอบ RT-PCR ที่โรงแรมซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการเข้าพักที่ต้องการ

          2.5   ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

3. ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองทางออกก่อนออกเดินทาง


- Phuket Sandbox -

- Phuket Sandbox -3

ขาออกระหว่างประเทศ / ภายในประเทศ

1. สำหรับการเดินทางจากภูเก็ตไปยังประเทศอื่น ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยประเทศปลายทางนั้นๆ

2. สำหรับการเดินทางจากภูเก็ตไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ของไทย ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้เข้าพัก 14 คืนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยจุดหมายปลายทางนั้น ๆ

- ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ -

- ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ -4

ใครสามารถเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้บ้าง? และไม่ต้องกักตัว?

โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อนำร่องการท่องเที่ยวเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสของแต่ละวัคซีกำหนด และจะต้องแสดงเอกสารผลตาวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ามาเที่ยว โดยไม่ต้องกักตัว เปิดรับ คนต่างชาติ / คนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย / คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ ตปท ก็ถือว่าเป็นคนไทยต่างชาติ ) โดยจะต้องเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงตำหรือปลานกลาง


✔️ ผู้เดินทางจะต้องมีอายุ 18 ปีขี้นไป และจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มามากกว่า 14 วัน

✔️ สำหรับเด็กอายุตำกว่า 18 ปีจะต้องเดินทางมากับคุณพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และสิ่งที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตาวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC และระบุไว้ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต

- เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ -

- เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ -5

เรื่องการจองห้องพักโรงแรม และการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะต้องทำอย่างไร?

สำหรับเรื่องที่พักโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวสามารถจองโรงแรมห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้เลย อาทิเช่น Booking.com, Agoda.com หรือนักท่องเที่ยวสามารถจองกับโรงแรมได้โดยตรง สิ่งที่สำคัญจะต้องพักโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus ไม่น้อยกว่า 14 คืน โดยไม่อนุญาติให้ออกนอกเขตจังหวัดภูเก็นภายใน 14 คืนนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองโรงแรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการป้อนข้อมูลของการจองโรงแรมของท่านเข้าไปในระบบ SHA Plus Booking Authentication System (SHABA) และเจ้าหน้าทีของโรงแรมจะทำใบยืนยันการจองที่มี QR Code ให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้นนักท่องเที่ยวนำใบยืนยันการจองโรงแรมไปอัปโหลดในเว็บไซต์ COE เพื่อเป็นเอกสารประกอบยืนยันการจองห้องพักให้กับสถานทูตเพื่ออนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยนั่นเอง6

ตัวอย่างรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรม SHA Plus มีอะไรบ้าง

โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง

โรงแรมบริเวณหาดกะตะ

1. Diamond Cliff Resort & Spa
1. Andaman Cannacia Resort & Spa
2. The Senses Resort & Pool Villas
2. The SIS Kata
3. Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas
3. The Shore at Katathani
4. Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central
4. The Sea Galleri by Katathani
5. The Royal Paradise Hotel & Spa
5. The Palmery Resort Phuket
6. Ramada Phuket Deevana
6. Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa
7. Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
7. Katathani Phuket Beach Resort
8. Patong Merlin Hotel
8. Kata Sea Breeze Resort
9. Amari Phuket
9. Kata Rocks

 แนะนำทริปท่องเที่ยวไทย ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับไทย