ทัวร์ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พักบ้านกระจกสัมผัสแสงเหนือ 8วัน 6คืน บินฟินแอร์ (AY)

3,991
SAVE 2,000.-
2% OFF
ทัวร์ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พักบ้านกระจกสัมผัสแสงเหนือ 8วัน 6คืน บินฟินแอร์ (AY)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ฟินแลนด์  เยือนกรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองเคมิ สัมผัสกับปราสาทหิมะ นั่งเรือตัดน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านซานตาคลอส นั่งรถลากสุนัขฮีสกี้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด พักบ้านกระจกในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ทุกท่านได้พักผ่อนนอนชมดาวและหากโชคดี..ฟ้าเปิด ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสแสงเหนือได้จากที่พัก


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Fin Air AY142 (09.05 – 15.00 น. )

AY632 (10.40 – 12.00 น. )
AY544 (12.00 – 13.20 น. )

AY141 (16.50 -07-25 +1 น.)
สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์

กรุงเทพมหานคร - กรุงเฮลซิงกิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G ชั้น 4 (ประตู 4) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
09.05 น. ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ด้วยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142  
15.00 น. ณ เวลาท้องถิ่น ประเทศฟินแลนด์) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย
  จากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทำให้เฮลซิงกิเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก ทำให้เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปีค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา เฮลซิงกิยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยคำขวัญที่ว่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scandic Grand Marina หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรุงเฮลซิงกิ – เมืองปอร์โว - เยี่ยมชมกรุงเฮลซิงกิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เริ่มต้นทริปที่แสนจะตื่นเต้นที่ เมืองปอร์โว (Porvoo) เยี่ยมชมเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความงามของทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในเขตเมืองเก่า The old Town ยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากอิ่มท้องแล้ว นำท่านเที่ยวจุใจที่เมืองเฮลซิงกิ โดยเริ่มชมบริเวณ จัตุรัสรัฐเซเนท (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ต่อด้วย ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงที่นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้และเป็นที่ตั้งสถานที่ สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ นำชมมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) บริเวณด้านหน้าซึ่งในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่น ตระหง่าน  จนกลายเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญของเฮลซิงกิ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิค  เก็บภาพจุใจได้ทุกมุม ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย อิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scandic Grand Marina หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรุงเฮลซิงกิ - เคมิ - ปราสาทหิมะ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เช็คเอาท์พร้อมเดินทางไปยังสนามบินเฮลซิงกิ
10.40 น. นำท่านสู่สนามบินเคมิ ทอร์นิโอ เมืองเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY632
12.00 น ถึงสนามบินเคมิ ทอร์นิโอ เมืองเคมิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เริ่มสัมผัสความหนาวเย็นและกลิ่นไอเมืองแห่งหิมะที่ เคมิ (Kemi)  เมืองบนอ่าว Bothnian ใน Lapland  เพื่อนำท่านชมความตื่นตาตื่นใจกับ ปราสาทหิมะ (Snow Castle) น้ำแข็งแกะสลักสุดซับซ้อนตามฤดูกาล ปราสาทแห่งหนึ่งจะสร้างได้อย่างอลังการจากหิมะและน้ำแข็งบนพื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร นับว่ามีขนาดเกือบจะเท่ากับเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ที่นี่สร้างจากการเจาะและแกะสลักน้ำแข็งอย่าง ถือเป็นงานประติมากรรมน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scandic Kemi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เคมิ - เรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker - โรวาเนียมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker ท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายก้อนน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน และลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น Ice Swimming  ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit  (โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางต่อไปยังเมืองโรวาเนียมิ (Rovanniemi) เมืองหลวงของดินแดนลับป์แลนด์ เป็นเมืองที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลพาดผ่าน คือ แม่น้ำ Kemijoko และแม่น้ำ Ounasjoki นอกจากผู้คนจะรู้จักในนามเมืองหลวงของดินแดนลับป์แลนด์แล้ว ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นบ้านเกิดของคุณตาใจดี ที่เด็กทุกคนทั่วโลกต่างเฝ้ารอการมาของ “คุณตา ซานตาคลอส”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Santa’s Hotel Santa Claus หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
หมู่บ้านซานตาคลอส - สุนัขลากเลื่อน Husky Safari - บ้านพักหลังคากระจกอิกลู
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเยือนถิ่นซานต้าที่ หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่งภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็ก ๆ  ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และกิจกรรมสนุกมากมาย อาทิเช่น การนั่งหิมะลากเลื่อนหิมะด้วยกวางเรนเดียร์ หรือสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ และสโนว์โมบิล อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ และถ่ายภาพคู่กับคุณตาซานตาคลอส เป็นที่ระลึกในการมาเยือนครั้งนี้ เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นด้วยการนั่งรถขับเคลื่อน สุนัขลากเลื่อน Husky Safari ไซบีเรียน ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ  ไซบีเรียนฮัสกี้ จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ไม่หยุดสำหรับการสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี  โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
  นำท่านเข้าพักในค่ำคืนคืนสุดพิเศษที่ บ้านกระจกอิกลู (arctic snow Igloo) ที่จะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ทุกท่านได้พักผ่อนนอนชมดาวและหากโชคดี..ฟ้าเปิด ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสแสงเหนือได้จากที่พัก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ภายในห้องพักที่มีอย่างครบครัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Arctic Snow Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กิจกรรม Reindeer Sleigh
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เริ่มต้นวันพิเศษโดยนำเดินทางไปชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะสำคัญของคุณลุงซานตาที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh)  ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ที่สุดแสนจะตื่นเต้นและปลอดภัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกอย่างจุใ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Arctic Snow Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สนามบินโรวาเนียมิ - กรุงเฮลซิงกิ (รอต่อเครื่อง) – กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางไปยังสนามบินโรวาเนียมิ
12.00 น. เพื่อนำท่านเข้าสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY544
13.20 น. ถึงมืองเฮลซิงกิ ได้สัมภาระเรียบร้อย
16.50 น. จากนั้นต่อเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ AY141
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.25+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

-->