ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ เนเทอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)

5,764
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ เนเทอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์  เยือนดินแดนเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ย่านโคมแดง ล่องเรือหลังคากระจก โรงงานเจียระไนเพชร เข้ากรุงบรัสเซลส์ เช็คอินเก๋ๆ กับสัญลักษณ์ที่สำคัญ อะตอมเมียม ชมเมืองบรูกจ์ เมืองมรดกโลก แวะถ่ายรูปกับหนูน้อยแก้ผ้า แมนาคิน พิส เยือนลักเซมเบิร์ก เมื่องที่ชท่อว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในยุโรป ชมเมืองปารีส ล่องเรือริมแม่นำแซน ชมพระราชวังแวร์ซายส์ที่

รหัสทัวร์:
EUL_TG00133
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป
สายการบิน:
Thai Airways
฿78,000
฿76,000
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: -
    เปลี่ยนเครื่อง: TG934 (00.30 – 07.40 น.)
  • ขากลับ: TG931 (13.40 – 05.55 (+1) น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 23 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น. ดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2 ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
เบลเยี่ยม - บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - ย่านโคมแดง
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.30 น. เดินทางออกจากกรุงเทพ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934
07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเบลเยี่ยม)
  เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (218 กม. / 2.30 ชม.) เมืองแห่งแสงสีและอิสรเสรีภาพของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เริ่มที่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สถานที่เปี่ยมเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ท่านจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) หรือ "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์  แวะเช็คอิน ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกับจัตุรัสดามสแควร์(Dam Square) จุดศูนย์กลางและเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมือง เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวงและเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีสีสัน ผ่านชมย่านโคมแดง (Red Light District) สถานที่ที่มีแต่เสรีภาพ อิสระในการค้าขาย สีสันของร้านค้าและบรรยากาศที่ครึกครื้นเป็นพิเศษในยามค่ำคืน เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Hotel Amsterdam City หรือเทียบเท่า
ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - กรุงเฮก - บรัสเซลล์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ำท่านสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัมสเตอร์ดัมแบบใกล้ชิดติดขอบผ่านการ ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง ดื่มด่ำกับทัศนียภาพบ้านเรือนอันสวยงามกับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  แวะชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) ที่มีชื่อเสียงของโลก ซี่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่าง ๆ อิสระให้ท่านเลือกชมเพชรที่มีคุณภาพน้ำงามซึ่งเป็นงานฝีมือชั้นเลิศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ไม่ปล่อยให้คอยนานเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์ (Brussel) (235 กม. / 2.50 ชม. ) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมโดยผ่านทางเมืองเฮก (The Hague) เมืองใหญ่อีก 1 เมืองของเนเธอร์แลนด์ ถึงเมืองบรัสเซลล์บ่ายคล้อย...เดินเล่น ดื่มด่ำบรรยากาศของเมืองหลวงที่แม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วยความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า
บรัสเซลล์ – อะตอมเมียม – บรูกจ์ – บรัสเซลล์ - ลักเซมเบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  แวะถ่ายรูป เช็คอินกับสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยที่ อะตอมเมียม (Atomium) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร วันนี้พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งใน กรุงบรัสเซลล์ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่เมือง บรูกจ์ (Brugge) (100 กม./ 1.30 ชม. ) เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียมเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง จน UNESCO ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีคูคลองล้อมรอบเมือง ที่มีวิวสวยคล้ายๆ กับบรรยากาศแบบเวนิส อาจจะทำให้คุณตกหลุมรักได้โดยไม่รู้ตัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองบรัสเซลล์ เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยสุดๆในยุโรป ณ จัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) เริ่มต้นที่ จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป..สถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) แห่งนี้ ได้แก่ Town Hall และ The King’s House สวยวิจิตรแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง ไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปกับสถานที่ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังไปทั่วโลก กับหนูน้อย แมนาคิน พิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรัสเซลล์ ซึ่งชุดเครื่องแต่งกายของหนูน้อยแก้ผ้า เปลือยกายนี้ จะเปลี่ยนไปตามฤดู และตามเทศกาลอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว และไม่พลาดที่จะเซลฟี่ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (214 กม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า
ลักเซมเบิร์ก - ปารีส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศที่ชื่อว่าจิ๋วแต่แจ๋ว ประเทศเล็กแต่กลับติดอันดับ Top 5 ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยวัดจากค่า GDP  และมีคุณภาพชีวิตของประชากรดีที่สุดเช่นกัน สวยทุกมุมมองกับนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก ผ่านชมสะพานหินโค้ง Adolphe Bridge  มหาวิหาร Notre Dame Cathedral ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามจนแอบเก็บไปฝัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งสู่มหานครปารีส (Paris) (376 กม./4 ชม.) เริ่มต้นดื่มด่ำบรรยากาศของมหานครปารีสด้วยการล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซนน์ ยามเย็นชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซนน์ ให้ลมเย็นปะทะผิวหน้า ผิวกายซาบซึ้งดื่มด่ำ สุดแสนโรแมนติก พร้อมทอดสายตาชม 2 ฝั่งที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สามารถชมความสวยงาม อลังการได้จากภายในเรือ อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์และ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่า
ปารีส - ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี ดำริสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30 ปีและที่นี่ยังเป็นชนวนสำคัญของการเกิดปฏิวัติครั้งสำคัญในฝรั่งเศส ทุกส่วนของพระราชวังทำด้วยหินอ่อนสีขาว มีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตร ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำพาท่านชมห้องต่าง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจและความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันลืมเลือน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาย่ำมหานครปารีส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น  มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด ถ่ายรูปเก๋ทุกมุม เช็คอินฮิปทุกที่ เพราะที่นี่คือ มหานครปารีส ผ่านชม  ประตูชัย (Arc de Triomphe)  ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก วิวหอไอเฟล และถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับการช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี (Duty free) รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่า
ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติ ชาร์ล เดอ โกล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ได้เวลา เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
13.40 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
กรุงเทพมหานคร
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.55 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->