ทัวร์สเเกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8วัน 5คืน บิน(QR)

8,683
SAVE 1,500.-
2% OFF
ทัวร์สเเกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์สเเกนดิเนเวีย ชมแกนสแตนล่า เมืองเก่าของสตอกโฮล์ม ชมเมืองเบอร์เก้นย่านเมืองเก่า รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ล่องเรือชมฟยอร์ด ชื่นชมความงามทางธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม ตลอดเส้นทางท่าน ล่องเรือสำราญ DFDS พร้อม Scandinavian Buffet พักค้างคืนบนเรือ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวีย

กรุงเทพฯ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
18.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและดูแล ในการตรวจเอกสารการเดินทางที่ เคาน์เตอร์ของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะทำการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
โดฮา - สต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - แกมล่าสแตน - คาร์ลสตัด
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR169(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.15 น. ถึง กรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระ และการตรวจของศุลกากร นำคณะขึ้นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่สวีเดนช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ และเป็นนครหลวงที่งดงาม สวยถึงขั้นได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองเเห่งนี้สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 12 จึงคงบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าไว้อย่างสมบูรณ์ เเวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเเละอาคารบ้านเรือนเก่าเเก่สวยงามจำนวนมาก สตอกโฮล์มเปรียบเสมือนประตูบานแรกเปิดต้อนรับสู่ความน่าหลงใหลของประเทศสวีเดน
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร นำท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ตัวหอคอยสูง 106 เมตรมีสามมงกุฎซึ่งเป็นตราประจำชาติของสวีเดนที่ปลายแขน มียอดแหลมที่ทำด้วยทองคำสามยอด เป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมแนวโรแมนติกที่โด่งดังที่สุดในสตอกโฮล์ม สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์ นี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN ท่านจะได้ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water)หรือ“ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์ม เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้ง ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  นำคณะเดินทางสู่เมือง “คาร์ลสตัด” (Karlstad) ( ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนร์น สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ในเมืองนี้มีโบสถ์ใหญ่ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัดและสะพานหิน และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วมุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SCANDIC KLARALVEN, หรือเทียบเท่า
คาร์ลสตัด - ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - เกียโล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีตครั้งสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย์ เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์ เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทั่งมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันที่โอ่อ่า อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้ง ใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 217 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ท ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่ บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของ นักท่องเที่ยวผู้ชี่นชมความบริสุทธิของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ นำคณะเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก USTEDALEN HOTEL, หรือเทียบเท่า
กอล - ฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา - วอส - เบอร์เก้น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะเดินทางสู่เมือง “ฟลัม” (Flam) (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเวย์ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้น ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก
11.05 น. จากนั้นนำท่านนั่ง “รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา” (Flamsbana) เส้นทางรถไฟ สายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำ ชื่นชมธรรมชาติ บรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ อันสวยงาม ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนำท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จนกระทั่งถึงสถานี เมืองไมร์ดาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร
12.10 น. ทำการ เปลี่ยนขบวนรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมือง “วอส” (Voss) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป ในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS รถโค้ชรอรับที่เมืองวอส
  นำคณะเดินทางสู่เมือง “เบอร์เก้น” (Bergen) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งศิลปะวัฒนธรรม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ออกไปทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอรด์ ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปีค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299
  ชม เมืองเบอร์เก้นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดตีเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรมอาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้พักผ่อน อิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน อาคารเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ห้องแถวที่สร้างด้วยไม้ทาสี ขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม สูงประมาณ 2-3 ชั้น มีเสน่ห์ น่ารัก หน้าบ้านมักตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Magic hotel Solheimsviken ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เบอร์เก้น - กุ๊ดวาเก้น - ล่องเรือ - เกียโล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะเดินทางสู่เมือง “กุ๊ดวาเก้น” (Gudvanger) (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวาเก้นนั้นเป็นหมู่บ้าน ที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือเมืองกุ๊ดวาเก้น ล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่าน ชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ตลอดเส้นทางท่าน จะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ด ที่มีธรรมชาติของขุนเขา ที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตา
  จนกระทั่งถึง ท่าเรือเมืองฟลัมฟยอร์ด (Fjord) คือ บริเวณทางภูมิศาสตร์ของช่องทางน้ำ ที่ยาวและแคบ ถูกประกบไปด้วยริมฝั่ง ที่สูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งบนที่ราบ หุบเขาที่มีชั้นหินแข็งโดยรอบ ส่วนมากมักจะเกิดตั้งแต่ในยุคน้ำแข็งที่ผ่านมาการละลายของธารน้ำแข็งและการหายไปของน้ำแข็งและตะกอนจำนวนมาก (ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Isostasy) ทำให้เกิดการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกจากการที่น้ำหนักจำนวนมากกดทับบริเวณนั้นหายไป และส่วนหนึ่งของเปลือกโลกเกิดการยุบตัวเมื่อตำแหน่งของน้ำหนักจำนวนมากย้ายมากดทับ โดยส่วนมากใต้พื้นน้ำของ Fjord จะต่ำกว่าระดับพื้นทะเลที่ติดกัน ตัวอย่างเช่น Sognefjord ในนอร์เวย์มีความลึกสุดต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,308 เมตร หรือ 4,265 ฟุต เลยทีเดียว
15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ท ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่ บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของ นักท่องเที่ยวผู้ชี่นชมความบริสุทธิของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรม กลางแจ้งต่าง ๆ นำคณะเข้าสู่ที่พัก้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก USTEDALEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เกียโล - กรุงออสโล - สวนประติมากรรมวิเกลันด์ - ล่องสำราญ DFDS
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะเดินทางสู่ “กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง ) เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์เมืองที่รวยทะเลสาบและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืน ป่าสีเขียว ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ออสโลเป็นเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก ระหว่างเส้นทางให้ท่านได้สัมผัสความอุดมของธรรมชาติทั้งสองข้างทางของเมืองออสโลี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
  นำคณะชม “กรุงออสโล” ชม สวนประติมากรรมวิเกลันด์ (Vigeland Sculpture Park) ที่ได้รับการยกย่องว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก World's Largest Sculpture Park ตั้งอยู่ในตัวเมืองหลวง ณ สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท " (สูง17เมตร) แกะจากสลักหินแกรนิตเพียงแท่งเดียวใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปี ได้เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS
15.30 น. ออกเดินทางด้วย เรือสำราญ DFDS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่มร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
โคเปนเฮเก้น - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ช็อปปิ้งถนนสตรอยก์ - สนามบินสตอกโฮล์ม
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กี
  ผ่านชม พระราชวัง โรเซนเบิร์ก (ROSENBORG PALACE) เป็นที่พำนักของราชวงศ์ตั้งแต่ปี 1606 ถึง 1710 และเคยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ผู้เป็นกษัตริย์ในสมัยนั้น ปัจจุบัน ปราสาทซึ่งเรียกว่า โรเซนเบิร์กสล็อตในภาษาเดนมาร์กนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในฐานะพิพิธภัณฑ์และที่จัดเก็บของเก่าแก่ของราชวงศ์ สวนคิงส์การ์เด้นที่อยู่รอบปราสาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ให้ชาวโคเปนเฮเกนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  นำคณะ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนสตรอยก์ (Stroget) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่ ณ ในใจกลางเมือง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
19.30 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินสตอกโฮล์ม เพื่อทำการเช็คอิน
22.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 164 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบิน QR 832
17.45 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR 839 (21.05 น.-00.40 น.)

QR169 (01.50 น.-07.15 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR 164 (22.35 น.-05.50 น.)

QR 832 (07.05 น.-17.45 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ