ทัวร์เเกรนด์อิตาลี มิลาน เวโรน่า เวนิส ปิซ่า 9วัน 6คืน บิน(QR)

9,658
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์เเกรนด์อิตาลี มิลาน เวโรน่า เวนิส ปิซ่า 9วัน 6คืน บิน(QR)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์อิตาลี ชม สนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ อินเตอร์มิลานณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน Football Club Internazionale Milano ชมบริเวณปราสาทสฟอร์เซสโก้ ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของพระราชวังดอร์จ ลงเรือเข้าสู่ เมืองเวนิส เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ ชมความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ชมเนินเขา TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS
20.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833
23.55 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เวโรน่า - บ้านจูเรียส - เวนิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “อินเตอร์มิลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน (Football Club Internazionale Milano) จากนั้น ชมบริเวณ“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิสเมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ นำคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ ,วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้านของจูเลียต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กล่าวกันว่าท่านจะได้พบเนื้อคู่หลังจากเยือนบ้านจูเรียด *** จากนั้นเดินทางสู่เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Florence Hotel Sesto / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ฟลอเรนซ์ - เมืองปิซ่า - เซียน่า - เชียนเซียโน เทอร์เม่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน และยังเป็นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่มีชื่อเสียงของอิตาลีนำคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมากส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่งเมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้มยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุหนักหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยทำการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้และเขายังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบซึ่งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล จนทำให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” “Siena” เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 นำท่านเชิญเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป Piazza del Campoซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านของกาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมือง เซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมากนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Alexander Hotel Palme หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เชียนเซียโน เทอร์เม่ - ทิโวรี่ - เนเปิ้ลส์ - ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือแม่น้ำอาเนียน (Aniene)ชมเนินเขา TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, REPLAY ฯลฯ ี่
ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก Holiday Inn Hotel Naple / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เนเปิ้ลส์ - เกาะคาปรี - ล่องเรือ บลูกร็อตโต้ - เนเปิ้ลส์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านโดยสารเรือเจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่บนเกาะคาปรีตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 450-900 ฟุต นำท่านล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศแห่งความงามรอบเกาะคาปรี ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 10 แห่ง แต่ที่พิเศษที่สุด คือ ถ้ำลอดมรกตอันโด่งดังแห่งภาคใต้ “บลูกร็อตโต้” ที่ถูกค้นพบในปีค.ศ.1826 สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ เท่านั้น จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือ” เข้าชมความสวยงามของ “บลูกร็อตโต้” ประติมากรรมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภายในถ้ำจะมีสีฟ้ามรกตของน้ำทะเลสะท้อนกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาจากปากทางเข้าของถ้ำเป็นภาพที่สวยงาม หมายเหตุ : การเข้าชมถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ระดับน้ำขึ้น-ลง และสภาพของคลื่นทะเลในวันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ้ำมรกตได้ บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว แห่งอื่นทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ชมเกาะคาปรีสวรรค์ของการตากอากาศตากอากาศ ชมเมืองเล็กๆโบสถ์และตึกอาคารที่ เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อนและจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขาซึ่งงดงามจนไม่อาจละสายตาจากไป ให้ท่านได้มีเวลาเก็บบรรยากาศภาพความทรงจำ แห่งเกาะโรแมนติกแห่งนี้
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางลงใต้สู่เมืองเนเปิ้ล ที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนียและจังหวัดเนเปิลส์ในอิตาลี เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิลส์ กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ ผ่านย่านท่าเรือ ปราสาทเดลโลโว สร้างในสมัยวิลเลียมที่ 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปีค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด้ ผ่านชม กัลเลเรียอุมแบร์โตปรีโม Galleria Umberto I ตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 เป็นอาคารศิลปะแบบนีโอคลาสสิคที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Hotel Naple / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
เนเปิ้ลส์ - ปอมเปอี - กรุงโรม - บันไดสเปน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอี ” นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ ค.ศ.119 ต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณปอมเปอีขึ้น และในปี ค.ศ.1748 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นำท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พักระดับใกล้เคียง
โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - เดินทางกลับ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆใน โปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นำคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนำคณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
07.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (20.45 น.-23.55 น.)

QR123 (01.25 น.-06.35 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR114 (22.05 น.-05.40 น.)

QR832 (07.05 น.-17.45 น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ