แพ็กเกจทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่ ) เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์ 1 วัน


 ไฮไลท์
 • พาท่านไปขอพร “วัดเจดีย์ ไอ้ไข่” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน
 • แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา
 • ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ
 • สักการะขอพร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ ศาลหลักเมือง
 • อิสระช้อปปิ้ง “ตลาดหน้าพระธาตุ” (ถนนคนเดินเมืองคอน)
 • แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 1 มื้อ ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ )

 แพลนการเดินทาง
 • วันที่ 1 :  จ.นครศรีธรรมราช - พาท่านไปขอพร “วัดเจดีย์ ไอ้ไข่” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน - แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา - ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - อิสระช้อปปิ้ง “ตลาดหน้าพระธาตุ” (ถนนคนเดินเมืองคอน) – สนามบิน - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกแพ็กเกจ
โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
adult_total
0   0
child_total
0   0
single_total
0   0

 อัตรานี้รวม
 • คนขับ และ รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 1 มื้อ ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าทิปคนขับรถ 100 / ท่าน / ทริป
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ( ถ้ามี )
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน