ทัวร์จีน ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (CZ)

9,865
SAVE 700.-
3% OFF
ทัวร์จีน ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (CZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะ เป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลต้าผู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) ได้ชื่อว่าเป็นแชงการีล่าของชาวฮากกา นำท่านชม ไทอันโหลว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา-เหมยโจว
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน  
11.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8356   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร  เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)-เหมยโจว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
  นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะ เป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลต้าผู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) ได้ชื่อว่าเป็นแชงการีล่าของชาวฮากกา นำท่านชม ไทอันโหลว  เป็นบ้านหินทรงสี่เหลี่ยมที่ที่หาชมได้ยากมาก  สร้างจากอิฐ หิน และไม้ สร้างขึ้นในราชวงค์ชิง มีประวัติกว่า 254 ปี  มีพื้นที่ 6,684 ตารางเมตร  มีห้อง 200 ห้อง  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 49 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ตึกสูง 11 เมตร  ทั้งบ้านมีประตูใหญ่ประตูเดียว ประตูใหญ่ติดด้วยเหล็กหนา
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน นำท่านเที่ยวชม  หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลวซูซีนี้ สร้างขึ้นกลางวิวทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางภูเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำลำธาร  มีบ้านทรงกลม 5 หลัง และทรงเหลี่ยม 10 หลัง แต่ละหลังสร้างขึ้นเวลาที่ต่างกัน ให้ท่านชมบ้านจี๋ชิ่งโหลว เป็นบ้านทรงกลมที่มีเอกลักษณ์และเก่าแก่ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กว่า 600 ปี บ้านซ่านชิ่งโหลว เป็นบ้านดินที่อายุน้อยที่สุดในนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1979  บ้านทรงเหลี่ยม บ้านเสิงชิ่งโหลว สร้างในปี1799 มีพื้นที่1,482 ตารางเมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยาวนาน มีร่องรอยอารยธรรมตั้งแต่ยุคหินใหม่ แต่ก่อนเมืองเหมยโจวถูกเรียกว่าเมืองเหมยเสี้ยน และเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองเหมยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง จึงทำให้คนโบราณบางคนคงยังติดเรียกเมืองเหมยโจวว่าเมืองเหมยเสี้ยนมาจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี นำท่าน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)  ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน นำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว สร้างในสมัยราชวงศ์ถังปี ค.ศ. 738 และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอย่างดี ลักษณะเป็นวัดจีนโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่บริเวณรั้วเป็นแผ่นศิลาแกะสลักอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ถัง 78 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก และมีพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคัมภีร์ “ต้าจ้างจิง” 7,240 เล่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานมีแม่น้ำ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น, จูไห่ และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
  นำท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้ นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จำลองมาจากศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการแล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนมีความใหญ่โต และสวยงาม ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ และความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ให้ท่านได้กราบนมัสการ ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน โดยเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านพะโล้
ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ซัวเถา-กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8355 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CZ8356 ( 11.30 - 15.50) China Southern Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) CZ8355 ( 08.25 - 10.30) China Southern Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ