แพ็กเกจทัวร์มัลดีฟส์ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์มัลดีฟส์ดุสิตธานี


 ไฮไลท์
 • ห้องพักหรูสุดริมหาดหรือห้องพักกลางทะเล รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดย Domestic Flight + Speedboat
 • สุดพิเศษ กับมื้ออาหาร Pure Indulgence Dine Around
 • เก็บทุกสุขสุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สปา,เทนนิส , ฟิตเนส , เรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น และอื่นๆอีกมากมาย
 • ผ่อนคลายกับ Sauna ที่ “Devarana Spa”
 • ลิ้มรสอาหารทะเลปิ้งย่าง ณ ห้องอาหาร “The Sea Grill” หรือ อาหารนานาชาติ ที่ “The Market”
 • สดชื่นกับเครื่องดื่มที่ “Sand Bar” หรือ “Sala Bar”
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ระหว่างเข้าพัก
 • พิเศษ ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก จำนวน 2 ท่าน
 • พิเศษ Sparkling Wine ต้องรับภายในห้องพัก

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 • วันที่ 2 :  มัลดีฟส์ - อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
 • วันที่ 3 :  มัลดีฟส์ - กรุงเทพ

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 สิ่งที่จะได้รับ
 • คอนเฟิร์มทันที
 • ไม่สามารถยกเลิกได้
 • แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
 • ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
 • บัตรแบบไม่ระบุวันที่
 • ใช้เวาเชอร์ได้โดยตรง

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • เบอร์ติดต่อ สำนักงาน ออฟฟิสในเมืองไทย ได้ที่ 02-184-6990 หรือ Hotline 24 ชั่วโมง : 064-639-1946, 064-639-6426, 097-978-9925

 อัตรานี้รวม
 • โรงแรม / ห้องพักสุดหรู 2 คืน
 • Domestic flight และ Speedboat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
 • รายการอาหาร แบบ Pure Indulgence รวมอาหาร ทุกมื้อ และเครื่องดื่มได้ทุกชนิด
 • ทริปล่องเรือ พระอาทิตย์ตก จำนวน 2 ท่าน (สำหรับท่านที่สาม ราคา 2,000 บาทต่อทริป)

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ทิปพนักงาน สปา ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • หากต้องการ อัพเกรด นั่ง Seaplane เพิ่มท่านละ 7,700 บาท

 หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ยกเว้นการทำวีซ่า สามารถพำนักได้ 30 วัน สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

 นโยบายการยกเลิก
 • เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกใดๆได้ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน