ทัวร์อิตาลี่ ชมเมืองมิลาน เกาะเวนิส 7วัน 4คืน (TG)


3,033 Views

ทัวร์อิตาลี่ ชมเมืองมิลาน เกาะเวนิส 7วัน 4คืน (TG)
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อลงเรือข้ามสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค  เจ้าของสมญานามเจ้าหญิงแห่งทะเลเอเดรียติค เมืองที่ไม่มีรถยนต์ การเดินทางภายในเกาะเวนิส ต้องเดินหรือใช้เรือ ลัดเลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อย กว่า 118 คลอง มีสะพานเชื่อมไป มา กว่า 400 สะพาน นำท่านเดินเที่ยวชมแลนด์มาร์คที่สำคัญของเวนิส อาทิ สะพานสะอื้น –พระราชวังดอร์ดจ-มหาวิหารเซนต์มาร์ค-หอระฆัง-หอนาฬิกาโบราณ รวมทั้งสะพานริอัลโต้ สะพานใหญ่ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล ) นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์:
IT_TG00011
ประเทศ:
ทัวร์อิตาลี
สายการบิน:
Thai Airways
฿49,991
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป : TG940 / ขากลับ : TG945

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล-เมืองเวโรน่า-เมสเตร้
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.40 น.
บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ นครมิลาน (ประเทศอิตาลี) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 5 ชั่วโมง)
06.50 น. เดินทางถึงสนามบิน มาเพลซ่า นครมิลานเมืองสำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี และเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ ของอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลาน เพื่อให้ท่านเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล ศูนย์การค้าแห่งแรกของมิลาน ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาวินซี่ ศิลปินชื่อดังของอิตาลี ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของอิตาลี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ผลงานการประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ ที่แต่งเติมจากเค้าโครงเรื่องความจริงของ 2 ตระกูลใหญ่คาปูเลตและมองตากูร์ที่ไม่ลงรอยกันจนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฎกรรมความรักของหนุ่มสาวทั้ง2 ตระกูล นำท่านเดินผ่านจัตุรัสบราสู่ อารีนาArenaหรือ Amphitheatre สนามกีฬาและโรงละครกลางแจ้งโบราณ ที่มีขนาดย่อมกว่าโคลอสเซี่ยมแห่งกรุงโรมสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ANTONY PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
เวนิสเมสเตร้–ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส–เมืองฟลอเร้นซ์–เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์-เมืองปราโต้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อลงเรือข้ามสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค เจ้าของสมญานามเจ้าหญิงแห่งทะเลเอเดรียติค เมืองที่ไม่มีรถยนต์ การเดินทางภายในเกาะเวนิส ต้องเดินหรือใช้เรือ ลัดเลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อย กว่า 118 คลอง มีสะพานเชื่อมไป มา กว่า 400 สะพาน นำท่านเดินเที่ยวชมแลนด์มาร์คที่สำคัญของเวนิส อาทิ สะพานสะอื้น –พระราชวังดอร์ดจ-มหาวิหารเซนต์มาร์ค-หอระฆัง-หอนาฬิกาโบราณ รวมทั้งสะพานริอัลโต้ สะพานใหญ่ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆในเวนิส อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย-หน้ากากคาร์นิวัล หรือท่านอาจใช้เวลาในการล่องเรือกอนโดล่า ชมคลองเล็ก คลองน้อยของเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
กลางวัน

รับประทานอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ เมนู : สปาเก็ตตี้หมึกดำ  


ได้เวลานัดหมาย นำท่านข้ามเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ นครฟลอเร้นซ์เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ นำท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ นำท่านถ่ายรูปกับบริเวณรอบนอกของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์ เดินต่อสู่ จัตุรัสซิคนอเรีย ที่ตั้งของพระราชวังเวคคิโอ ที่บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคยเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักเดวิด ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน ก่อนถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคาเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีสถานที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปราโต้ใกล้เมืองฟลอเร้นซ์
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PRESIDENT PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
เมืองปราโต้–เมืองลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5–เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซียเมืองในเขตลิกูเรียชายฝั่งทางตะวันตกของคาบสมุทรอิตาลี เพื่อนําท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเควเตรเรหมู่บ้านเล็กๆทั้ง 5 ในเขตแคว้นลิกูเรียที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี Cinque Terre มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า ” ที่ตั้งอยูตามไหล่เขา หน้าผาสูงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน รถไฟเดินทางถึงหมู่บ้านแรก คือ ริโอแมกจิโอเรเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่หมู่บ้านมานาโรลา อาจได้เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านแวนาสซ่าเป็นหมู่บ้านที่คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บ้าน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน


ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองปิซ่า เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ อีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือเขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกันส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดจากฐานที่ทรุดไปข้างหนึ่ง หลังจากการสร้างเสร็จ เมื่อวัดดูปรากฎว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PRESIDENT PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
เมืองปราโต้ – กรุงโรม –สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี มีคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แล้ว โรมยังเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น ARMANI, VERSACE และ FERRE
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน


จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ สนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าแอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ท่านจะได้ชมรูปแกะสลัก ปิเอต้า รูปพระแม่มาเรีย ประคองร่างของพระเยซูที่ปลดลงมาจากไม้กางเขน ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดให้ชาวคริสต์เดินลอดผ่าน เฉพาะปีที่ประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิจากองค์พระสันตะปาปา จากนั้นนำท่านเก็บภาพความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจ น้ำพุเทรวี่แห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุเทรวี่แห่งนี้มีความเชื่อว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง (ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่) นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL TOR VERGATA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
กรุงโรม–สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี ฟูมิชิโน – กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
10.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี ฟูมิชิโน เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
13.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 945
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
 02-184-6990

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
064-639-1946
064-639-6426
065-639-5493
Hotline :
064-491-9639
Facebook :
Line :
Email :
paiteawduaykan@gmail.com

ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน