แพ็กเกจเที่ยวมาเก๊า เที่ยวบิน+ที่พัก 1 คืน สายการบินไทย

 ไฮไลท์

แพ็กเกจเที่ยวมาเก๊า

Trip Highlight
  • โปรโมชั่นสุดคุ้ม ตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก กรุงเทพ-ฮ่องกง ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว บินหรูกับการบินไทย
  • ฟรี! น้ำหนักโหลด 20 kg. 
  • ฟรี! ห้องพักที่มาเก๊า 1 คืน (ลูกค้าสามารถเลือกพักคืนที่ 1 หรือ คืนที่ 2 - พักห้องละ 2 ท่าน) 
  • ท่องเที่ยวไปตามเมืองมาเก๊า (Macau) ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครได้เพียงแค่คุณเลือกล่องเรือสุดหรูลำนี้
  • ร่วมชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง วัดอาม่า (A-Ma Temple), สะพานมาเก๊า-ไทปา และมาเก๊า ทาวเวอร์ (Macau Tower)
  • เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างที่คุณเดินทางจากเทอร์มินอลท่าเรือเฟอร์รี่ Inner Harbour ไปยังสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
  • สะดวกสบายไปตลอดการเดินทาง พร้อมประทับใจกับบริการจากพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาและมีความเต็มใจในการบริการ
  • ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • แถมฟรี .... !!!!ล่องเรือท่องเที่ยวมาเก๊า (Blue Whale) อัตราค่าบริการ
รายการ

 สิ่งที่จะได้รับ
คอนเฟิร์มทันที
ไม่สามารถยกเลิกได้
แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
บัตรแบบไม่ระบุวันที่
ใช้เวาเขอร์ได้โดยตรง

 ข้อมูลที่ควรทราบ


 อัตรานี้รวม
- โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ ชั้นประหยัด
- รวมบัตรรถข้ามฝั่งจากฮ่องกง - มาเก๊า และ บัตรล่องเรือชมเมืองมาเก๊า

 อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ
ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน