ทัวร์สเปน มาดริด กอร์โดบา เซบีญ่า 7วัน 4คืน บิน(QR)

8,731
SAVE 1,000.-
2% OFF
ทัวร์สเปน มาดริด กอร์โดบา เซบีญ่า 7วัน 4คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ชมสะพานโรมัน Puente Romano ทอดข้าม แม่น้ำฆัวตาลควิวีร์ Guadalquivir River ชมสุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร์ เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า Seville Cathedral ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปกับ หอคอยกิรัลดา Giralda Tower ชมหอคอยบูคาโก Torre del Bujaco ถ่ายรูปกับมหาวิหาร แห่งเมืองเซโกเวีย เก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้า สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ของทีมราชันชุดขาว รีลมาดริด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สเปน

สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833
23.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
มาดริด - กอร์โดบา - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแมดริด โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR147
08.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงแมดริด ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่เมืองกอร์โดบา “CORDOBA” (370 กม.) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งของแคว้นอันดาลูเซีย ในสมัยที่พวกมัวร์มีอำนาจอยู่ในดินแดนแถบนี้ คอร์โดบาถือว่าเป็นหัวใจแห่งยุคทองของมัวร์มีความเจริญรุ่งเรืองในระดับสูงสุด มีอารยะธรรมสูงสุดในดินแดนยุโรปตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 10
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสะพานโรมัน Puente Romano ที่สะท้อนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองได้ดีที่สุดทอดข้าม แม่น้ำฆัวตาลควิวีร์ Guadalquivir River รายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน อาทิเช่น วิหาร โรงละคร สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน ชมสุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์เข้ามายังกลุ่มของชาวมุสลิม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TRYP CORDOBA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
กอร์โดบา - เซบีญ่า - มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - กาเซเรส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเซบีญ่า “SEVILLA” (145 กม.) เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซีย นำท่านชมเมืองเซบีย่า เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า “Seville Cathedral” ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ถ่ายรูปกับ หอคอยกิรัลดา Giralda Tower ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซบีญา ภายในวิหารสูงถึง 42 เมตร ชมแท่นบูชาสไตล์กอธิกขนาดใหญ่ และเชื่อกันว่าเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีภาพแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตของพระเจ้าถึง 45 แบบซึ่งมีรูป แกะสลักประดับด้วยทองคำ กว่า 1,000 รูป ชมที่บรรจุศพของคริสโตเฟอร์คลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริย์แห่งกัสติย่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองกาเซเรส” Caceres (265 ก.ม.) เมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นำท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองกาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เนื่องจากความโดดเด่นของงานสถาปัตยกรรมในเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โรมัน อิสลาม นอร์เทิร์นกอทิก และอิตาเลียนเรอเนซองซ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการสงครามหลายครั้งที่รบกันที่เมืองนี้ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ ชมหอคอยบูคาโก (Torre del Bujaco) หอคอยมีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสตกาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต ชมเขตเมืองเก่าหรือ "ซิวดัดโมนูเมนตัล" (Ciudad Monumental) ยังคงมีกำแพงโบราณล้อมรอบอยู่โดยยังคงลักษณะที่ได้สร้างไว้ในยุคกลางอย่างสมบูรณ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BARCELO CACERES VCENTENARIO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
กาเซเรส - โทเลโด - มาดริด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo (260 กม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน ในแคว้นคาสตีล-ลามันชา ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก ชมประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆ ลดหลั่น ได้รูปสวยงามทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ชมย่านเมืองเก่าที่มีความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ที่มีให้พบเห็นมากมายตามอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเมือง เช่น “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ La Rozas Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงแมดริด (Madrid) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการช้อปปิ้ง
ที่พัก AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกล้เคียง
มาดริด - อาวิลา - เซโกเบีย - มาดริด
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาวิลา “Ávila” (132 กม.) เมืองโบราณอันเก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,131 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศสเปน นำท่านชมเมืองเก่าที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ชมกำแพงเมืองยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอาวิลา ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างมาจากหินแกรนิตสีน้ำตาล ในสมัยก่อนกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) โดยกำแพงจะประกอบด้วยหอคอยรูปครึ่งวงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตูซึ่งนับเป็นป้อมปราการที่สมบูรณ์ที่สุดในสเปน์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย “Segovia” (64 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชมสะพานส่งน้ำโบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดยสะพานส่งน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหาร แห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนั้นเดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) (90 กม.) นำท่านท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกล้เคียง
มาดริด - พระราชวังหลวง - ปูเอต้าเดลซอล - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ.1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง จากนั้นเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ที่ในอดีตเคยแหล่งชุมชนเก่าแก่อีกแห่งของกรุงมาดริด มีอายุย้อนกลับไปมากกว่า 300 ปีซึ่งได้รับอิทธิพลในการก่อสร้างมาจากอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง์
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
17.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR150
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา (พักเปลี่ยนเครื่อง)
01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สเปน


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.35 น.-23.50 น.)

QR147 (01.45 น.-08.15 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR150 (17.10 น.-00.55 น.)

QR137 (01.55 น.-12.55 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ