ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10วัน 7คืน บิน(TG)

215
SAVE 2,500.-
3% OFF
ทัวร์อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10วัน 7คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

มิลาน - เซอมิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์ - จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา - โบลซาโน - โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส - เวอร์เซียโก ดิ โซปรา - คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ - คอร์ติน่า - ทะเลสาบมิซูริน่า - เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เกรฟ อิน เชียนติ - ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano - ฟลอเรนซ์ - เดินชมเมือง - จัตุรัสไมเคิลแองเจโลเส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี - มอนเตริคจิเน่ - เซียน่า - ซานจีมิญญาโน - ลา สเปเซีย - นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน - เจนัว - มิลาน - ป้อมซฟอร์ซ่า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มิลาน - เซอมิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์ - จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา - โบลซาโน - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
07.10 น. เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
  จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความยาวกว่า 55กิโลเมตรเมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมืองเก่าที่แสนสวยงาม มีร้านค้าและ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจำเมือง ที่เป็นจุดสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ตัดกับแนวหน้าผาของทิวเขาเซาท์เทิร์นแอล์ฟ ได้เวลาสมควรอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่เบื้องหน้าของเราเป็นหมู่บ้าน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ตั้งโบสถ์ Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ์ ในยามอาทิตย์อัสดง แสงแดดทองละเลียดริมหน้าผา ฉากเบื้องหน้าเป็นโบสถ์และหมู่บ้านอันแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกับช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองโบลซาโน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
โบลซาโน - โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส - เวอร์เซียโก ดิ โซปรา - คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ เมืองโอร์ทิเซย ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มเขาใน Dolomite ได้อย่างชัดเจนมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจได้เวลาสมควรออกเดินทางชมความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ในเส้นทางสวยๆ ชมเมืองเล็กๆ เพราะเราเชื่อว่า ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจำไม่น้อยแวะถ่ายรูปกันไปตลอดทาง ผ่านชมทะเลสาบ เบรียซ (Braies) ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Fanes Sennes Braies ตามตำนานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองคำใต้พิภพ เดินทางถึงหมู่บ้านเวอร์เซียโก ดิ โซปรา (Versciaco di Sopra)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านโดยสารกระเช้า ขึ้นสู่จดชมวิว เฮล์ม(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จากบริเวณ Helm Restaurant ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ทำจำลองไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sport Hotel Cortina / หรือระดับใกล้เคียง
คอร์ติน่า - ทะเลสาบมิซูริน่า - เกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ได้เวลาสมควรมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับความงดงามของตัวเมืองได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่แคว้นเวเนโต แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มีความลึกกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ที่ใส เป็นเงาสะท้อนเห็นวิวเขาลดหลั่นไปมา อันมีฉากหน้าเป็นโรงแรมสีเหลืองตัดกันกับฟ้าครามสวยจับใจ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุ้งมังกร (Lobster Spaghetti)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส พร้อมนำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของจตุรัสด้านหน้าพระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เครื่องแก้วมูราโน่ ” สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัลโต้” ทำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมสเต้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
เวนิส - เกรฟ อิน เชียนติ - ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano - ฟลอเรนซ์ - เดินชมเมือง - จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti) นำท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน (Castle of Verrazzano) ตัวปราสาทตั้งอยู่ใจกลางของพื้นที่ Chianti Classico เริ่มต้นปราสาทเป็นของชาวอิทรุสกัน ซึ่งเป็นเคยที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมัน ไร่องุ่นที่ตั้งอยู่ใน Verrazzano มีการระบุไว้ในเอกสารที่มีอายุย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1100 ตัวปราสาทได้ผลัดมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล ค.ศ.1958 ครอบครัว Cappellini เข้าครอบครองปราสาท และบูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ โดยดูแลไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใช้สารเคมี(Organic Wine) ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  *** นำท่านเข้าสวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่เต็มไปด้วยถังไม้โอ๊ก หลายร้อยถังที่วางเรียงราย ให้ท่าน ได้ชิมรสชาติอันกลมกล่อมของไวน์เชียนติ อย่างจุใจ ***
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of Verrazzano
Menu Starter and Bruschetta
Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,
Main Course
Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans
Dessert
Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee
ไวน์ชนิดต่างๆ ที่ท่านจะได้ชิม
Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG
Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC
*** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร ***
บ่าย ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์” เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า นำท่านชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ นำท่านขึ้นชมวิวตัวเมืองฟลอเรนซ์ ณ จัตุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติกับศิลปินไมเคิล แองเจโล่ มีรูปปั้นเดวิสเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของจัตุรัส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Hilton Garden Inn Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
ฟลอเรนซ์ - เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ - เซียน่า - ซานจีมิญญาโน - ลา สเปเซีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี แคว้นทอสคานี เสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศอิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้หลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพอยู่มากมายหลาย นำท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) (60 กม.) เป็นเมืองหน้าด่าน อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางของเมืองเซียน่า แคว้นทอสคานี มีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนินธรรมชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 ในอดีตเมืองนี้ เป็นแนวหน้าในสงครามกับ เมืองฟลอเรนซ์ กำแพงรอบตัวเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูทางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่ฟลอเรนซ์ และทางทิศใต้อีก Porta Romana หันหน้าไปกรุงโรม ถนนสายหลักภายในกำแพงเชื่อมต่อทั้งสองประตูเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรง กลางเมืองมีจัตุรัส Piazza Roma บ้านเรือนส่วนใหญ่สไตล์เรเนสซองส์ (เคยเป็นเจ้าของขุนนางท้องถิ่นพ่อค้าที่ร่ำรวยและผู้ดี) เก็บภาพความสวยงาม นำท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคว้น ทัสคานี ซึ่งโดยปกติเชฟจะย่างเนื้อทั้งก้อนแล้วมา บรรจงแล่ให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารขณะที่ยังร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเมนูเป็นหมูแทน)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส พร้อมนำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของจตุรัสด้านหน้าพระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เครื่องแก้วมูราโน่ ” สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัลโต้” ทำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมสเต้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
ลา สเปเซีย - นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน - เจนัว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, , CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมืองเซนต์ มาการิตา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (นั่งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" สำหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางกลับได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
ที่พัก Holiday Inn Hotel Genova / หรือระดับใกล้เคียง
เจนัว - มิลาน - ป้อมซฟอร์ซ่า - ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแห่งแคว้นลอมบาร์ดี นำคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซื้อสินค้าชื่อดังมากมายที่ “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
ที่พัก NYX Milan Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
มิลาน - สนามบิน - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา
14.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG937
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG 940 (00.35 น.-07.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG937 (14.30 น.-05.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ