ทัวร์เวียดนาม เชียงใหม่ หมกโจว สะพานแก้วรูปหัวใจ เมืองหมกโจว 4วัน 3คืน บิน(FD)

10,128
SAVE 1,000.-
7% OFF
ทัวร์เวียดนาม เชียงใหม่ หมกโจว สะพานแก้วรูปหัวใจ เมืองหมกโจว 4วัน 3คืน บิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมวัดบ๋ายดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม นำชมเจดีย์ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม และชมพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ นำทุกท่านล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก นั่งเรือกระจาด ชมไร่ชารูปหัวใจ ชมจัตุรัสบาดิงห์ สวน Happy Land ดินแดนแห่งดอกไม้นานาพันธุ์อันตระการตา ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์สุดลูกหูลูกตา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

เชียงใหม่ – ฮานอย – นินห์บิงห์ – วัดบ๋ายดิงห์
เวลา รายการท่องเที่ยว
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวบินที่ FD870
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองนินห์บิงห์ เที่ยวชมวัดบ๋ายดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม นำชมเจดีย์ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม และชมพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในวัดบ๋ายดิงห์
ที่พัก HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
นินห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – สวนชารูปหัวใจ – หมกโจว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำทุกท่านล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน  นำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน  เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองหมกโจว (Moc CHAU) (เมืองหมกโจว ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเต็มไปด้วยดอกไม้เกือบตลอดทั้งปี จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์  นำท่านเที่ยวชม โดยเฉพาะไร่ชารูปหัวใจอันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ต่อจากนั้นนำท่านไปเก็บบรรยากาศสวนดอกไม้ตามฤดูกาล นำท่านเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันขึ้นชื่อของเมืองหมกโจว ไม่ว่าจะเป็นชาต่างๆ ผลไม้อบแห่ง นม โยเกิร์ต ผลไม้แปลรูป
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
สะพานแก้ว – Happy Land – น้ำตก Dai Yem – เมืองฮวาบิงห์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังอาหาร นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม สะพานแก้ว รูปหัวใจ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ แห่งแรกของเวียดนาม สะพานทำจากกระจกแก้ว ยาวที่สุดของเวียดนาม สามารถมองลงสู่พื้นเบื้องล่างได้ เดินข้ามสู่เกาะที่มีธารน้ำตก มีสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลและมีน้ำตก ธารน้ำธรรมชาติที่งดงาม เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติแห่งใหม่ของเมืองหมกโจว เริ่มเปิดเข้าชม 30 เมษายน 62 เป็นต้นไป จากนั้น นำท่านสู่สวน Happy Land ดินแดนแห่งดอกไม้นานาพันธุ์อันตระการตา ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์สุดลูกหูลูกตา และนอกจากนี้สถานที่นี้ยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท้องถิ่นนิยมมาขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การงาน การเงิน ครอบครัว โดยการเขียนคำอธิฐานของท่านลงบนผ้าไหมโดยใช้สีตามเรื่องที่จะขอ ต่อจากนั้นเขวี้ยงผ้าไหมให้ไปผูกติดกับต้นไม้ หากคำอธิฐานจะสัมฤทธิ์ผล ผ้าจะขึ้นไปผูกติดกับต้นไม้!! อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปแวะเวียนไม่ขาดสาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเที่ยวชมน้ำตก Dai Yem ที่สวยงามร่มเย็น ให้ท่านได้พักผ่อนเดินชมบรรยากาศรอบๆน้ำตก ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เมืองฮวาบิงห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOA BINH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – วัดเสาเดียว – เชียงใหม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านแวะ ชมจัตุรัสบาดิงห์(ถ่ายรูปด้านนอก) จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนั้นนำชมสุสานโฮจิมินห์ที่บรรจุศพของท่านประธานาธิปดีโฮจิมินห์ที่ชาวเวียดนามให้ความเคารพอย่างมาก และแวะเข้าไปชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ พร้อมไหว้พระขอพรที่วัดเจดีย์เสาเดียว ก่อนอำลาเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.20 น. เดินทางกลับสู่โดยสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD871
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD870 (13.20 น.-14.50 น.) Air Asia เชียงใหม่
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD871 (15.20 น.-16.55 น.) Air Asia เชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ