ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica ฟุกุโอกะ ไมซูรุ คานาซาวะ ซาไดมินาโตะ ปูซาน 8วัน 6คืน

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

รหัสทัวร์:
CRU_0115
ปลายทาง:
Fukuoka
ชื่อเรือสำราญ:
Costa neoRomantica
ระยะเวลา:
8วัน 6คืน
เข้าชม:
166
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) 50,900
THB 49,900

* ภาษีเรือ   0
* ทิป   0.00

ตารางการเดินเรือ

วันเดินทาง
28 สิงหาคม - 19 กันยายน 2562

*** จองภายใน 05 มีนาคม 2562 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง *** 

 ประเภทห้องราคาห้องพัก ต่อท่าน พักคู่ ท่านที่ 3 หรือ 4 ต่อท่าน
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) Classic 50,900.- 44,900.-
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Outside) Classic 54,900.- 44,900.-
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) Classic 59,900.- 44,900.-
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) Premium 52,900.- 44,900.-
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (Outside) Premium 56,900.- 44,900.-
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balciny) Premium 61,900.- 44,900.--
วันเดินทาง เส้นทางเรือเทียบท่าออกเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ - ฟุกุโอกะ- -
วันที่ 2 ฟุกุโอกะ08.00 น.
00.50 น.
วันที่ 3 ไมซารุ 13.30 น.
22.00 น.
วันที่ 4 คานาซาว่า 08.00 น.
18.00 น.
วันที่ 5 ซาไดมินาโตะ 08.00 น.
17.00 น.
วันที่ 6 ปูซาน 09.00 น. 19.00 น.
วันที่ 7 ฟุกุโอกะ 08.00 น.
-
วันที่ 8 ฟุกุโอกะ - กรุงเทพ11.35 น. 14.55 น.
  

รายละเอียด

วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาห้องละ
(2 ท่าน)
ผู้ใหญ่คนที่
(3 และ 4)
เด็กอายุ
(ต่ำกว่า 12 ปี)
เด็กอายุ
(6 เดือน – 2 ขวบ)
พักเดี่ยว
28 Aug - 04 Sep 19 Balcony Cabin 59,900 46,900 39,500 39,500 119,800
Oceanview Cabin 54,900 46,900 39,500 39,500 109,800
Interior Cabin 50,900 46,900 39,500 39,500 101,800

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ในเส้นทาง BKK – Fukuoka – BKK โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
2.ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ แล ะ ค่าประกันบนเรือ
3.อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
4.โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวในฟุกุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.เจ้าหน้าที่ดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสิทธิ์ในจัดหัวหน้าทัวร์ เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป)
7.ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ / ท่าเรือ – โรงแรม / โรงแรม – สนามบิน
8.ทัวร์เที่ยวในฟุกุโอกะ พร้อมอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
1.Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
2.ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3.ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 67.50 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
หมายเหตุ
เเงื่อนไขการขำระเงิน : ชำระเต็มจำนวนทันทีหลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน
เงื่อนไขการยกเลิก : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.