ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน เส้นทางเเห่งประวัติศาสตร์เเละอารยธรรม 8วัน 5คืน บิน(QR)

8,087
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน เส้นทางเเห่งประวัติศาสตร์เเละอารยธรรม 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป  ทัวร์โปรตุเกส  ทัวร์สเปน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ บินถึงเช้า - กลับไฟล์ดึก เที่ยวเมืองลิสบอน ชมอนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง โบสถ์แซ่ ปราสาทเซนต์จอร์จ ย่านถนน Avenida da Liberdade เมืองเซบีย่า เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ขึ้นหอคอยกิร์ลด้า เมืองกอร์โดบา เข้าชมสุเหร่าเมซกีต้า , เมืองโทเลโด ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งโตเลโด ชมความสวยงามของสะพานส่งน้ำโบราณ และ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย กรุงมาดริด เข้าชมพระราชวังหลวง ถ่ายรูปกับน้ำพุไซเบเลสช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Las Rozas Village ถนนเซอร์ราโน่ พิเศษ ชมแสดงระบำฟลามิงโก้ ที่มีชื่อของประเทศสเปน อร่อยกับหมูหันสเปน ข้าวผัดสเปน


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR 839 (21.05 น.-00.40+1 น.)

QR343 (01.35 น. 07.25 น.)
QR 164 (22.25 น. 06.25+ น.)

QR 832 (08.35 น. 19.20 น.)
สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาร์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวย ความสะดวก
12.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 839 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะทำการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินซาแกรบ ประเทศโครเอเชีย น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
โดฮา - เมืองลิสบอน - อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ - มหาวิหารเจอโร นิโม - หอคอยเบเล็ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.40+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 343 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะขึ้นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่โปรตุเกสช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
  นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ (PADRAO DOS DESCO BRIMENTOS MONUMENT) เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่สร้างเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการเดินเรือของชาวโปรตุเกส เป็นแท่งคอนกรีตสูง 52 เมตร มีลักษณะเป็นรูปเรือใบ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1960 เพื่อฉลองครบรอบ 500 ปี การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าเฮนรี่ หรือ Prince Henry the Navigator กษัตริย์ที่ปกครองโปรตุเกส และสิ้นพระชนม์เมื่อปี 1460 พระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์ให้นักเดินเรือชาวโปรตุเกสเดินทางไปค้นพบโลกใหม่ นำท่านเข้าชม มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) เป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกส โดยภายในวิหารตกแต่งอย่างหรูหราด้วยสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manuelline) มีลวดลายของซุ้มประตูแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 70 ปี ทั้งยังถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย และภายในวิหารยังเป็น ที่ฝังศพของวาสโก ดากามา (Vasco da Gama) นักเดินเรือสำรวจ ผู้ยิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกส ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการค้นพบเส้นทางเดินเรือจากเมืองลิสบอน สู่มหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 1497 ผ่านแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) แอฟริกาใต้ แล้วล่องเรือขึ้นเหนือสู่มหาสมุทรอินเดีย และเสียชีวิตที่เมืองโคชิ (Kochi) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1524 ซึ่งมีช่วงชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นำท่านถ่ายรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองลิสบอนที่ใครๆ ต่างต้องแวะเวียนไปถ่ายรูป ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทกัส (Tagus) หอคอยนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1515 โดยพระเจ้าคิงจอร์นที่ 2 (King John II) จากฝีมือ การก่อสร้างของ Francisco de Arruda สถาปนิกคนสำคัญในยุคนั้น ตัวหอคอยสร้างขึ้นด้วย หินอ่อนมีความสูงกว่า 30 เมตร มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมืองริมฝั่งแม่น้ำเทกัสของเขตบีเล็ม ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1983 ซึ่งในปัจจุบันกลายสภาพเป็นเกาะติด ริมชายฝั่ง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านถ่ายรูป โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทโบลซ่า , ปราสาทเซนต์จอร์จ (St. George’s Castle) ซึ่งเป็นเป็นทั้งปราสาทและป้อมปราการในสมัยมัวร์ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดในย่านเมืองเก่าของกรุงลิสบอน ทำให้มองเห็นวิวเมืองลิสบอนจากปราสาทได้ทั้งเมือง นำท่านถ่ายรูปย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Roma Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองลิสบอน - เมืองฟารู - เมืองเซบีย่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำคณะเดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro) (ระยะทาง 279 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองท่าที่สำคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้เป็นเขตที่อยู่ทางใต้สุดของโปรตุเกส มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองท่าที่ติด กับสเปน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า (Seville) (ระยะทาง 203 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.25 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้น อัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Vertice Sevilla Aljarafe Hotel , TRH La Motilla Hotel หรือเทียบเท่า
เซบีย่า - มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - หอคอย กิร์ลด้า - เมืองกอร์โดบา - สุเหร่าเมซกีต้า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) มหาวิหารแห่งนี้เคยเป็นมัสยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริสต์สร้างโบสถ์ครอบอีกที โด่งดังเพราะเป็นหอคอยแบบแขกที่ยังเหลืออยู่ให้เห็นจากการสร้างและต่อเติมอีกหลายส่วน จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับสามในบรรดามหาวิหารของคริสต์ศาสนจักร รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่วาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ มีโลงศพของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสอยู่ภายในมหาวิหาร นำท่านขึ้น หอคอย กิร์ลด้า (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นหอคอยที่สร้างขึ้น โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุเพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของชาวมุสลิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำคณะเดินทางสู่ เมืองกอร์โดบา (Cordoba) (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกที่ครั้งหนึ่งในอดีตมีความรุ่งเรืองถึงขั้นเป็นเมืองแห่งการปกครองของโลกตะวันตก เป็นอีกเมืองหนึ่งของสเปนที่มีศิลปะของชาวมัวร์โบราณและสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง คอร์โดบาก่อตั้งขึ้นในสมัยโรมันโบราณในชื่อ กอร์ดูบา (Corduba) โดยเกาลาดีอุส มาร์เซลลุส (Claudius Marcellus) ในปี พ.ศ.2548 ตัวเมืองเก่ายังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ย้อนไปเมื่อครั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอา ณาจักรกาหลิปแห่งคอรืโดบาของชาวมุสลิมงเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรียประมาณกันว่าเมืองกอร์โดบาซึ่งมีประชากรถึง 500,000 คนในคริสต์ศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองจากคอนสแตนติโนเปิล
  นำท่านเข้าชม สุเหร่าเมซกีต้า (Mezquita) สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของ การ ปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรม ที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่ง งานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Ayre Hotel Córdoba หรือเทียบเท่า
เมืองกอร์โดบา - โทเลโด - มหาวิหารแห่งโตเลโด - กรุงมาดริด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำคณะเดินทางสู่ โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 343 กม. ใช้เวลาประมาณ 4.55 ชม.) เมืองหลวงเก่าแห่งอาณาจักรสเปน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึง การผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างเป็นล้อมรอบไปด้วย แม่น้ำตากุส (Tagus River) เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก และเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ว่าเป็นเมืองมรดกโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16
  นจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 71 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า
กรุงมาดริด - เมืองเซอโกเบีย - สะพานส่งน้ำโบราณ - Las Rozas Village
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 107 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน ก็ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานส่งน้ำโบราณ (roman Aqueduct of Segovia) สะพานที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด โดยสะพานส่งน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนำน้ำจาก แม่น้ำฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึ้นในช่วง 1 กิโลเมตรสุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกำแพงเมืองเก่า และ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) มหาวิหารสำคัญของเมืองที่สร้างอย่างหรูหราประณีตด้วยสไตล์โกธิค วิหารแห่งนี้เป็นวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด่พระแม่มารี มหาวิหารแห่งเซโกเวียนั้นมีขนาดใหญ่และสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยอาคาร ขนาดใหญ่และยอดแหลมที่อยู่ในทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆังสูง 90 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ!! เมนูหมูหันสเปน
  นำคณะเดินทางสู่ Las Rozas Village (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.05 ชม.) แหล่ง ช้อปปิ้งสุดอลังการที่ห่างออกมาจากมาดริดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ย่านนี้สินค้าแบรนด์เนมเพียบ ใครอยากได้กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนัง รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์สเปนและราคาถูกกว่าซื้อที่ไหนๆ แถมยังได้รับคืนภาษีราว 16-17 เปอร์เซ็นต์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงระบำฟลาเมงโก้ โชว์ชื่อดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
ที่พัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า
กรุงมาดริด - พระราชวังหลวง - น้ำพุไซเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า - สนามบิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ!! เมนูอาหารพื้นเมืองข้าวผัดสเปน
  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ น้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางจัตุรัส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิม ฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จากนั้นนำท่านสู่ ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาดริด นำคณะทำการเช็คอิน
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบิน QR 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

-->