ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)

6,008
SAVE 1,000.-
8% OFF
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน (VZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

- พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE (ไฮไลท์!! พักบนยอดเขาบานาฮิลล์) - พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน - นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ Golden Bridge - ย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิิด บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรซอสเนยกระเทียม - ตื่นเต้น!!!! สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง - สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง - ชมสะพานมังกรดานัง ถ่ายรูปกับความงดงามของสะพานมังกร - ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองดานัง - ชมวัดเจดีย์เทียนมู่ - ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร - เข้าที่พัก
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและตั๋วเครื่องบิน
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ964 สายการบิน VIETJET AIR (VZ) ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***สายการบิน VIET JET ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่งไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการท่านด้วยขนมปังฝรั่งเศสแสนอร่อยบนรถระหว่างการเดินทาง (1)
  จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ พาท่านไปชม วัดเจดีย์เทียนมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
  จาก จจากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ จักรพรรดิไคดิงห์ ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 12 ของราชวงศ์เหงียน โดยการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวันตกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า11 ปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา แหล่งช้อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (HUE) ที่อยู่ติดกับแม่น้ำหอม ในตลาดดองบา ท่านสามารถสื่อสารกับแม่ค้าด้วยภาษาไทยได้ เพราะแม่ค้าส่วนใหญ่พูดไทยได้ และสามารถซื้อของด้วยเงินไทย ได้ด้วยเช่นกัน สินค้าในตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าจากจีน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และตลาดแห่งนี้ยังมีชุด ชุดอ๊าวหญ่าย หรือชุดเวียดนาม และหมวกเวียดนามขายอีกด้วย สำหรับของฝากก็จะเป็นของท้องถิ่น อาทิ อาหารแห้ง ปลาหมึก กุ้งแห้ง พริกไทย ของหมักดองทั้งหลาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกรซอสเนยกระเทียม
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมวิวแม่น้ำในยามค่ำคืน พร้อมชมการแสดงจากหนุ่มสาวชาวเวียดนามที่จะมีการร้องเพลงขับกล่อมให้ท่านได้ชม ไม่ว่าเป็นเพลงเวียดนาม เพลงเดี่ยว เพลงคู่ อีกทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการร้องเพลงไทยที่เราคุ้นเคยดี อาทิ เพลงลอยกระทง เพลงรำวง ซึ่งจะทำให้ท่านได้สนุกสนาน และมีส่วนร่วมกับนักดนตรี
ที่พัก THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - เมืองดานัง - พาท่านขึ้นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดโลกไปบนยอดบานาฮิลล์ - พาท่านย้อนวัยกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ไฮไลท์!! พักบนยอดเขาบานาฮิลล์ - ที่พัก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
  จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม ที่ปกครองเวียดนามมา 143 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง อดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ สำหรับสิ่งก่อสร้างที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก คือ ประตูทางเข้าพระราชวัง (Ngo Mon Gate) ซึ่งเป็นทางเดินเข้าสำหรับกษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ และสุสานพระเจ้ามิงห์หม่าง ซึ่งนอกจากจะเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามไม่แพ้กัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด !!!
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี 2009 ไฮไลท์!!! พาท่านขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับวิวแบบ 360 องศา
  จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค Fantasy Park เป็นสวนสนุกที่ได้แรงบันดาลมาจากนวนิยายเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ Twenty Thousand under the Sea เครื่องเล่นส่วนใหญ่อยู่ในร่ม ตั้งแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวระทึกใจ จนถึงเครื่องสนุกสนานแบบเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น Tower Drop รถบั๊ม บ้านผีสิง เขาวงกตกระจก ถ้ำไดโนเสาร์ และอย่าพลาดกับเครื่องเล่นกลางแจ้ง Alpine Coaster มีหน้าตาคล้าย ๆ จังเกิ้ลโคสเตอร์ รถจะเคลื่อนไปตามราง ระหว่างนั้นเราก็ได้ชมทัศนียภาพรอบๆ หุบเขาบานาฮิลล์ได้ทั่วแทบจะครบหมด 360 องศา (**รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถราง บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ** )
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์
ที่พัก MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAG ระดับ 4 ดาว บนบานาฮิลล์
นั่งรถไฟไต่เขาไปชมโรงไวน์ DEBAY - ชมสวนดอกไม้ JARDIN D’AMOUR - ไฮไลท์!! พาท่านถ่ายรูปกับ Golden Brigde (สะพานทองรูปมือ ) - เมืองฮอยอัน สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ชมสะพานมังกรดานัง - ที่พัก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
  จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาไป โรงเก็บไวน์ ให้ท่านได้เดินชม และ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น ให้ท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ ที่สวยงามจนท่านอดที่จะถ่ายรูปไม่ได้เลยที่เดียว จากนั้นนำท่านไป อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ของบานาฮิลล์ นั้นก็คือ สะพานทอง หรือ Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ความแปลกของสะพานแห่งนี้ก็คือ มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน “ฮอยอัน” หรืออ่านออกเสียงแบบคนท้องถิ่นว่า โห่ยอาน เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันอยู่ติดแม่น้ำ และมีสวนมะพร้าวขนาบข้างสองฝั่ง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ให้ท่านสัมผัสประสบการ์ณใหม่ กับการล่องเรือที่สนุกสนาน และตื่นเต้น ไฮไลท์....ของการล่องเรือกระด้ง คือ การชมโชว์พายเรือกระด้งแบบหวาดเสียว ที่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม สร้างเสียงความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
  จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวยทั้งกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไปชม บ้านเลขที่ 101 บ้านไม้เก่าซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสะพานญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม บ้านโบราณหลังนี้ มีอายุราวๆ 270 ปี มีคนอาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งก็หมายถึงเกิดและตายที่นี่ถึง 7 ชั่วอายุคนเลยทีเดียว เจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีเก่าของเวียดนาม จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ส่วนมากเป็นของที่ชาวบ้านนำออกมาขาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ของที่ระลึกต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก KAY DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดานัง
เมืองดานัง - คาบสมุทรเซินจ่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพ ฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของ เวียดนามกลาง อยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของเวียดนาม นำท่านไปยัง คาบสมุทรเซินจ่า แดนสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวคาบสมุทรเซินจ่าอยู่ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร พร้อมกับอุโมงค์หายเวินและอ่าวดานัง คาบสมุทรเซินจ่าได้โอบล้อมนครดานัง ซึ่งได้สร้างเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงามและแสนโรแมนติก จากนั้นแวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ นักท่องเที่ยวและคนเวียดนามเองนิยมมาสักการะขอพร เพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เป็นศิริมงคล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10)
  นำท่านชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานข้ามแม่น้ำฮันเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันสร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปล่งแสงและรัศมีแห่งความสุข พร้อมกับพ่นไฟและน้ำ
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย ของฝากจากเวียดนาม อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า ขนมเปี๊ยะทุเรียน ผงกาแฟ เม็ดบัว อาหารทะเลแห้ง เหล้า เบียร์ และของที่ระลึก ให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ963 สายการบิน VIETJET AIR (VZ) ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.50 น. คณะทุกท่านเดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ964 (09.00 น. - 10.40 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ963 (18.10 น. - 19.50 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ