ทัวร์เวียดนาม เชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน บิน(FD)

9,742
SAVE 1,000.-
7% OFF
ทัวร์เวียดนาม เชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน  4วัน 3คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เวียดนาม เชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน  4วัน 3คืน บิน(FD) สนใจโทร 064-491-9639 ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ราคาถูก, ฮานอย, จัตุรัสบาดิงห์, สุสานโฮจิมินห์, วัดเสาเดียว, เชียงใหม่, ลาวไก, ด่านชายแดน, ซาปา, น้ำตกสีเงิน, ช้อปปิ้งตลาดซาปา พิเศษ นั่งรถรางชมวิวเมืองซาปา รวมกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน เที่ยวเมืองลาวไก ชมด่านชายแดนติดกับประเทศจีน เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ชมวัดเสาเดียว ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมน้ำตกซิลเวอร์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมจัตุรัสบาดิงห์ 

รหัสทัวร์:
VN_FD00038
ประเทศ:
ทัวร์เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
฿13,899
฿12,899
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: FD870 (13.20 น.-14.50 น.)
  • ขากลับ: FD871 (15.20 น.-16.55 น.)
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

เชียงใหม่ - ฮานอย - ลาวไก
เวลา รายการท่องเที่ยว
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวบินที่ FD870
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลาวไก ( ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง )
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RED RIVER SIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
ลาวไก - ด่านชายแดน - ซาปา – น้ำตกสีเงิน - ช้อปปิ้งตลาดซาปา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหาร นำคณะเที่ยวชมบริเวณด่านชายแดนบริเวณริมต้นแม่น้ำแดง ซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นประเทศจีน เมืองเห่อโขว่ มณฑลยูนาน ให้ท่านได้ถ่ายรูป แวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ลักการะศาลเจ้าบริเวณด่านชายแดน จากนั้นเดินทางต่อไป เมืองซาปา(ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) ซึ่งช่วงนี้จะเป็นทางขึ้นเขาซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตาม หน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า โดยเฉพาะพวกเสื้อกันหนาว กระเป๋าสะพาย รองเท้า ถุงมือ ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษด้วยเมนูสุกี้ปลาแซลมอล
ที่พัก DELTA SAPA Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักของเมืองซาปาตามอัธยาศัย
ซาปา - รถราง + กระเช้าฟานซีปัน - ฮานอย - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านนั่งรถรางเพื่อชมความงามของขุนเขาเมืองซาปา จากนั้นสู่จุดขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่เมืองฮานอย
  จากนั้นนำชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชมสะพานที่มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย และให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ซึ่งมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของชำร่วย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของกิน มากมายให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Delight Hotel in Hanoi หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว
ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - วัดเสาเดียว - เชียงใหม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้างบ้านเรือน นำท่านแวะ ชมจัตุรัสบาดิงห์(ถ่ายรูปด้านนอก) จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนั้นนำชมสุสานโฮจิมินห์ที่บรรจุศพของท่านประธานาธิปดีโฮจิมินห์ที่ชาวเวียดนามให้ความเคารพอย่างมาก และแวะเข้าไปชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ พร้อมไหว้พระขอพรที่วัดเจดีย์เสาเดียว ก่อนอำลาเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.20 น. เดินทางกลับสู่เชียงใหม่โดย เที่ยวบินที่ FD871
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->