ทัวร์สเปน เช็คอินแดนกระทิงดุ 7วัน 4คืน บินเอมิเรตส์ (EK)

8,739
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์สเปน เช็คอินแดนกระทิงดุ 7วัน 4คืน บินเอมิเรตส์ (EK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ เดินทางสู่เมืองมาดริด ไป โตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ชมความอลังการที่ไม่แพ้พระราชวังอื่นใดในโลก เยื่ยมบาเลนเซีย ไปเมืองบาร์เซโลน่า ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สเปน

เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - มาดริด
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูใบ) เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบไปยังเมือง “มาดริด” เมืองหลวงของประเทศสเปน 
07.35 น. เหินฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK141
13.35 น. ถึงประเทศสเปน  เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย
  นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ที่เก่าแก่นับพันปี ถือเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นย่ำเมืองกระทิงดุด้วยการนำเที่ยวชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ของเมืองมีอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala)  นำคณะเข้าสู่ “ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามในศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทำการเมือง ติดกันเป็นตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันเป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนั้นเข้าสู่ “ปูเอต้า เดล ซอล” (Puerta Del Sol) (ประตูพระอาทิตย์) จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และแวะชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา (La Osa Y El Madrono) สัญลักษณ์ของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทียบเท่า<
มาดริด - โตเลโด้ - มาดริด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) (73 ก.ม. /  1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ผสมผสาน 3 วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ได้อย่างลงตัว ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม “ปูเอนเต เด อัลกานตารา” (Puerta De Alcantara) บนเนินเขาจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” จะได้ชมความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์  จากนั้นพลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะชมมหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 โบสถ์ยิวที่สำคัญชื่อ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา” จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสุดนี้ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภท ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านกลับมายังกรุงมาดริด เพื่อเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆ ในทวีปยุโรป สร้างด้วยหินทั้งหลัง ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ที่มีการตกแต่งอย่างงดงามแล้วยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น และชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กันเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์”เซอร์แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ และอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง El Corte Ingles จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ได้อย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือ เที่ยบเท่า
มาดริด - บาเลนเซีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) (367 ก.ม./ 3.30 ชม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนและเป็นเสน่ห์แห่งเมืองศิลปะเมืองหนึ่งของสเปน เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ผสมผสานความเก่าแก่และทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ลงตัวและเนียนที่สุดเมืองหนึ่งของสเปน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย แวะชม แวะถ่ายรูป หอคอย “ตอร์เรส เด เซอรานอซ” (Torres de Serranos) โดยถือว่าเป็นป้อมปราการที่สำคัญแห่งหนึ่งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  ชมจัตุรัสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียน (Valencia Cathedral) ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีไดอาน่าเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง  เมื่อเข้าไปข้างใน จุดไฮไลท์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด คือ จอกศักดิ์สิทธิ์ในห้องสวดมนต์ Chapel of the Holy Grail ที่เชื่อกันว่า เป็น Holy Grail หรือ Holy Chalice ที่ชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูได้ดื่มจากมื้ออาหารมื้อสุดท้าย และส่งต่อสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 จากพระสันตะปาปาหลายพระองค์ จนมาถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Meliá Plaza หรือ เที่ยบเท่า
บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) (351 กม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าที่มีความเจริญสูงสุดของสเปน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย เอาใจคอบอลสำหรับแฟนคลับทีมบาร์เซโลน่า เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม ห้องผลงานของอัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซี่” ที่รวบรวมแมทช์และการทำประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวันเข้าชมตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชม เนื่องจากได้ทำการจองล่วงหน้า)  เตรียมร่างกายให้พร้อม..เตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีเพราะจะนำทุกท่านไปช้อปปิ้งที่จัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน “Las Ramblas” เป็นถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้เริ่มต้นจากจัตุรัส Pizza  Catalunya ไปกระทั่งสุดถึงท่าเรือ Port Vell เป็นระยะทางทั้งหมด 1.2 กม. ความน่าสนใจจนต้องแวะมาให้ได้บนถนนเส้นนี้ก็คือเหล่าบรรดาของขายที่ตั้งกันอยู่เรียงรายตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้ามากมายให้ได้เดินเลือกชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากต่างๆ อาหารการกิน เรียกว่าตลอดทางเดินไม่มีว่างเว้นพื้นที่เปล่าๆ โดยปราศจากร้านค้าเลยแม้แต่จุดเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Barcelona City หรือ เที่ยบเท่า
บาร์เซโลน่า - ดูไบ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ทุกท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่าได้อย่างเต็มอิ่ม จะเดินเล่นเที่ยวชมเมืองแวะถ่ายรูปกับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี้ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย หรือจะแวะเช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ กับ สถานที่สุดท้ายของเกาดี้ คือ “โบสถ์ซา กราด้า ฟามิเรีย” (Sargrada Familia) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงและความงามความวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน หรือจะแวะชมวิวบรรยากาศของเมืองบาร์เซโลน่าบนยอดเขามอนต์จูอิก ไปได้ทุกมุม เก็บภาพความประทับใจได้อย่างจุใจ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ
  และเมื่อได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพื่อทำการเช็คอิน และคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
22.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK188
ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.35(+1) น. ถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูใบ) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
09.40 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สเปน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK385 ( 01.15 – 04.45 น.)

EK141 (07.35 – 13.35 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK188 (22.40 - 07.35 (+1) น.)

EK372 (09.40 – 19.15 น.)
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ