ทัวร์เยอรมนี Germany World Heritage11วัน 9คืน บิน(TG)

8,041
SAVE 3,000.-
3% OFF
ทัวร์เยอรมนี Germany World Heritage11วัน 9คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์เยอรมนี เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า มรดกโลก พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ฏ เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ เบอร์ลินเมืองหลวง ของ เยอรมัน เควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ มหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ล่องเรือแม่น้ำไรน์และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด พนักงานยกกระเป๋าขึ้นลงห้องพักทุกโรงแรม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เยอรมนี

กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
แฟรงค์เฟิร์ต - เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก - วือซ์บวร์ก - พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก (Wurzburg) (110 ก.ม.) เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่สำคัญ มีมหาวิทยาลัยวือซ์บวร์ก ที่โด่งดัง ตัวเมืองตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงาม ในลุ่มน้ำเมน โดยมีป้อมปราการยุคกลาง Marienberg สร้างขึ้นในบริเวณชุมชนยุคสำริด (Bronze Age) แม้ว่าตัวเมืองจะผ่านการรสู้รบที่รุนแรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เมืองเก่าถูกทำลายไปบางส่วนแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และมีงานกิจกรรม เทศกาลที่สำคัญของชาวเยอรมัน นำท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เดอะ วือซ์บวร์ก เรซิเดนท์ (The Würzburg Residenz)ที่เคยเป็นพระราชวังที่สวยงามของเจ้าชายบิชอป (Prince-Bishop Johann Philipp Franz von Schönborn) เป็นพระราชวังสไตล์ บาโร๊กที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี และในยุโรป ได้รับการจะทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco World Heritage) สร้างขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 1719-44 ลักษณะเด่นที่สุดของมันคือห้องโถงบันไดอนุสาวรีย์ที่งดงามพร้อมกับภาพปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวสเปนชื่อ โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล, ในบริเวณห้องโถงสีขาว (The White Hall) จะมีงานปูนปั้นแบบรอคโคโคตกแต่งอย่างโอ่อ่า นอกจากนี้ยังมีห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ (Imperial Hall) ห้องโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจำวังที่สวยงาม มีคอลเลกชั่นที่ยอดเยี่ยมของโบราณวัตถุและ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตัวเมืองเก่า
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก”Rothenburg (60กม.) เมืองโรเธนเบิร์กหรือชื่อเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ ที่ตั้งอยู่ บนแม่น้ำเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง เมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน
ที่พัก PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือระดับใกล้เคียง
โรเธนเบิร์ก - อูล์ม - ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอูล์ม (Ulm) (130 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ชมมหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ที่มีชื่อเสียง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกวัดได้ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูล์มยังเป็นเมืองที่สำคัญระดับโลกเนื่องจากป็นเมืองเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน-ยิว ชื่อก้องโลก เจ้าของผลงานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General theory of relativity) นำท่านออกเดินทางสู่เมืองชวานเกา (131 ก.ม.) โดยใช้เส้นทางโรแมนติก The Romantic Road (World Heritage Route) ที่มีชื่อเสียงของแคว้น บาวาเรีย ผ่านชมเมืองเล็กๆ ที่น่ารักระหว่างทาง ท่านจะเห็นปราสาทเล็กๆ ตามเนินเขา ของเจ้าเมืองตั้งแต่ยุคขุนนาง ที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้ นำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งปราสาท นำท่านเดินชมสะพานมาเรีย บริดจ์ (Marie Bridge) จุดชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่สวยที่สุด
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้
บ่าย นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสอาจงดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินขึ้นปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle) สมควรแก่เวลานำท่านลงจากปราสาท นำท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นที่ตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอันสวยงามแห่งนี้
ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen / หรือระดับใกล้เคียง
การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น - ยอดเขาซุกสปิตซ์ - นูแรมเบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า นำท่านขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ถึงยอดเขาอิสระทุกท่านสนุกสนานกับลานหิมะบนยอดเขา สามารถมองเห็น ธารน้ำแข็ง และมองเห็นมุมกว้างได้รอบ 360 องศาชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาลี เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจนี้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทองสัญลักษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยก่อน ท่านต้องถือพาสปอส์ต เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280กม.) เมืองประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษที่ 10 เรืองอำนาจและเป็นศูนย์กลางของชาวโรมัน ที่ยังทิ้งล่องรอยของอดีตของโบราณสถานต่างๆ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรม จากนั้นเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St.Lorenz Kirche) ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม, ตลาดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุรัสกลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-Spital” ที่อยู่ติดแม่น้ำแพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468
ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
นูเรมเบิร์ก - เดรสเดน - เดินเล่นชมเมืองเก่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองที่สวยงามอีกเมือง “เดรสเดน” (317 ก.ม.) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ”
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ “เดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจำเมืองสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสมส่วน เป็นที่จัดแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสำคัญๆ เข้าชมสวนแสนสวย“ เดอะสวิงเกอร์ ” (Zwinger) นำท่านเดินชมวิวความสวยงามของแม่น้ำเอลเบ้ ในบริเวณ Brühlsche Terrasse สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นของพรรณไม้และร้านกาแฟน่ารักๆ
ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก NH Hotel Dresden หรือระดับใกล้เคียง
เดรสเดน - เบอร์ลิน (มรดกโลก) - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกำแพงเบอร์ลินอดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ชมเช็คพ้อยส์ ชาร์ลี จุดตรวจคนเข้า-ออก ในสมัยสงครามเย็น ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ลิน
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเก็บภาพ “เบอร์ลิน ดอม” โบสถ์หลักประจำเมือง เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ ตัวโดมใหญ่ น่าทึ่งของโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ สามารถมองเห็นจากที่ต่างๆ เกือบทั่วเมืองเลยทีเดียว ตัวโบสถ์โดนระเบิดเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ที่น่าทึ่ง ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช” หรือ “เมโมเรียลเชิร์ช” ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัย บราเดนเบิร์ก” สัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก ชมอาคารไรชส์ทาค (Reichstagsgebäude) เป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมัน (ไรชส์ทาค) อาคารนี้เริ่มใช้งานในปีค.ศ. 1894 จนกระทั่งถูกวางเพลิงในปี ค.ศ.1933 สร้างความเสียหายอย่างมากแก่อาคารนี้ทำให้มันถูกปล่อย ทิ้งร้างกว่าสี่ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการบูรณะอาคารนี้โดยสถาปนิกนอร์มัน ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1999 และถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บัดนั้น จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก HOTEL BERLIN / หรือระดับใกล้เคียง
เบอร์ลิน - เควดลินบวร์ก(มรดกโลก) - กอสลา (มรดกโลก)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) เมืองมรดกโลก (200 ก.ม.) ตั้งอยู่ในเขตซัคเซน-อันฮัลท์ ประเทศเยอรมนี และเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมัน มาตั้งแต่ ค.ศ.919 ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber-framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง เมืองเควดลินบวร์กได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ชมจัตุรัสกลางเมือง (Marktplatz หรือ Market Place) และเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเควดลินบวร์ก ชมโบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ที่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดยบริเวณใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I และพระชายาของพระองค์ ชม โบสถ์เซนต์นิโคไล (St. Nicholas Church) หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า "คริสตจักรคนเลี้ยงแกะ" ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคริสตจักรที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่ง โดยตัวโบสถ์ประกอบไปด้วยสองอาคารขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสไตล์ฮอลล์ ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาแบบบาร็อค
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก (61 ก.ม.) ตัวเมืองตั้งอยู่ในแคว้นโลว์เวอร์ แซคโซนี ร่ำรวยจากการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ที่มีการพบแร่เงินเป็นครั้งแรกเมื่อจักรพรรดิออโต้ มหาราชออกล่าสัตว์ มาในบรเวณนี้ และพบแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ แร่ที่พบในบริเวณนี้มีแร่สังกะสี (Zinc) ตะกั่ว (lead) ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และแร่เงิน (Silver) และได้ดำเนินงานเหมืองแร่มาถึงปี ค.ศ.1988 ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่เชิงเขาฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไม้ล้อมรอบ บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้หินกะเทาะมาตกแต่งรอบๆตัวอาคาร จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้ (ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแซลมอลแทน)
ที่พัก AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR หรือระดับใกล้เคียง
กอสล่าร์ - วัปเพอทาล - โคโลญจน์ (มรดกโลก)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองวูปแปร์ทัล “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริมแม่น้ำวูปแปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี วูปแปร์ทัลยังมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Schwebebahn ซึ่งวิ่งตัดผ่านเมือง เริ่มต้นให้บริการในปี 1901 ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังใช้งานมาจนปัจจุบัน และรางรถไฟแห่งนี้ยังถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบแรกของโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์ (54 กม.) นำท่านชม “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหารี้
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้ (ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแซลมอลแทน)
ที่พัก BEST WESTERN LEOSO HOTEL, LEVERKUSEN / หรือระดับใกล้เคียง
โคโลญจน์ - เซนต์กอร์ - บ๊อปพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - คอเคม - เบิร์นคาสเทล ครูส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (138 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19 “นำท่านล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี ให้ท่านได้เดินชมเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบิร์นคาสเทล-ครูส (Bernkastel-Kues) (75 ก.ม.) เมืองป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำโมเซลที่เก่าแก่ และสุดแสนคลาสสิค รอบตัวเมืองจะเต็มไปด้วยไร่องุ่นที่ใช้ทำไวน์ชื่อดัง "Wehlener Sonnenuhr" นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่สุดแสนน่ารักแห่งนี้สวนใหญ่ บ้านเรือนและร้านค้าจะถูกสร้างขึ้นในสไตล์ไม้ผสมปูน (German Half Timber) แต่ความแตกต่างของเมืองนี้อยู่ที่ความบิดเบี้ยวของตัวอาคารที่ดูแล้วไม่น่าจะตั้งอยู่ได้ ทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำเมืองขึ้นมา นำท่านนเก็บภาพอาคาร Weinstube Spitzhäuschen เอกลักษณ์ประจำเมืองอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้ (ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแซลมอลแทน)
ที่พัก HOTEL DREI KONIGE / หรือระดับใกล้เคียง
เบิร์นคาสเทล ครูส - แฟรงค์เฟิร์ต - ชมเมือง - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” หรือ แฟรงค์เฟิร์ต อัม ไมน์ (150 กม.) เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ แฟรงก์เฟิร์ต และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน นำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรือนและร้านค้าในเขตเมืองเก่ายังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง เนื่องจากสภาพความเจริญและทันสมัยของเมืองที่รอมล้อบนครแฟรงค์เฟิร์ต
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่ถนน Zeil คือถนนช้อปปิ้งและสถานที่ชั้นนำในการซื้อสินค้าในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ระหว่าง Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมันที่มีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
16.30 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทำการเช็คบัตรที่นั่ง และทำภาษีคืน
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
12.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG920 (23.45 น.-06.00 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG923 (20.40 น.-12.30 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 25 มื้อ