ทัวร์อเมริกาเหนือ เม็กซิโก คิวบา ไมอามี่ 17วัน 13คืน (TK)


2,185 Views

ทัวร์อเมริกาเหนือ เม็กซิโก คิวบา ไมอามี่ 17วัน 13คืน (TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
นำท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงินนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง นำท่านชมโซกาโล หรือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโกซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชม โชชิมิลโก เป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามให้เป็น “ตลาดน้ำสไตล์เม็กซิกัน” นำท่านชมจัตุรัสซานฟรานซิสโกอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย นำท่านเที่ยวชมเกาะคีย์เวสต์ แห่ง รัฐฟลอริดา  เกาะแห่งนี้เป็นที่หลบร้อนคลายเครียดของคนอเมริกัน ล่องเรือมาทางตอนใต้ทางอเมริกา  มีฉายานามว่าเป็น เกาะกระดูก
รหัสทัวร์:
US_TK00001
ประเทศ:
ทัวร์อเมริกา
สายการบิน:
Turkish Airlines
฿196,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TK69 / ขากลับ : TK78
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกา

กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า

อิสตันบูล – ลอสแองเจลิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.05 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1389 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

07.00 น.

นำท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา ได้เวลานำท่านกลับสู่สนามบิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย

13.40 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (ใช้เวลาบินประมาณ 13.50 ชั่วโมง)

  บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
16.50 น.

เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheraton Gateway Los Angeles Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า
ลอสแองเจลิส – เม็กซิโกซิตี้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

05.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส (LAX) เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยสายการบินแอร์โรเม็กซิโก

07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (MEX) โดยเที่ยวบิน AM 18 (ใช้เวลาบิน 3.15 ชั่วโมง)

13.05 น.

เดินทางถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มายัน แอซเทค โอเมกา นำท่านชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากข้าวของที่สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์(National Museum of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค (Chapultepec Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทำให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเม็กซิโกซิตี้จากมุมสูง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
เม็กซิโกซิตี้ – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นำท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันนักโบราณคดียังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้สร้างโบราณสถานแห่งนี้ รวมทั้งจุดประสงค์ในการสร้างและการล่มสลายของอาณาจักรก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด นำท่านชมปิระมิดสุริยัน (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้ ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งเป็นปิระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโซลูลาแห่งเม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์ จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดจันทรา (The Pyramid of the Moon) ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้แค่ครึ่งหนึ่งของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา ได้เวลานำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัวลาดูป เพื่อนำท่านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกัวดาลูป (Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถ์ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งภายในที่แห่งนี้ประกอบด้วย โบสถ์หลังเก่าและ โบสถ์หลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อการแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชน และเรียกได้ว่าโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในลิสต์รายชื่อสถานที่แห่งการแสวงบุญที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในโลก ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเม็กซิโกซิตี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโกซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (Palacio Nacional) และมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล อาทิเช่น โบสถ์ Cathedral Metropolitanจัตุรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น และนำท่านเข้าชมโบราณสถาน Templo Mayor ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักของเมืองโบราณชื่อ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค ก่อนที่จะถูกทำลายโดยสเปน นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิตี้ เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ด้านบนมีรูปปั้นนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหนึ่งร้อยปีของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ได้เวลานำท่านชม โชชิมิลโก (Xochimilco) เป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามให้เป็น “ตลาดน้ำสไตล์เม็กซิกัน” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือท้องแบนที่มีสีสันสวยงาม (Trajineras) เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาชี่ (Mariachi) และซื้ออาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกพื้นเมืองจากเรือพ่อค้าแม่ค้าได้ด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
เมริดา – อูซมาล – คาบาห์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

06.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม็กซิโกซิตี้ เพื่อเช็คอิน

08.05น.

ออกเดินทางจากสนามบินเม็กซิโกซิตี้ (MEX)  สู่ สนามบินเมริดา (MID) โดยสายการบินแอร์โรเม็กซิโก เที่ยวบินที่ AM420 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)

10.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเมริดา

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่คงความสมบูรณ์ของโบราณสถานที่สร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ เมืองอูซมาลสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึ่งเป็นผู้ปกครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ยังคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารที่กระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งสำหรับ พระ และ ชนชั้นปกครอง ซึ่งแต่ละห้องสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้อาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามครั้ง ในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Puuc style คือสร้างให้ฝาผนังส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้นไปสลักด้วยรูปหน้ากากของพระเจ้าองค์ต่างๆที่เผ่ามายานับถือบูชา สิ่งที่แปลกไปจากที่อื่นๆในรัฐยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนตี้” หรือบ่อน้ำ ที่นอกจากมีไว้สำหรับเก็บน้ำแล้ว ยังใช้เป็นที่บวงสรวงอีกด้วย ชาวมายาในแถบนี้สร้างที่เก็บน้ำสำหรับฤดูร้อน แทนบ่อน้ำที่มายาเผ่าอื่นใช้ ที่ประตูทางเข้ามีท่อน้ำที่มีลักษณะเป็นหน้ากากแต่มีที่สำหรับเก็บน้ำด้านใต้ นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมีรูปสลักเทพเจ้าแห่งน้ำฝน Chac Mool อยู่มากมายก็เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงต้องมีการขอพรขอน้ำจากพระเจ้า นำท่านชมปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็นชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซึ่ง ยังคงมีสภาพดี ตามตำนานเล่าว่า ปิระมิดแห่งนี้สร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยคนแคระที่มีอำนาจของนักมายากล แต่ความจริงปิระมิดถูกสร้างขึ้นถึงห้าครั้ง แต่ละครั้งก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างที่มีอยู่เดิม จากนั้นนำท่านชมวังแห่งเจ้าผู้ครองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ อาคารแห่งนี้มีด้วยกันสามแห่งเชื่อมด้วยรอยโค้งหรือ arches จมูกที่โค้งยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็นลักษณะพิเศษของสถานที่นี้ จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวที่สร้างล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของเมืองโบราณเก่าแก่กว่าพันปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองนี้เรียกได้ว่ายังคงความสมบูรณ์และสวยงามยิ่ง นำท่านชมวิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวมายาที่อาศัยในบริเวณนี้บูชามาก เนื่องจากที่ราบสูงยูคาทานเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและขาดน้ำ ชาวมายาจึงบวงสรวงและบูชาเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอฝน จากนั้นนำท่านชมหมู่อาคาร วิหารโบราณที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆสำหรับประกอบพิธีบูชายัญ หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรือเทียบเท่า
เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเมริดา (Merida) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) นำท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมริดา นอกจากนี้แล้ว พลาซ่า แกรนด์เด ยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจ โดยสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ วิหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พระราชวังเก่า และหอนาฬิกา ได้เวลานำท่านผ่านชมถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายต้นไม้ที่มีความสวยงามและยังเป็นถนนที่สำคัญที่สุดของเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่สำคัญ รวมไปถึงเหล่าอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมริดาอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมเมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายันหรือชาว มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาตร์ จนกระทั่งชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแคริบเบี้ยนใน ช่วงศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกด้วย นำท่านชมปิระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นปิระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารายธรรมมายาด้วย จากนั้นนำท่านชมวิหารชัค มุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสาหลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหาร จำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ตัววิหารรูปร่างคล้าย ปิระมิดยอดตัด ก่อสร้างซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตร.กม. วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mayaland Hotel **** หรือเทียบเท่า
ชิเชน อิทซา – เมืองโบราณตูลัม – แคนคูน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง อยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสูญสิ้นลงในช่วง ศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็น อาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความ รุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง นำท่านชม Temple of Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระ อาทิตย์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างอีกแห่งของชาวมายาโบราณ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแคนคูน (Cancun)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรือเทียบเท่า
แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินแคนคูน เพื่อเช็คอิน

10.51 น.

ออกเดินทางจากสนามบินแคนคูน สู่ สนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นำท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สังสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก H10 Panorama Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
ฮาวานา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982 นำท่านเดินทางสู่ย่าน คาซา บลันคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านมองเห็นได้ในระยะไกล นำท่านชมย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง นำท่านเดินเล่นสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) นำท่านเข้าชมวิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี นำท่านชมจัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฏิวัติเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา
นำท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านเฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum) หรือ เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังของโลกที่หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้สื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชมประวัติและของสะสมของนักเขียนรางวัลโนเบลท่านนี้
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพร้อมชมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก H10 Panorama Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโกส – ตรินิแดด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของคิวบา นำท่านชมอนุสารณ์สถาน เช เกวารา (Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้นำนักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา ภาพใบหน้าของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่พบได้ทั่วไปของวัฒนธรรมต่อต้านและการกบฏ และเป็นตราต้นแบบที่รู้จักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชานิยม สำหรับ เช เกบาราออกจากคิวบาในปี ค.ศ. 1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ที่นี่เขาถูกกองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ สนับสนุนอยู่จับ และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม เชได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ส่วนภาพถ่ายของเขาที่มีชื่อว่า นักรบกองโจรผู้เป็นวีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันวิทยาลัยศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น "ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก" อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมประวัติวีรบุรุษแห่งคิวบา จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซึ่งได้เก็บรวบรวมรถไฟ และ รถที่ใช้ในการทำสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958 ได้เวลานำท่านชมสวนไวดอล (Vidal park) อันเป็นที่ตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลที่ยังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส ชื่อเมืองนี้ตั้งตามชื่อของนายพลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองนี้ในช่วงแรก เมืองนี้มีส่งออกน้ำตาลเป็นสินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมาสำรวจพบสถานที่แห่งนี้เป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถิ่นฐานใน ค.ศ. 1738 จนอาณานิคมของชาวฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ขึ้นใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2005 นำท่านชมเมืองเก่าและจัตุรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ซึ่งล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนนพราโด (Prado Promenade) นำท่านถ่ายรูปกับโรงละครเก่าแก่ที่สุดในคิวบา Tomas Terry Theater อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองตรินิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Brisas Trinidad Del Mar Hotel *** หรือเทียบเท่า
ตรินิแดด – กามากูเอย์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเที่ยวชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ใน จังหวัดซังตีสปีรีตุส ประเทศคิวบา ที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 กำลังจะครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แม้จะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตรินิแดด ยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราด้วย เพดานสไตล์มูเดจาร์ กระเบื้องเคลือบจากประเทศฝรั่งเศส และพื้นหินอ่อนจากอิตาลี ล้วนเป็นผลมาจากความมั่งคั่งในยุคที่อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังเฟื่องฟูในสมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านชมจัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square) ได้เวลานำท่านเข้าชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church) นำท่านชมหอคอยอิสนากา (Iznaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “นาคัส อิสนากา” ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกา ที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อยกว่า 30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่อ้อยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของคิวบารุ่งเรือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) (ระยะทาง 265 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกามากูเอย์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศคิวบา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เมืองดั้งเดิมมีชื่อว่า ซานตามารีอาเดลเปร์โตเดลปรินซีเป เดิมเมืองนี้เป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลก่อตั้งราว ค.ศ. 1515 แต่ถูกโจรสลัดโจมตีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ย้ายเมืองเข้ามาในเกาะ เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเวสต์อินดีสของสเปนเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และในปี 2008 เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่ Santa Maria Camaguey**** หรือเทียบเท่า
กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านชมเมืองกามากูเอย์ (Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนที่เข้ามาล่าอาณานิคมในคิวบาในยุคแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง นีโอคลาสสิค, อาร์ตเดโค, นีโอ–อาร์ตนูโว และ Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเมืองนี้ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008 นำท่านชมเมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ ชม พลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส (Plaza San Juan De Dios) จัตุรัสที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในคิวบา โดดเด่นด้วยสีสันของอาคาร โบสถ์ และ โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1728 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์ในสไตล์บาโรค- โคโลเนียล จากนั้นนำท่านชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del Carmen) จัตุรัสที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารโคโลเนียลสีพาสเทล จากนั้นนำท่านชม Centro Storico, Casa Natal del Mayor (Ignacio Agramonte) และ Inglesia de Nuestra Senora de la Merced โบสถ์เก่าแก่ในกามากูเอย์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1601 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแกรนด์มา ทางตะวันออกของประเทศคิวบา เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองขึ้นของสเปนในยุคล่าอาณานิคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของเมืองจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโคโลเนียล นำท่านชมโบสถ์อิเกรเซียส ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวัลดอร์ (Iglesia Parroquial Mayor de San Salvador) เป็นโบสก์เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1514 และได้รับการบูรณะเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1740 ด้านหน้าโบสถ์คือพลาซ่า เดล ฮิมโน เนชั่นแนล (Plaza del Himno National) สถานที่แห่งแรกที่ได้มีการขับร้องเพลงชาติคิวบา “La Bayamesa” ในปี 1868 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Torre de San Juan Evangelista สร้างขึ้นในช่วงการแรกของการสร้างเมืองบายาโม และถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1869 นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคิวบา Anthem Square, Nico Lopez Park, Cespedes Park ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) ระยะทาง 129 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Imperial or Casa Granda Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
ซานเตียโก เดอ คิวบา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านชมเมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของคิวบา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบา และเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งของคิวบา เป็นเมืองที่ห้า ที่ถูกสเปนค้นพบในช่วงการล่าอาณานิคม นำท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านผู้พิชิต (Casa de Diego Velazquez) เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบา เริ่มสร้างขึ้นในปี 1516 แล้วเสร็จในปี 1530 และได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำท่านชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกว้างที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม นำท่านชมโบสถ์ซานติอาโก (Santiago Church) ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ได้เวลานำท่านชมค่ายทหารมอนคาดา (Moncada Barracks) ตั้งชื่อตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่งสงครามอิสรภาพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม ฐานที่ตั้งถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏิวัติติดอาวุธที่นำโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติคิวบา วันที่มีการโจมตีถูกนำมาเป็นชื่อที่ใช้เรียกว่า Movimiento 26 หรือ M26-7 ซึ่งในที่สุดสามารถโค่นล้มการปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista) ในปีค.ศ. 1959

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle ป้อมปราการป้องกันเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา ป้อมปราการแห่งนี้ออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปีค.ศ. 1637 และได้ก่อสร้างในนามของผู้ว่าราชการของเมือง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและข้าศึกศัตรูในสมัยก่อน เดิมป้อมแห่งนี้เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ได้มีการบูรณะและสร้างให้ใหญ่ขึ้นระหว่างปี 1590 – 1610 เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากที่สุด เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-อเมริกัน ผนวกกับงานวิศวกรรมในยุคเรเนซองส์ จึงทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 1997 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมแห่งนี้ตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Imperial or Casa Granda Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
ฮอลกิ้น – ไมอามี่ – คีย์เวสต์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอลกิ้น เพื่อเช็คอิน

10.30 น.

นำท่านเชคอินสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย

13.05 น.

ออกเดินทางจากสนามบิน ฮอลกิ้น ประเทศคิวบา สู่ ไมอามี่ โดยเที่ยวบิน AA1482 (ใช้เวลาบินประมาณ 1ชั่วโมง)

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่เกาะคีย์เวสต์ (Key West Island) เกาะทางตอนใต้สุดของรัฐฟลอริดา
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Hotel Key West **** หรือเทียบเท่า
คีย์เวสต์ – ไมอามี่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านเที่ยวชมเกาะคีย์เวสต์ (Key West) แห่ง รัฐฟลอริดา เกาะแห่งนี้เป็นที่หลบร้อนคลายเครียดของคนอเมริกัน ล่องเรือมาทางตอนใต้ทางอเมริกา มีฉายานามว่าเป็น เกาะกระดูก หรือที่มีชื่อเสียงคือสะพานที่ไปยังเกาะมีความยาวมากหลายกิโลเมตรเลยก็ว่าได้ บนเกาะมีโรงแรมหรู บ้านพัก สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่บนเกาะ นำท่านชมบรรยากาศความงดงามของถนนโบราณ และเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆในเกาะคีย์เวสต์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านของนักประพันธ์ชื่อดัง Ernest Hemingway เที่ยวชมย่านเมืองเก่าย้อนรอยไปในยุคศตวรรษที่ 18 และ จุดใต้สุดของเกาะคีย์เวสต์ Southernmost อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของบ้านเมืองบนเกาะคีย์เวสต์ และ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ไมอามี่ หากพอมีเวลานำท่านสู่ Dolphin Shopping Mall อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเชคอินสนามบิน

18.30 น. นำท่านสู่สนามบินไมอามี่เพื่อเชคอิน
ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยในสนามบิน

22.15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

  บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
อิสตันบูล – กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

20.50 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาบิน 8 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
09.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-184-6990

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
064-639-1946
064-639-6426
065-639-5493
Hotline :
064-491-9639
Facebook :
Line :
Email :
paiteawduaykan@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน