ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย 10วัน 7คืน บิน(TG)

10,019
SAVE 3,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย 10วัน 7คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์ เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทปร๊าก และ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ นั่งกระเช้าชมวิวสู่ ยอดเขาซุกสปิตซ์ MtZugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศเยอรมนี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet เวียนนา ชมความสวยงามของ เมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิ่ม ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์ บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน  หมู ไก่ เนื้อ  ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ


รหัสทัวร์:
EUL_TG00135
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป
สายการบิน:
Thai Airways
฿89,900
฿86,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TG924 (00.50 น.-07.05 น.)
  • ขากลับ: TG 937 (14.35 น.-05.35 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
มิวนิค (เยอรมนี) - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเซ่นศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระกับการเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา...สู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆ เสิร์ฟพร้อม “เบียร์เยอรมัน” รสเลิศ
บ่าย นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา(ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสอาจหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินเท้าขึ้นแทน) พร้อมทั้งนำท่าน “เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท(*กรณีคิวการเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนำท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) ได้เวลาอันควรนำคณะออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE HOTEL GARMISCH PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคียง
การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น - นั่งกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นชม “ยอดเขาซุกสปิตซ์” Mt.Zugspitze ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ถึงยอดเขา...อิสระทุกท่านสนุกสนานกับลานหิมะบนยอดเขา สามารถมองเห็น ธารน้ำแข็ง และมองเห็นมุมกว้างได้รอบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาลี สนุกสนานไปกับกิจกรรมพร้อมความสะดวกสบายของอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจนี้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทองสัญลักษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยก่อน **ท่านต้องถือพาสปอส์ต เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้**
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (184 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น ได้เวลาอันควร นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ ปลาเทราท์สดๆ รสเลิศ
ที่พัก SCALARIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจำนวนห้องจำกัด ในกรณีที่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปยังโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกัง ที่มีบรรยากาศใกล้เคียงแทน ***
เซนต์วูฟกัง - ชมเมือง - เมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ (เชค) - ปราสาทคลุมลอฟ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเที่ยวชม “เมืองฮัลล์ชตัทท์” Hallstatt เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี อิสระกับเการเที่ยวชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา ได้เวลาอันควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลินซ์ (125 กม.)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (85 กม.) เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีแม่น้ำล้อมรอบ อยู่ในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ
ที่พัก MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เชสกี้ คลุมลอฟ - ปร้าก - ปราสาทปร้าก - ชมเมืองเก่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น นำชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ หากมีเวลาท่านสามารถชม “โรงละคร” Municipal House อาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ของแคว้นโบฮีเมียระหว่าง ค.ศ. 1905 - 1911
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AMBASSADOR HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ปร้าก - เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ - ชิมซี่โครงหมูเวียนนา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (333 กม.) นำท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา
ที่พัก HILTON STADTPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวแม่น้ำดานูบ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)
กลางวัน อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง นำคณะชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” แม่น้ำนานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้ำสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค่ำคืน
ที่พัก HILTON HOTEL / INTERCONTINENTAL HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ฮีโร่สแควร์ - บราติสลาวา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ นำคณะชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี ชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ จากนั้น นำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กูลาซฮังกาเรียน
บ่าย นำท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (201 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHERATON HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เวียนนา - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา (62 กม.) เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
14.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->