แพ็กเกจทัวร์สิงคโปร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมอร์ไลออน การ์เด้นบายเดอะเบย์

 ไฮไลท์

แพ็กเกจทัวร์สิงคโปร์

Trip Highlight 
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เริ่มต้นเพียง 2 ท่าน ได้ ในงบประมาณสบายๆ
 • ท่องเที่ยวซิตี้ทัวร์(ครึ่งวัน) ไม่พลาดชมและถ่ายภาพคู่กับสถานที่สุดชิคของสิงคโปร์
 • บริการรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • ที่พัก 2 คืน สบายๆในโรงแรม 3 ดาว ณ MOON 23 HOTEL, VALUE HOTEL THOMSON หรือ HOTEL RE HILLL พร้อมอาหารเช้า***
 • อิสระเลือกบริการเสริม จากเรา 1 รายการด้านล่างได้ตามใจต้องการ**บัตรเข้าชม SEA Aquarium (สามารถเลือกวันเข้าชมได้) หรือ บัตรเข้าชม Garden by the Bay (2Domes)

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาต่อท่าน
(บาท)
โรงเเรม MOON 23 HOTEL ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน 5,990
โรงเเรม MOON 23 HOTEL เด็กไม่ใช้เตียง 2,990
โรงเเรม VALUE HOTEL THOMSON ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน 5,990
โรงเเรม VALUE HOTEL THOMSON เด็กไม่ใช้เตียง 2,990
โรงเเรม HOTEL RE HILL ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน 5,990
โรงเเรม HOTEL RE HILL เด็กไม่ใช้เตียง 2,990

 สิ่งที่จะได้รับ
คอนเฟิร์มทันที
ไม่สามารถยกเลิกได้
แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ตั๋วมีระยะเวลาการใช้งาน :1 วัน
บัตรแบบไม่ระบุวันที่
ใช้เวาเขอร์ได้โดยตรง

 ข้อมูลที่ควรทราบ
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบแอป "ไปเที่ยวด้วยกัน" ในส่วนของ ข้อความ 1 ฉบับ และอีเมล์ยืนยันจากเราอีก 1 ฉบับ
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเรา ได้โปรดตรวจสอบในโฟอเดอร์จดหมายขยะ ของคุณ
 • เบอร์ติดต่อ สำนักงาน ออฟฟิสในเมืองไทย ได้ที่ 02-184-6990 หรือ Hotline 24 ชั่วโมง : 064-639-1946, 064-639-6426, 097-978-9925

 อัตรานี้รวม
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม (แบบ Seat in Coach)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)

 อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ 5SGD/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ
 • ราคานี้ยกเว้นเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • BLACK OUT PERIOD : 08-13 MAY 2019 , 04-06 JUN 2019 , 18-20 JUN 2019 , 20-22 SEP 2019

 นโยบายการยกเลิก
 • เมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกใดๆได้ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน