ทัวร์รัสเซีย เวลีคีนอฟโกรอด เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน บินการบินไทย(TG)

2,650
SAVE 3,000.-
3% OFF
ทัวร์รัสเซีย เวลีคีนอฟโกรอด เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์รัสเซีย เยือนกรุงงมอสโคว์ ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณท์อาร์เมอรี่ ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมเฟเดอเรชั่นทาวเวอร์ ชมวิว 360 องศาของกรุงมอสโคว์ บนชั้น 89 ของตึก ชมสถานีรถไฟใต้ดิน เดินถนนอารบัต ชมละครสัตว์ มอสโคว์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมโบสดัสมอลนี ปีเตอร์ออฟ ชมแคทเธอรีน เฮอร์มิเทจ ชมมหาวิหารเซนต์ไอเซค ชมป้อมปีเตอร์และปอล NEVSKY PROSPEKT โบสถ์หยดเลือด

รหัสทัวร์:
RU_TG00035
ประเทศ:
ทัวร์รัสเซีย
สายการบิน:
Thai Airways
฿105,900
฿102,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TG974 (10.10 - 15.55 น.)
  • ขากลับ: TG975 (18.25 - 07.30 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 25 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

สุวรรณภูมิ มมอสโคว์
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ TG 974
15.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
15.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู สเต๊กปลาแซลม่อน
ที่พัก NOVOTEL MOSCOW CENTER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
จตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณท์อาร์เมอรี่ ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย           เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19  แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ  นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ  นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ต่อด้วยชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรู (TURANDOT) เมนู สเต๊กเนื้อ
บ่าย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ “Moskva” เรือจะนำท่านล่องผ่านชมสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งในกรุงมอสโคว์ (**ในกรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัท ฯ จะเปลี่ยนเป็น นำท่านเข้าชม อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) จากนั้น นำท่านเข้าชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง” (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นภัยในสงครามกับสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NOVOTEL MOSCOW CENTER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
เฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ตึกระฟ้าแห่งกรุงมอสโคว์ “เฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์” (Federation Tower) นำท่านชมวิว 360 องศา  ของกรุงมอสโคว์ บนชั้น 89 ของตึกแห่งนี้ เป็นตึกที่ถูกสร้างขึ้นในย่านธุรกิจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นอาคาร   ที่สูงอันดับ 2 ของยุโรป  ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรของรัสเซียชื่อ Sergei Tchoban และศาสตราจารย์ชาวเยอรมันชื่อ Peter Schweger เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้น พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่         “จัตุรัสแดง” (Red Square)   ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม        9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส  ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง     5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม  ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวก แบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบัติมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น และเอกสารกว่า 15 ล้านชิ้น อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” ระบบรถไฟใต้ดินของรัสเซียเป็นระบบรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลก ลำดับที่ 6 สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียภาคภูมิใจและยังเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมความสวยงามความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณี สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “ถนนอารบัต” (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งประวัติศาสตร์และเป็นอีกหนึ่งย่านโบราณของมอสโคว์ ซึ่งมีมาตั้งเป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้อปปิ้ง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการต่างประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ   รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที    พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
  *** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 15 USD ต่อท่าน ***
ที่พัก NOVOTEL MOSCOW CENTER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
เมืองเวลีคี นอฟโกรอด นำท่านเดินทางโดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-SPEED TRAIN ชมเครมลินแห่งเมืองนอฟโกรอด มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของรัสเซีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเวลีคี นอฟโกรอด” (Veliky Novgorod) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่เก่าแก่ระหว่างเอเชียกลางและยุโรปเหนือ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียและมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโวลคอฟ (Volkhov River) ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ในศตวรรษ ที่ 9-10 ส่งผลให้เมืองนอฟโกรอดเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย และยังเป็นเมือง ที่เป็นจุดกำเนิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในรัสเซีย นอฟโกรอดยังได้รับการรับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นแหล่งมรดกโลก ในปี 1992  นำท่านเดินทางโดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-SPEED TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จากกรุงมอสโคว์  เข้าสู่  เมืองเวลีคี นอฟโกรอด (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม “เครมลินแห่งเมืองนอฟโกรอด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสีแดงอิฐงอยู่ริมแม่น้ำ โดยถูกสร้างขึ้น ระหว่างปี 1484-1490 นำท่านเข้าชม “มหาวิหารเซนต์โซเฟีย” (Cathedral of St.Sophia) โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1045-1050 (Vladimir) และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองนอฟโกรอด โบสถ์มีความสูง 125 ฟุต ตกแต่งด้วยโดมที่สวยงาม 5 ยอด มหาวิหารเซนต์โซเฟียมีวัตถุทางศาสนามากมายหลายแบบรวมทั้งรูปพระมารดาของพระเจ้า (The Mother of God) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเมืองนอฟโกรอด รอดจากการโจมตีในปี พ.ศ.1712 และประตูไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 แห่งของโบสถ์ที่สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 12 โดยด้านในมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง จากนั้น นำท่านชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของรัสเซีย” (Monument of the Millennium of Russia) เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงในนอฟโกรอด เครมลิน โดยอนุสาวรีย์ ถูกสร้างขึ้นในปี 1862 ตกแต่งด้วยรูปหล่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก PARKINN VELIKY NOVGOROD หรือระดับใกล้เคียง
อารามเซนต์จอร์จ เดินทางไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์สมอลนี
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม “อารามเซนต์จอร์จ” (St.George’s Monastery) อารามเซนต์จอร์จ เป็นหนึ่งในอารามที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก (UNESCO World Heritage) สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายยาโรสลาฟ           Yaroslav สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11-12 เป็นอารามหลักของเมืองนอฟโกรอด
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” (St.Petersburg) (ระยะทาง 195 กม. / ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองบริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรปและได้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย เป็นเวลา 206 ปี หลังจากนั้น ได้ย้ายเมืองหลวงกลับไปที่กรุงมอสโคว์ เมื่อ พ.ศ. 2461 จากนั้น นำท่านเก็บภาพความงดงามของ “โบสถ์สมอลนี” (Smolny Cathredral) โบสถ์นางชีสมอลนี่ คอนแวนน์ เป็นอาคารสีฟ้าขาว สวยงามมาก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1748 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1764 แต่เดิมเป็นสำนักแม่ชีก่อสร้างสมัยพระนาง อลิซาเบธ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน Bartoloeo Francesco Rastrell บริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม สตรีชั้นสูง เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในราชสำนักและชีวิตประจำวัน ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
  นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ   รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที    พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
  *** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 15 USD ต่อท่าน ***
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก CROWNE PLAZA ST.PETERSBURG LIGOVSKY หรือระดับใกล้เคียง
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ไปเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ชมการแสดงระบำพื้นเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักเมืองนี้ กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตก  ที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ำพุใหญ่ที่สุด และ รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต  ที่มีชื่อเสียง  สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะ   บารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางสู่เมือง พุชกิ้น นำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli    หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก นำท่านเก็บภาพกับ “โบสถ์เชสมี” (Chesme Church) โบสถ์แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย Yury  Felten ในปี ค.ศ.1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี   ที่อ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
  พร้อมชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE ชมการเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจำเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพักประมาณ 15 นาที ระหว่างพักเชิญท่านรับประทานอาหารว่าง ว๊อดกา แชมเปญ ขนมปัง พร้อมคาเวียร์และผลไม้
ที่พัก CROWNE PLAZA ST.PETERSBURG LIGOVSKY หรือระดับใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจหรือพระราชวังฤดูหนาว ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชม ถนน Nevsky Prospekt
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” (Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้า เจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ  ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (Peter and Paul Fortress) ป้อมปราการสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1703 เพื่อใช้ปกป้องเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนด้วยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ  เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว  นำท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (St.Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารในนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลกโดดเด่นด้วยยอดโดมทองคำ มหาวิหารออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Auguste de Montferrand โดยสร้างแบบสไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassical) ใช้เวลาก่อสร้างนานราว 40 ปี  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818-1858 โดยคำสั่งของพระเจ้าซาร์ Alexander I เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเดิม จากนั้น ทำท่าน เก็บภาพกับรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1(Monument to Nicholas I) ที่ลานด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์ไอแซค  ได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospekt เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่ สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
  หลังรับประทานอาหารเย็น นำท่าน ชมโชว์บัลเล่ย์ (Russian Ballet) ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงาม   ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของรัสเซียในยุคแรกๆ ซึ่งเป็นการแสดงสำหรับกษัตริย์และขุนนางเท่านั้น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของการแสดง ที่ถ่ายทอดท่วงท่าอันงดงาม
ที่พัก CROWNE PLAZA ST.PETERSBURG LIGOVSKY หรือระดับใกล้เคียง
โบสถ์หยดเลือด(ด้านนอก) กลับกรุงมอสโคว์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเก็บภาพความงดงามของ “โบสถ์หยดเลือด” (ด้านนอก) (Church of the Savior on Spilled Blood) โบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ สร้างเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส  ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผน ปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้งโดดเด่นด้วยสีสันสวยงามสะดุดตา  อยู่ริมคลอง Griboyedov และระยะเวลาในการก่อสร้าง 24 ปี
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปูลโกโว เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน - เที่ยวบินที่ - (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ช.ม.) (โปรแกรม และเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน  
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
18.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
กรุงมอสโคว์ สุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.30 น. นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->