ใช้ แอปไปเที่ยวด้วยกัน สะดวกกว่า

ดาวโหลด แอปไปเที่ยวด้วยกันได้ที่

เปิดแอปไปเที่ยวด้วยกัน
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ ฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (TR)

37
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ ฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (TR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
พัก Hotel Hewitt Koshien ระดับ4ดาว 3คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก ทำเลใกล้ห้างร้านสะดวกซื้อ ขึ้นตึก อุเมดะ สกาย บิวล์ดิ้ง (Umeda Sky Building) หนึ่งในแลนมาร์คของโอซาก้า เมื่อมาแล้วต้องไป!!! อิสระฟรีเดย์ เลือกเที่ยว USJ/ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย/เลือกซื้อ Option Tour ตะลุยโกเบ วันฟรีเดย์ไกด์นำท่านนั่งรถไฟไป โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ แหล่งช้อป จุดชมวิวริมทะเลที่สวยงาม ทานเมนูชาบูเกียวโต บุฟเฟ่ต์
รหัสทัวร์:
JP_TR00016
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Airline
฿11,781
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TR8 - ขากลับ : TR867
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
Untitled Document
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
09.35 นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR866 หมายเหตุ: *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
16.45 เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
  จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ย่านโกเบ (Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ไม่เหมือนที่อื่นๆ นำท่านเข้าที่พักย่านโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าได้ที่ Aeon Koshien อยู่ที่ตึก Corowa และห้าง Lalaport Koshien ใกล้ๆกับโรงแรมและสถานีรถไฟKoshien อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โกเบ - หุ่นยนต์ Tetsujin 28 - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาทโอซาก้า - โดทงพลาซ่า ขึ้นตึก Umeda Sky Building - โกเบ
Untitled Document
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)
  นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เทตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 Tetsujin 28 เป็นหุ่นยนต์เหล็กที่สร้างมาจากการ์ตูนชื่อเรื่องเดียวกัน สูง 15 เมตร หนักกว่า 50 ตัน มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 135 ล้านเยน) หุ่นยนต์ตัวนี้ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกว้างบริเวณสวนสาธารณะวากะมัตซึ (Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมืองโกเบ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก การสร้างนั้นมีการระดมทุนร่วมกันของผู้ประกอบการต่างๆ ในเมืองโกเบทำโปรเจ็ค Kobe Tetsujin Project ชุบชีวิตหุ่นยักษ์จากการ์ตูนขึ้นมาให้เป็นจริง มีเป้าหมายคือสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองโกเบ เมื่อปี ค.ศ.1995 ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับเมืองโกเบและโดยรอบ และจุดประสงค์ที่แท้จริงอีกอย่างของการสร้างหุ่นยนต์นั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนโกเบนี้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เมืองโกเบและเยียวยาฟื้นฟูจิตใจผู้คนในเมืองนี้อีกด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณที่มีความสวยงามในแบบของญี่ปุ่นดั้งเดิม เดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต เพราะศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจ้านี้ มีต้นแบบมาจากอาคารเดิมที่อยู่ในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริง จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซื้อชาต่างๆและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่ เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บำรุงสุขภาพและผิวพรรณ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)ชาบูเกียวโต บุฟเฟ่ต์
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ที่ตระหง่านท่ามกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมาย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด OsakaHongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่นและนำท่านไป อุเมดะ สกาย บิวล์ดิ้ง (Umeda Sky Building) หนึ่งแลนมาร์คของโอซาก้าเมื่อมาแล้วต้องไป!!! ตั้งอยู่โดดเด่นใจกลางเมืองในย่าน Umeda สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1993 ด้วยความสูงถึง 173 เมตรเป็นอาคารแฝดคู่ 40 ชั้น โดยมีทางเชื่อมกันได้ที่ชั้น 39 ที่ดัดแปลงเป็นร้านอาหารกลางอากาศ มีดาดฟ้า (Rooftop) เปิดให้เป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวโอซาก้าได้โดยรอบ และยังมองไปไกลถึงเกาะอาวาจิ (Awaji Island) ที่อยู่ห่างจากโอซาก้ามากกว่า 50 กิโลเมตร รูปทรงของตึกมีลักษณะเป็นตึกแฝด มีสะพานเชื่อมถึงกันที่กลางตึก และที่ดาดฟ้ามี Platform รูปทรงสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลางแบบโดนัท เชื่อมระหว่าง 2 ตึกไว้ บริเวณนี้เป็นจุดชมวิว 360 องศา (Floating Garden Observatory) เป็นจุดชมวิวมุมสูงอันเลื่องชื่อของเมืองโอซาก้าที่ห้าม ในตึกยังมีชั้นใต้ดินมี Food Theme Park “Takimikoji” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นบรรยากาศสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีร้านอาหารหลากหลายประเภทคอยให้บริการชั้นอื่นๆเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึงบริเวณชั้น39 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น39-40) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโกเบเข้าสู่ที่พักอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือกซื้อ Option Tour
Untitled Document
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option Tour หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน
  - เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการนั่งรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่
> ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา สามารถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจำนวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00
> ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
> ย่านอะเมมูระ หรือ หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า ขวัญใจเด็กแนว แหล่งรวมเด็กฮิป เด็กแนวของโอซาก้า ถ้าเปรียบเทียบกับโตเกียวก็เหมือนชิบูย่า หมู่บ้านอเมริกา (Americamura) นี่ได้รับฉายาเป็น Shibuya west ตั้งแต่ปี 1970 เริ่มจากการเป็นโกดังเก็บและขายสินค้าและเสื้อผ้ามือสองนำเข้าจากอเมริกา ในปัจจุบัน หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัยที่ประชันแฟชั่น กิจกรรมการแสดง แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นแนว Street Ware แบรนด์เนม สินค้านำเข้าจากอเมริกา และไอเทมชิคๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
(ราคาบัตรท่านละ 2,800 บาท หากต้องการสั่งซื้อบัตรกับทางบริษัทฯต้องดำเนินการแจ้งก่อนเดินทาง7วัน)
ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารได้จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่มีร้านอาหารมากมาย การเดินทางโดยรถไฟจากโรงแรม Hotel Hewitt Koshien ประมาณ 30 นาที่
  - เลือกซื้อOption Tour เที่ยวโอซาก้า นารา เกียวโต (มีบัสและไกด์)
หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนี้เป็นการเสนอขายทัวร์เสริมวันฟรีเดย์เบื้องต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น
อัตราค่าบริการ/ท่าน
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน
เดินทาง 26-30 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ : โรงแรม นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Expo City ชินไซบาชิ
เช้า นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า ด้วยระยะทางประมาณ35 กิโลเมตร เมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง) กวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนน นำท่านไปชม วัดโทไดจิ (Todaiji) (ไม่รวมค่าเข้า500เยน) วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้คือวิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านหน้าบริเวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึ่งจะมีกวางออกมาเดิน ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและซื้ออาหารให้กิน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปเกียวโต นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก
บ่าย นำท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางไป เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPOCITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ในที่เดียว ใครไปเที่ยวโอซาก้าแล้วไม่ได้ไปเยือนจะต้องเสียใจอย่างแน่นอน เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น นำท่านไปช้อปปิ้งที่ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักย่านโกเบ
  ที่พัก: Hotel Hewitt Koshien หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ไกด์นำท่านนั่งรถไฟสู่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ หรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
Untitled Document
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)
  >> ไกด์นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟเที่ยว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟ ค่ารถในการเดินทาง) เดินทางสู่ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ Oriental ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กันยังติดทะเลด้วย ฮาร์เบอร์แลนด์เป็นจุดเดทชื่อดังของเป็นทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติก นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพมากมาย เช่น โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ชิงช้าสวรรค์ โรงแรม Kobe Meriken Park ท่านสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย ที่นี่เหมายกับสายนักช้อปด้วยเนื่องจากไม่เพียงมีร้านค้าเรียงรายเต็มสองข้างทางเท่านั้นยังมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง คือ ห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นต้น
  การเดินทางสู่ย่านโกเบฮาร์บอร์แลนด์ อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR Kobe Station และสถานีรถไฟใต้ดิน Harborland Subway Station จากสวนเมริเคน (Meriken Park) เดินไปประมาณ 5 นาที
แนะนำ...อยากให้ลอง!!! โกเบเมืองแห่งเนื้อ สิ่งที่พลาดไม่ได้เมืองมาโกเบคือ เนื้อโกเบ หรือเนื้อของวัว Tajima ushi ซึ่งถือว่ามีจุดเด่นคือฟองไขมันเป็นเม็ดเล็ก คุณภาพดี ละลายในอุณหภูมิต่ำ มีความนุ่ม อร่อยแทบจะละลายในปาก แนะนำร้าน Steak land ร้านขึ้นชื่อของเมืองนี้ ปัจจุบันมี 3 สาขา แนะนำสาขานี้อยู่ที่อาคาร Sannomiya Kogyo building ร้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน sannomiya และ hankyu sannomiya อยู่ชั้น 6 สังเกตป้ายร้านสีแดงๆ
  >> หรือท่านสามารถอิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเอง เช่น Aeon Koshien ห้าง Lalaport Koshien จนถึงเวลานัดหมายพร้อมกัน ณ โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปสนามบิน
  หมายเหตุ: วันนี้ไม่มีบริการอาหารกลางวันและรถบัสนำเที่ยว มี Shuttle bus ของโรงแรมนำท่านไปสนามบิน
  สมควรแก่เวลานัดหมายที่โรงแรม นำท่านเดินทางไป สนามบินคันไซ โดยรถชัตเติลบัสของโรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอินสัมภาระและเดินทางกลับประเทศไทย
17.55 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867 *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
22.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน