แพ็คเกจทัวร์พังงา หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน


 ไฮไลท์
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท
 • ทัวร์หมู่เกาสิมิลัน (เกาะห้า - เกาะปายู - เกาะบางู - เกาะสิมิลัน)
 • ดำน้ำ ดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
 • ไฮไลท์!! ชมวิว ถ่ายรูปเล่น ณ จุดชมวิว หินเรือใบ
 • อาหารเช้า 2 มื้อ
 • คนขับพร้อมรถตู้

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  สนามบินภูเก็ต – นำท่านเข้าสู่ที่พัก “เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท”
 • วันที่ 2 :  พาท่านทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (เกาะห้า – เกาะปายู – เกาะบางู – เกาะสิมิลัน) - ไฮไลท์!! พาท่านขึ้นจุดชมวิว “ หินเรือใบ ” ให้ท่านได้ชมวิวทะเลแบบ 180 องศา
 • วันที่ 3 :  โรงแรมที่พัก - แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 อัตรานี้รวม
 • รถตู้พร้อมคนขับ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน