ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ลูกาโน่ เบลลินโซน่า 8วัน 5คืน บิน(QR)

8,527
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ลูกาโน่ เบลลินโซน่า 8วัน 5คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ Rhine falls ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป ถ่ายภาพคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16ชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปคู่กับ สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์นซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์ พิชิตยอดเขายอดเขาจุงเฟราที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปเป็นพื้นที่ มรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชลปปลิ้น ตลกชื่อก้องโลก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา - มิลาน (อิตาลี)
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
20.20 น. นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR981
23.59 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ทิราโน่ - เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - เซนต์ มอร์ริทซ์ - คูร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอิตาลี โดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123
06.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ (159 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม นำท่านเดินทางเมืองคูร์ (CHUR) เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL SOMMERAU หรือที่พักระดับใกล้เคียง
คูร์ - ลูกาโน่ - เบลลินโซน่า - ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - โคโม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ นำท่านชมเมือง เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมายี
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก CRUISE HOTEL COMO หรือระดับใกล้เคียง
โคโม่ - สเตรสา - ล่องเรือ แม็กจิโอเร - แทรช - เซอร์แมท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่เขตทะเลสาบแม็กจิโอเร ตอนเหนือของอิตาลีติดกับชายแดนประเทศสวิส เป็นบริเวณที่มีทัศนีย์ภาพงดงามที่สุดของเขตทะเลสาบอิตาลี รถโค้ชจะลัดเลาะชายฝั่งทะเลสาบจากแคว้นลอมบาเดียเข้าสู่แค้วนปิเอดมอง ทะเลสาบแม็กจิโอเร่ (Lake Maggiore) เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี มีความยาวของทะเลสาบถึง 65 กิโลเมตร กินพื้นที่เข้าไปในแคว้นทิชิโนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย นำท่านเดินทางถึงเมืองสเตรสา(Stresa) นำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะเบลลา (Bella Island) เกาะแสนสวยสุดแสนโรแมนติก หนึ่งในหมู่เกาะบอร์โรเมน (Borromean Islands) ส่วนใหญ่เกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบแม็กจิโอเร จะเป็นเกาะส่วนตัวของตระกูลบอร์โรมิโอ (House of Borromeo) ตระกูลนี้เป็นตระกูลพ่อค้าที่มีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุด ตระกูลหนึ่งในภาคเหนือของอิตาลี ในสมัยก่อนเกาะนี้เป็นแค่เพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่หลังจากตระกูลบอร์มิโรมิโอ เข้าครอบครองและได้สร้างคฤหาสน์สไตล์บาร๊อคสุดหรู รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะแล้ว ทำให้เกาะนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรแมนติกเสมือนเกาะสวรรค์เลยทีเดียว ปัจจุบัน ตระกูลนี้ได้เปิดเกาะเป็นสาธารณะ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าชมได้อย่างอิสระ บนเกาะมีโบสถ์ซานต้า มาเรีย ตั้งตระหง่านเป็นศูนย์กลางของชุมชน นำท่านเข้าชมคฤหาสน์ประจำตระกูลบอร์โรมิโอ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1632 – 1652 ใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี ในสไตล์บาร๊อค และตกแต่งภายใน ในสไตล์ร็อคโคโค หรูหราตระการตา ชมห้องต่างๆที่สำคัญ ในปีค.ศ.1797 นโปเลียน โบนาปาร์ต พระนางโจเซฟินเคยเสด็จมาประทับ ณ คฤหาสน์แห่งนี้ นำท่านเดินเข้าสู่สวนแสนสวยของคฤหาสน์ ที่ตกแต่งในสไตล์บาร๊อค ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรม และพันธุ์ไม้ต่างต่างๆ อย่างเต็มที่ จากนั้นมีเวลาให้ท่านชื่นชม และเก็บภาพความสวยงามของเกาะอย่างเต็มที่ รอบๆเกาะจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก, ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมาย อิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของเกาะ ได้เวลาสมควรนำท่านลงเรือกลับสู่เมืองสเตรสา
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำและอิสระการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL ANTARES ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง
เซอร์แมท - เขากรอนเนอแกรต - แทรช - โลซานน์ - เบิร์น
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับ วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ กับลานหิมะ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ “ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก...ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่เมืองโลซานน์ นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือระดับใกล้เคียง
เบิร์น - ภูเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บรุนเนน - อินเทอร์ลาเค่น - ซุก
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนั่งรถไฟลงจากจุงเฟราสู่เมือง “เลาเทอร์บรุนเนน” (Lauterbrunnen) เมืองเล็กๆ มีธรรมชาติสวยงามน่าอัศจรรย์ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาสูงตระหง่านของภูเขา Drattehorn, Butlasse, Jungfrau และ Eiger ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชมน้ำตก Staubbach ที่โถมลงมาจากยอดเขาความสูงเกือบ 305 เมตร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงามสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก ZUG เมืองเล็กริมทะเลสาบซุก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ทว่าปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียก เก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย เดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าของซุกได้ โดยในเขตเมืองเก่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงความเก่าแก่แต่สวยงามพื้นถนนปูด้วยหินจากยุดกลาง ผนักตึกวาดภาพสีสันสดใส ชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ ...ว่ากันว่าเมืองซุกนี้ “พระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบสวยงามที่สุดในสวิส !
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARK HOTEL ZUG หรือระดับใกล้เคียง
ซุก - ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - สนามบิน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม นำท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”
xx.xx น. ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
16.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
23.50 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.40 น.-00.05 น.)

QR093 (02.00 น-07.20 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR118 (22.55 น.-05.35 น.)

QR832 (08.00 น.-19.00 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ