ศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Yancheng Teachers University (YCTC)

1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
    - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป 
    - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
2. หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน
    2.1) ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
    2.2) ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
    2.3) ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
  2. หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน
    2.1) ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
    2.2) ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
    2.3) ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
2. หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน
    2.1) ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
    2.2) ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
    2.3) ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Anhui University of Finance and Economics (AUFE)

1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
2. หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน
    2.1) ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
    2.2) ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
    2.3) ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน China Pharmaceutical University (CPU)

1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
2. หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน
    2.1) ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
    2.2) ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
    2.3) ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย