Mercedes Benz S-Class

 รายละเอียด
ความสะดวกสบายแนวใหม่ระดับนักธุรกิจ S-Class Sedan สื่อถึงประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย จึงดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้โดยสาร คุณสามารถรู้สึกมีชีวิตชีวาหรือผ่อนคลายได้ตามต้องการด้วยระบบความสะดวกสบายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงระบบช่วยเหลือที่เป็นต้นแบบของความปลอดภัยและสามารถช่วยลดภาระให้แก่ผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งกว่าที่เคย

รถเก๋ง
อัตโนมัติ
3
4
2
-

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาเริ่มต้น
(ฟรังก์สวิส)
ราคาต่อ 1 วัน (12ชั่วโมง) 600

 อัตรานี้รวม
- ค่าเช่ารถ 
- ค่าคนขับ 
- ค่าน้ำมันรถ 
- ค่าทางด่วน 
- ที่จอดรถ 
- ที่พักและอาหารของคนขับเรียบร้อยแล้ว

 อัตรานี้ไม่รวม
- ค่านำรถขึ้นรถไฟ
- ค่านำรถขึ้น Ferry
- ค่าcheck point กรณีไปอิตาลี / ค่าใช

 หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน กรณีเกินจาก 9 ชั่วโมงคิด Overtime ตามราคาที่ระบุ
- รถทุกคันที่ให้บริการ มีการทำประกัน Frist class และประกันเสริมการโจรกรรม
- ระยะการเดินทางรวมแล้วเฉลี่ยไม่เกิน 200 กิโลเมตร / วัน
- กรณีที่ท่านใช้รถไปประเทศอื่นนอกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อัตราการบริการในวันที่ออกนอกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะคิดเป็นเรท เงินยูโร (EUR)

รายละเอียดการจองรถและชำระเงิน
- ส่งโปรแกรมการเดินทาง และระบุวันเดินทางไปกลับ  เที่ยวบิน(ถ้ามี) ระบุจำนวนผู้เดินทางล่วงหน้าเพื่อทำการจองและล็อคคิวรถที่เหมาะสม และเสนอราคา
- กรณีมีเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
- จองคิวรถพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน โดยอัตราจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงธนาคาร ไทยพานิชย์ ณ วันโอน
- ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง คืนให้หลังหักค่าดำเนินงานตามจริง
- ยกเลิกการเดินทาง 30 – 15 วันก่อนการเดินทาง ปรับ   50%
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ ปรับ 100%
- กรณีเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ปรับ 100%

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน