ทัวร์จีน เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ)

8,745
SAVE 700.-
3% OFF
ทัวร์จีน เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
ไปเที่ยวด้วยกันเสนอ ทัวร์จีน เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ)สนใจติดต่อ 064-491-9639 ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, เมืองไขหลี่, เจิ้นหยวน, เมืองโบราณเจิ้นหย่วนเมืองไขหลี่, ถงเหริน, ภูเขาฟ่านจิ้งซาน, ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (รวมกระเช้าและรถราง) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่ หลิง ตั้งอยู่บนความสูง 2,572 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และมีแม่น้ำสายเล็กสายน้อยรายล้อมนับร้อยสาย รวมถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์หายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง จึงส่งผลให้ฟ่านจิ้งซานกลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าระดับประเทศของจีน ติดอันดับTop10ภูเขาที่มีชื่อเสียงเพื่อการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของจีน และเป็นเขตอนุรักษ์คนและสิ่งมีชีวิตของยูเนสโกอีกด้วย 

รหัสทัวร์:
CN_CZ00020
ประเทศ:
ทัวร์จีน
สายการบิน:
China Southern Airlines
฿22,999
฿22,299
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: CZ606 ( 04.20 - 08.45)
  • ขากลับ: CZ605 ( 22.10 - 00.30+1)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 23 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.30 น. —พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน       
04.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.45 น.      เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองถงเหริน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองในหุบเขา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นชนกลุ่มน้อย อาทิ ถู่เจีย แม้ว และต้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชนเผ่าเหมียว เป็นหมู่บ้านที่รวมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทหาร และสิ่งก่อสร้างของชมเผ่านี้ไว้ในที่เดียว ได้รับการรักษาไว้อย่างดี  ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และ ประวัติของชนเผ่า ได้ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ TONGREN CITY WAN SHANHONG  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ถุงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง)-เมืองไขหลี่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
  นำท่านเที่ยวชม ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (รวมกระเช้าและรถราง) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่ หลิง ตั้งอยู่บนความสูง 2,572 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และมีแม่น้ำสายเล็กสายน้อยรายล้อมนับร้อยสาย รวมถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์หายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง จึงส่งผลให้ฟ่านจิ้งซานกลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าระดับประเทศของจีน ติดอันดับ Top10 ภูเขาที่มีชื่อเสียงเพื่อการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของจีน และเป็นเขตอนุรักษ์คนและสิ่งมีชีวิตของยูเนสโกอีกด้วย
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขนานนามว่าเป็น อาณาจักรแห่งขุนเขา มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมืองไขหลี่-เจิ้นหย่วน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน-เมืองไขหลี่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้นหย่วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เขตเฉียนตงหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำอันงดงามเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจิ้นหย่วน สุดยิ่งใหญ่อลังการกับเมืองโบราณที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น้ำอู่หยาง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทางบกและทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต เมืองโบราณเจิ้นหย่วน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ทุกตารางเมตรของที่นี่งดงามตราตรึง จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LANDSCAPE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมืองไขหลี่-หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที โดยหมู่บ้านนี้ตั้งอาศัยอยู่ในเทือกเขาแม้วที่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว มีเอกลักษณ์และความโด่ดเด่นในเรื่องประเพณีท้องถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพื้นตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขียวขจี ทิวทัศน์เรือกสวนไร่นา บ้านพักโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศ เป็นหมู่บ้านเเม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้องยกให้ประเทศจีน "หมู่บ้านแม้วซีเจียง" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาน 7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเด่นในอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้   
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
  นำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนั้นนำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานที่เป็นมรดกตกทอดเก่าแก่ที่สุดมาจนถึงวันนี้ มีอายุกว่า 300 ปี สร้างในสมัยฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร
22.10 น.        กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->