ทัวร์ยุโรป บอลติก เอสโทเนีย เบลารุส ลัตเวีย 9วัน บิน(TK)

5,171
SAVE 1,000.-
2% OFF
ทัวร์ยุโรป บอลติก เอสโทเนีย เบลารุส ลัตเวีย 9วัน บิน(TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป  กรุงทาลลินน์ Tallinnเมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์  ชม เขตเมืองเก่าทูมเปียToompea ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย Toompea Castle ชม พระราชวังแคทเดอริก KADRIORG PALACE อุทยานแห่งชาติกัวจา Gauja National Park170Km/2.15H  เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในลัตเวีย ชมภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Ethnographic open-air museum of Latvia ชมป้อมดินปืน The Powder Tower


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK069 (23.00 น.-05.20 น.)

TK1423 (08.05 น.-10.45 น.)
TK284 (16.25 น.-18.55 น.)

TK064 (20.15 น.-09.50 น.)
สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
23.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงทาลลิน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
ทาลลินน์(เอสโตเนีย) - CITY TOUR - พระราชวังแคทเดอริก
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.05 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1423
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทาลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโทเนีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
  นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง จักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old Town ของเมืองทาลลินน์ ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) 4Km/10Min เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn by Radisson Central หรือระดับใกล้เคียง
ทาลลินน์ - แปร์นู - อุทยานแห่งชาติกัวจา - ซิกลุต้า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ริกก้า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (Parnu) 130Km/1.42H ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ที่ในช่วงฤดูร้อน จะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันที่หาดแห่งนี้ อิสระท่านเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกัวจา (Gauja National Park) 170Km/2.15H เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในลัตเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ นำท่านเข้าชมถ้ำกัทแมน (Gutman’s Cave) เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบอลติคที่วัดความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนาน เรื่องราวความรักของหญิงสาวไมจา (Maija) ผู้แสนสวยถึงขนาดได้รับการขนานนามว่ากุหลาบแห่ทูไรดา (Turaida Rose) ที่มีต่อกับคนทำสวนของปราสาททูไรดา เธอซื่อสัตย์ต่อคนรัก แต่ต้องด้วยชีวิตของเธอ ตามตำนานว่าน้ำตาของเธอกลายเป็นกระแสน้ำของแม่น้ำกัวจา ด้านหน้าถ้ำยังมีร่องรอยแกะสลักเรื่องราวควารักของหนุ่มสาว และคู่รักที่เดินทางมาขอพร ณ ถ้ำแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซิกุลด้า (Sigulda) 11Km/14Min เมืองเล็กๆ ซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคน นำท่านเข้าชมปราสาทปราสาททูไรด้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 โดยอารค์ บิช็อปแห่งริก้า เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัย จนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสียหายอย่าง หนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์ในที่สุด นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Ethnographic open-air museum of Latvia) 50Km/40Min เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบจุกลา (Jugla Lake) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลก เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมผลงานก่อนสงครามและทำให้วัตถุนิทรรศการหลายแห่งอยู่ในสภาพดีมากมีอาคารประวัติศาสตร์ 118 แห่งจากทั้ง 4 จังหวัดของประเทศลัตเวีย - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale และ Latgale ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ อาคารเหล่านี้มีช่วงอายุและส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1930 นำท่านเดินทางสู่เมือง ริก้า (RIGA) 15Km/35Min
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson Blu Daugava หรือระดับใกล้เคียง
ริกก้า - CITY TOUR - บอสก้า - ฟิลส์รันดาเล - สุสานกางเขน - เคานัส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า (RIGA) เมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ที่ สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ที่งดงามเป็นโบสถ์กอธิคที่สำคัญ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า ชมป้อมดินปืน The Powder Tower สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.17 ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่าชม โบสถ์ประจำเมืองริก้า Riga Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี ค.ศ.1211 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสก้า (Bauska) ซึ่งห่างจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กม.ระหว่างทางเป็นทุ่ง ชนบทสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) 80Km/1.19H ประเทศลัตเวีย นำท่านชมพระราชวังรันดาเล (Rundale Palace) หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses in Siauliai) สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นำท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (Kaunas) 215Km/3H
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn Kaunas หรือระดับใกล้เคียง
เคานัส - CITY TOUR - ทราไก - วิลนีอุส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
  บริการอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (Kaunas) เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และ แม่น้ำเนมาน ชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย รองจากวินิอุส ชมอาคาร City Hall ที่ทำการศาลาว่าการ, ปราสาทเคานัส ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้ำเนริสและแม่น้ำเนมานจากบนปราสาท ชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรแนสซองส์ และ วิหารเคานัส Kaunas Cathdral Basilica ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) 85Km/1.06H เมืองเล็กๆที่มีความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเมืองหลวง เก่าของประเทศลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนิอุส ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ นำท่านเข้าชม ปราสาท ทราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะ กลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่งเป็นโบสถ์และส้านักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแม้ว่าตัว ปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีสะพานเชื่อม ติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้ว ท่านยังจะได้ ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงวิลนีอุส (VILNIUS) 30Km/30Minเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดของ ประเทศ ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้้าสองสายคือ เนริสและเนมูนัส และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียว ขจีท้าให้ยูเนสโก้ยกย่องให้เมืองวิลนีอุสแห่งนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn Kaunas หรือระดับใกล้เคียง
วิลนีอุส - กร๊อดโน - ป่าอุทยานเบโลเวชคาย่า พุสซา - บานาโนวิชี(เบลารุส)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง กร๊อดโน (Grodno) 170Km/2.35H ให้ท่านชมความสวยงามของ เมืองกร๊อดโน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้น กร๊อดโน ที่ตั่งอยู่ริมฝั่ง ด้านขวามือของแม่น้ำ เนแมน ซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดกับ โปแลนด์และลิทัวเนีย เริ่มมีการสร้างและอยู่ มาตั่งแต่ปี ค.ศ.1127 และมีปราสาท 2 หลงที่ได้ถูก สรัางขึ้น ในราวศตวรรษที่ 14-18 เมืองกร๊อดโน นี้ตั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนแมน และอยู่ติดกับพรมแดนของโปแลนด์ ประมาณ 20 กม. และอยู่ติดกับลิทัวเนีย ประมาณ 30 กม. กร๊อดโนมีประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 330,000 คน เมืองอันทันสมัยนี้ได้เริ่มสร้างมาจากป้ อม ปราการเล็กๆ ที่สร้า งไว้ปกป้ องคุ้มครองการค้าและพาณิชยท์ เกิดขึ้นโดยเจ้าชายรูริกิดที่อยู่บริเวณแถบพรมแดนของดินแดนในพื้นที่บอลติค ที่มีชนเผ่าอัทวินเจียนอาศัยอยู่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยัง ป่าอุทยานเบโลเวซคาย่า พุสชา (Belovezshkaya Pushcha) และ เข้าชม พิพิธภัณฑธ์ รรมชาติ (Museum of Nature) 180Km/2.45H เป็นแหล่ง ธรรมชาติแห่งสุดท้ายที่มีเนื้อที่อ้นกว้างใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่บนโลกนี้ประมาณ 163,000 เฮกเตอร์ บริเวณที่แห่งนี้อยู่ ในบริเวณของที่ราบของยุโรป เป็ นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เรียกว่า วัวไบซันของยุโรป มีอยู่ประมาณ 800 ตัว ป่ าแห่งนี้ต้ังอยู่ใน บริเวณพรมแดนของจังหวัดกรอดโน และประเทศโปแลนด์ และ0ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาราโนวีชี (Baranovichi) 220Km/3H
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mariinsky Hotel Baranovichi หรือระดับเทียบเท่า
บานาโนวิชี(เบลารุส) - เนสวิชห์ - เมียส์ - มินสก์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาราโนวีชี (Baranovichi) เป็นเมืองทางตะวัน ตกของประเทศเบลารุส มีประชากร 173,000 คนเป็ นจุดรวมของทางรถไฟ เคยเป็ นศูนยก์ ลางของบารานาวีชี โวบลาสต์ ระหว่างปีค.ศ. 1939-1941 และอีกครงในปี ค.ศ. 1941-1954 มีพื้นที่ 84.96 ตร.กม.
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เนสวิชห์ (Nesvizh ) 53Km/1H นำท่านชม ปราสาทเนสวิซห์ (Nesvizh Castle) ซึ่งได้ถูกสร้างเป็ นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ. 1586 ก็ได้อยู่ในการครองครองของออร์ไ ดนาคจา และเมื่อปี ค.ศ.1770 ปราสาทนี้ได้ถูกยดครองโดยพวกรสเซีย ซึ่งทำให้ค รอบครัวราดซิวิลได้หลบหนีออกไป และใน ที่สุดครอบครัวของราดซิวิลล์ ก็ได้กลับเข้า มาครอบครองตามเดิม และในปี ค.ศ. 1939 พวกกองทัพแดงก็เขายึดครองปราสาทแห่งนี้อีก นำท่านเดินทางสู่เมือง เมียร์ (Mir) 31Km/40Min ในอดีตได้เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ.1569 ก็ได้ตกอยู่ ในการปกครองของราดซิวิล-ซีโรทก้า ผู้ซึ้งเป็นเจ้าของปราสาท ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักเป็นเวลากว่า ศตวรรษ ในบริเวณเมืองนี้ที่อยู่ห่างออกไป ประมาณ 25 กม. ก็ได้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชุมชนชาวยิว ที่ได้ อพยพหนีภัย สงครามในราวต้น ศตวรรษที่ 17 ซึ่งก็ไดสร้างความเจริญและมีการพัฒนาขึ้นอย่าง รวดเร็วให้กับ ชุมชนนี้เป็น อย่างมาก นอกจากนั้นยัง ได้มีการทำมาค้าขายกับ พวกยิวที่ อยู่ใน โปแลนด์และลิทัวเนีย ซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ 18-19 ก็ได้มีพวกยิวเข้า มาอยู่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกันน้ันก็ได้จ่ายภาษีการค้ามากขึ้น ด้วย และต่อมาก็ได้เกิดความวุ่นวายในเรื่องต่างๆ และทำให้เกิดการลอบทำร้ายและ ฆ่าพวกยิวเกือบทั้งหมด จึงทำให้มีการอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง มินสก์ (Minsk) 100Km/1.25H
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Renaissance Minsk Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มินสก์ - CITY TOUR
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความสวยงาม กรุงมินสก์ (Minsk) ที่ถือว่า เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของศาสนา และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศเบลารุส ที่สำคัญกว่านั้น คือ แม้ว่า กรุงมินสก์จะไม่ได้เ ป็ นเมืองที่มีความทันสมัย หรือมีชื่อเสียงที่สุด แต่กรุงมินสก์ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับ ผู้ที่สนใจในด้านนประวัติศาสตร์ นำท่านไปชมย่านเมืองเก่าของกรุงมินสก์ (Troetskoe Predmestie) เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมา หลังจากการถูกท าลาย ในช่วงสงครามเมื่อปี ค.ศ. 1941-1945 ปัจจุบันย่านเมืองเก่าแห่งนี้ถือว่า เป็นหนึ่ง ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของกรุงมินสก์ ซึ่งภายในเมืองเก่านักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหล่าอาคารบ้านเรือน ที่ถูกสร้างขึนในสไตล์ Soviet- Bloc รวมไปถึงเหล่าร้านค้า คาเฟ่ต์ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก
  ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่สนามบิน
16.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK284
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.15 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK064
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

-->