ทัวร์ฟินเเลนด์ สโนว์โมบิล เรือตัดน้ำเเข็ง พักGlass Igloo 9วัน 6คืน บิน (AY)

160
SAVE 4,000.-
3% OFF
ทัวร์ฟินเเลนด์ สโนว์โมบิล เรือตัดน้ำเเข็ง พักGlass Igloo 9วัน 6คืน บิน (AY)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
- สนุกกับการ นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้ 
- เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่ง เรือตัดน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICE BREAKER”
- ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์
- สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ พักดีทานดี เหมือนเดิม
- ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา 
- เราจัดห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน้ำแข็งแน่นอน 100%
รหัสทัวร์:
FI_AY00002
ประเทศ:
ทัวร์ฟินแลนด์
สายการบิน:
Fin Air
฿149,900
฿145,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: AY144 (23.05 น.-05.20 น.)
  • ขากลับ: AY143 (00.20 น. - 15.35 น.)
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์

สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144
เฮลซิงกิ - ชมเมือง - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ แล้ว
  จากนั้นนำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำคณะชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือระดับใกล้เคียง
เฮลซิงกิ - อิวาโล่ - เคิร์คเนส - นั่งรถลาก สโนโมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ - KING CRAB SAFARI
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง)
07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินที่ AY601
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes)
  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก / ร่วมฉลองปีใหม่ 2020
ที่พัก SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับใกล้เคียง
เคิร์คเนส - อินารี - ขับรถสโนโมบิล - ซาร์ริเซลก้า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่เหนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic Circle) ที่ถูกกำหนดไว้ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา
*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***
  จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัยเดินทางเข้าที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกล้เคียง
ซาร์ริเซลก้า - โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT
  ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 - 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่
โรวาเนียมิ - เมืองคาร์สบอร์ก - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - POLAR EXPLORER ICEBREAKER - ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ AXELSVIX PORT เดินทางสู่ท่าเรือ สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งเรือ “เรือตัดน้ำแข็งโพล่า เอกซ์พลอเรอร์” POLAR EXPLORER ICEBREAKER CRUISE เรือตัดน้ำแข็งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใน LAPLAND ล่องอ่าวบอทเนีย ในดินแดนแลปแลนด์ ในช่วง 3 ชั่วโมงท่านจะสนุกเพลิดเพลินกับการล่องเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง
บ่าย พร้อมนำท่านชมห้องเครื่องยนต์และห้องกัปตัน หรือหลบอากาศหนาวนั่งผ่อนคลายในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายเพลิดเพลินกับน้ำอุ่น หรือไปเดินเล่นบนทะเลน้ำแข็ง ในระหว่างหยุดพัก ลงว่ายน้ำในทะเลน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็งลำนี้ มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคมิ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดับใกล้เคียง
เคมิ - Snow Experince 365 - โรวาเนียมิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้ำแข็ง ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ท่านจะได้ชมประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งที่น่าอัศจรรย์ ผนังทั้งหมดตกแต่งด้วยน้ำแข็ง ทางบริษัทบริการท่านด้วยไอศกรีมรสเลิศในสไตล์ฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
ค่ำ ริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดับใกล้เคียง

21.00 น.

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตา คลอส - สนามบิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก **พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
18.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY536
19.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->