ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์เเลนด์ 10วัน 7คืน บิน(TG)

8,981
SAVE 3,000.-
3% OFF
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์เเลนด์ 10วัน 7คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป นำท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในแถบ เทือกเขาแอลป์ อันแสนงดงาม เที่ยวหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมที่เรียกได้ว่า UNSEEN SMALL VILLAGE MUST SEE เที่ยวเส้นทางที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้ นำท่านนั้งรถไฟสู่ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา นำท่านเข้าชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมือง ซอลส์เบิร์กเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท นำท่านเที่ยวชมเมือง ฮัลล์ชตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม ทะเลสาบเบลาซี เป็นที่เพาะพันธ์ปลาเทราท์ แบบออร์แกนิก นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบกษัตริย์ ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านชมเมือง เซนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ท ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชมเมือง โกเซา ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ บนแนวเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO นำท่านชมโรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาพฟานเดอร์ เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ที่สวยที่สุดของเมือง นำท่านชมงดงามของ น้ำตกสโทบบาค เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป นำท่านชมเมือง ลูเซิร์น เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เอททัล - เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO สำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางผ่านเมืองในหุบเขาอันงดงามเข้าสู่เมือง เบดโทรซ์ Bad Tölz คำว่า Bad ในภาษาเยอรมันนั้นไม่ได้แปลว่า เน่า เสีย เลว ร้าย เหมือนภาษาอังกฤษ แต่กลับแปลว่า Bath คือ ที่อาบน้ำ มีหลายเมืองที่มีคำว่า Bad นำหน้า ซึ่งหมายความว่าเมืองนั้นเป็นเมืองสปาหรือเมืองที่มีสถานที่บำบัดและฟื้นฟูร่างกายโดยการใช้น้ำแร่ นำท่านออกเดินทางสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลก โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส กษัตริย์ลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระราชวังแห่งนี้งามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของป่าไม้นานาพันธ์ และเชื่อมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและน้ำพุแบบฝรั่งเศส ทำให้ดูงามสง่ายิ่งขึ้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgadenี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรือระดับใกล้เคียง
เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - อาร์มเซา - ซอลส์เบิร์ก - โฮเฮนซาลส์เบิร์ก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden อดีตที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของนาซี นำท่านล่องเรือชม “ทะเลสาบกษัตริย์” Konigsee ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีในเขตเทือกเขาแอลป์ ที่กำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม นำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์มเซา (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ให้ท่านอิสระเดินชมความงดงามของเมือง
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท(Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 เดินข้ามสะพานแม่น้ำซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท นำท่านชมสถานที่ถ่ายทำที่สำคัญๆที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก (Hohensalzburg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่บนภูเขากลางเมืองที่ระดับความสูง 506 เมตร สามารถมองเห็นปราสาทหลังนี้ได้จากทั่วทั้งเมือง แต่นอกจากความสวยงามตามแบบฉบับปราสาทยุคกลางแล้ว ปราสาทนี้ยังมีดีกรีเป็นถึงปราสาทยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AUSTRIA TREND MITTE หรือระดับใกล้เคียง
ซอลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน - เซนต์วูล์ฟกัง - ฮัลล์ชตัทท์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารชุดจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่”เซนต์กิลเกน” St. Gilgen เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน Wolfgangsee อันงดงามและล้อมรอบด้วยเทือกเขา Salzkammergut ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติมากเป็นเมืองยุคกลางที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าโบราณที่มีสีสันราบเรียบ และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีสีสันมากขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากชาวเวียนนาร่ำรวยมากขึ้น จึงเริ่มสร้างบ้านฤดูร้อนของพวกเขาที่เมืองนี้ เมือง St. Gilgen ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mozart เนื่องจากมารดาของเขาเกิดใน St. Gilgen และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของเขาก็พำนักอาศัยและทำงานที่เมืองนี้เช่นเดียวกัน นำท่านออกเดินทางสู่”เซนต์วูล์ฟกัง” ST. WOLFGANG เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปีชมเมือง ฮัลล์ชตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Heritage Hotel / See Hotel หรือระดับใกล้เคียง
ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา - เซลล์ อัม ซี - วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World - อินซ์บรูกซ์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “โกเซา” Gosau ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ บนแนวเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 767 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางตอนกลางของประเทศออสเตรีย เมืองนี้มีผู้คนตั้งรกรากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 กาเซาลายล้อมไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้และลำธารอันแสนอุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ประกอบอาชีพทำเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเป็นรายได้หลักของที่นี้ นำท่านเดินทางสู่ เมือง เซลล์ แอม ซี (Zell am See) อีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทขนาดย่อม มีประชากรอาศัยอยู่ ไม่ถึง 10,000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลและล้อมรอบด้วยหุบเขาทำให้สภาพอากาศเย็นสบายและมีความร่มรื่นตลอดทุกฤดูกาล อิสระให้ท่านเดินเก็บภาพประทับใจในเมืองน่ารักแห่งนี้ได้
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองวัทเทนส์ Wattens เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวารอฟสกี้ (Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว โดยเฉพาะที่สวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์นั้นถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองวัทเทนส์ได้เป็นอย่างดี นำท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็น แหล่งสกีเป็นที่รู้จักกัน ดีของชาวยุโรป จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นำท่านสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลัง ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ นำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง “ หลังคาทองคำ ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RAMADA INNSBRUCK TOVOLI หรือที่พักระดับใกล้เคียง
อินซ์บรูกซ์ - บรีเกนซ์ - ชไว้ซ์ - สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ - อินเทอร์ลาเค่น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria ผ่านแนวเทือกเขาแอลป์ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน,ต้นเบิร์ชสีเขียงขจี ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวช่วยสร้างความงามให้กับเส้นทาง เดินทางถึงเมือง “บรีเกนซ์” Bregenz นำท่านเข้าสู่สถานีกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ (Pfänder) สูง 1,100 เมตร เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ ที่สวยที่สุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอล์ป สุดแสนประทับใจ (โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขา) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่ตัวเมืองบรีเกนซ์้
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไว้ซ์ Schwyz เพื่อนำท่านสู่ สถานีรถไฟ Stoosbahn สถานีที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปี เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรางอันเก่าที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ายถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตาและทันสมัยมาก นำท่านสู่ หมู่บ้าน สตูส Stoos UNSEEN หมู่บ้านเล็กๆปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจำหมู่บ้านที่ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คซึ่งสามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านลงจากหมู่บ้าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเค่น
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก ROYAL ST GEORGES หรือที่พักระดับใกล้เคียง
อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - เวงเก็น - เลาเทอบรุนเน่น - น้ำตกสโทบบาค - อินเทอร์ลาเค่ฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนำท่านนั้งรถไฟสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นำคณะท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากนั้นนำท่านนั้งรถไฟต่อสู่สถานนีหมู่บ้าน “เวงเก็น” Wengen ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา เห็นทัศนียภาพที่เป็นยอดเขาสูง เวลาท้องฟ้าปลอดโปร่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขามอนช์ (Monch) และยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ได้อย่างชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศยอดเยี่ยมสุดพรรณนา เชิญใช้เวลาสบายๆตามอัธยาศัยในแวดล้อมภูเขาและแมกไม้เป็นอีกชุมชนที่มีอากาศ บริสุทธิ์สดใสปราศจากมลภาวะไม่มีรถยนต์อันเป็นที่มาของก๊าซเสียและเสียงรบกวนต่างๆ จากนั้นนำท่านนั้งรถไฟสู่สถานนี้หมู่บ้าน “เลาเทอบรุนเน่น” (Lauterbrunnen) นำท่านเดินเล่น เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัลไพน์ ความงดงามของลาวท์เทอบรุนเน็นวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่ง เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านชมงดงามของน้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ำตกมีความ สูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภาพน้ำตกถูกพิมพ์ ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัยในการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน
ที่พัก ROYAL ST GEORGES หรือระดับใกล้เคียง
อินเทอร์ลาเค่น - ทะเลสาบเบลาซี - ซุก - ลูเซิร์น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาซี (BLAUSEE) หรือทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบขนาดเล็ก ที่มีสีฟ้าตามชื่อเรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถานที่เพาะพันธ์ปลาเทราท์แบบออร์แกนิก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ามาตกปลาเทราท์และบริการเรือพายให้นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษี ของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) นำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม นำท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัยในการเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน
ที่พัก Grand Europe Hotel หรือระดับใกล้เคียง
ลูเซิร์น - ซูริค - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริคให้ท่านได้มีเวลาในการทำภาษีก่อนขึ้นเครื่องเดินทางกลับ
13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG 924 (00.50 น.-06.45 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG 971 (13.15 น.-06.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ