ทัวร์ เเกรนด์ไอซ์เเลนด์ บลูลากูน เเหวนทองคำ 10วัน 7คืน บิน (AY)

5,642
SAVE 4,000.-
3% OFF
ทัวร์ เเกรนด์ไอซ์เเลนด์ บลูลากูน เเหวนทองคำ 10วัน 7คืน บิน (AY)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991
เรคยาวิค - บลูลากูน - วงแหวนทองคำ - น้ำตกสโกก้า - วิค - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล - เรนิสแดรงเกอร์ - ชมหาดทรายดำ - สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล - อคูเรริ - ฮูซาวิค - ทะเลสาบเมวัท - เซลล์ฟอสส์ - ชมปลาวาฬ - เรคยาวิค 
รหัสทัวร์:
IS_AY00003
ประเทศ:
ทัวร์ไอซ์แลนด์
สายการบิน:
Fin Air
฿145,900
฿141,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: AY144 (23.35 น.-06.05 น.)
  • ขากลับ: AY992 (16.50 น.- 06.00 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 23 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.35 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาท์เตอร์ Sสายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144
เฮลซิงกิ - เรคยาวิค - วงกลมทองคำ - น้ำตกกัลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - วิค
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.05 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY991
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองคำ Golden Circle ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก / จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Foss หรือน้ำตกทองคำ (Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาใหลลงมา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคึดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
  ชมเคริด (Kerid) ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชม น้ำตก เซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา และเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด และท่านสามารถเดินลอดน้ำตกแห่งนี้ได้ นำท่านผ่านชมวิวภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วิค - น้ำตกสโกก้า - ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านชมความงามของน้ำตก Skogafoss ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า จากนั้นนำท่านชม เรย์นิสดรันก้าร์ (Reynisdrangar) ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีความกว้างเป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล ประมาณหนึ่งชั่วโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่ามชมทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมน้ำตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา เป็นเส้นทางที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ เดินทางเข้าสู่เมือง ฮอฟน์ (HOFN) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Foss Hotel Lagoon / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ฮอฟน์ - ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) - เบรดดาลสวิก - เอไกล์สตาดีร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ สำคัญของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านลงเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลากูนแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก (iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยู่ในทะเลสาบ จะมีไกด์ท้องถิ่นนำบรรยายให้ความรู้แก่ทุกท่าน ชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าที่ลอย อยู่รอบๆ ลำเรือ ได้เวลาสมควรนำท่านขึ้นฝั่งมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถโค้ชชมความงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงามรอบๆ บริเวณ Breiddalsvik ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกใหญ่น้อยนับร้อยสาย และสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติสองข้างทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , นกเป็ดน้ำ ฯลฯ และสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Egilsstadir เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของ ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 53 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้ชมเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Fosshotel Eastfjords / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เอไกล์สตาดีร์ - ดิมมูโบร์กีร์ - ทะเลสาบเมวัท บ่อโคลนเดือด - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - อคูเรริ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 หลังจากนั้นมา เขตทะเลสาบ Myvatn ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของประเทศ และเขตทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดนำที่สวยงามนานาพันธุ์ และถือเป็นเขตที่มีพันธุ์เป็ดน้ำมากที่สุดในยุโรป นำท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เ มื่อโดนอากาศและน้ำ ที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่งเมื่อซาตานถูกขับไล่จากสวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้พิภพและผ่าน ดิมมูโบร์กีร์ทำ ใหพื้นที่แห่งนี้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ) ซึ่งมีไอน้ำร้อนจัดอยู่เบื้องล่าง เมื่อไอน้ำนั้นเคลื่อนที่จะทําให้โคลนที่อยู่ด้านบนพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ายการระเบิดย้อยๆ ในบริเวณภูเขาไฟปกติบ่อโคลนเดือดมักมีกํามะถันอยู่มาก อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Glaumbaer Folk Museum ซึ่งเป็นพิธิภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์ รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Icelandair Hotel Akureyri / ที่พักระดับใกล้เคียง
อคูเรริ - ฮูซาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ - สติกกิชฮอลเมอร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สามารถดึงดูด เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมีน้ำตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Foss Hotel Stykkisholmur ที่พักระดับใกล้เคียง
สติกกิชฮอลเมอร์ - ภูเขาคีร์กจูเฟล - นํ้าตกเฮินฟอซซ่า - เรคยาวิค
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชมความสวยงามของ นํ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นนํ้าตกสาขาหนึ่งของนํ้าตกใหญ่ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธารและแม่นํ้าสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารนํ้าแข็ง แลงโจกุล Langjökull จากนั้นนำท่านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมือง เรคยาวิค นำท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได้ สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson Blu Saga Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง
เคฟราวิค - เฮลซิงกิ - กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นนำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา (Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,โปตัสเซียมPotassium,แคลเซี่ยมCalcium,ซัลเฟต Salphate, คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ำร้อนบูล ลากูน ยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน
*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำติดตัวไปด้วย ***
จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชมวิวที่สวยงาม
ที่พัก Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง
เคฟราวิค - เฮลซิงกิ - กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
10.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
16.50 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141
กรุงเทพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไอซ์แลนด์


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->