ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองเเปร เมืองมรดกโลกเเห่งประเทศพม่า 3วัน 2คืนบิน(DD)

9,627
SAVE 800.-
8% OFF
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองเเปร เมืองมรดกโลกเเห่งประเทศพม่า 3วัน 2คืนบิน(DD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์พม่า ล่องเรือเเม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน เจดีย์ชเวซานดอว์เมืองเเปร ชม  บอว์บอว์จี Bawbawgyi ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลอมฟางที่คล้ายทรงกระบอก ชม พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร Sri Ksetra หรือ Thayekhittayaอาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี ชม เจดีย์ชเวซันดอว์ Shwesandaw เป็นเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองแปร ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ สร้างในปีพ.ศ.589 

รหัสทัวร์:
MM_DD00030
ประเทศ:
ทัวร์พม่า
สายการบิน:
Nok Air
฿9,999
฿9,199
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: DD 4230 (06.30 น.-07.15 น.)
  • ขากลับ: DD 4239 (21.00 น.-22.45 น.)
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองแปร - พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร - เจดีย์เบเบพญา - เจดีย์บอว์บอว์จีพญา - เลเมียตหน่า - พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
03.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแปร (PYAY) ห่างจากกรุงย่างกุ้งขึ้นไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอิระวดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 น. เดินทางถึง เมืองแปร นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถสองแถวท้องถิ่น
  นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra หรือ Thayekhittaya) อาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี “ศรีเกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพยู มีความหมายว่า ดินแดน แห่งความโชคดี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่า เมื่อ ปี ค.ศ. 2014
  จากนั้น นำท่านชม เจดีย์เบเบพญา (Bebepuya) องค์นี้ขนาดเล็กแต่สำคัญเพราะจากลักษณะพระพุทธรูปภายในที่เป็นแบบพยูกับทรงอาคารแบบพุกามแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเกษตรนี่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมาหลายสมัย
  จากนั้น นำท่านชม บอว์บอว์จี (Bawbawgyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลอมฟางที่คล้ายทรงกระบอกระหว่างทาง นำท่านชม หลุมที่ถูกขุดค้นพบ ที่ฝังโกศของชาวพยู จากนั้นนำท่านชมใกล้ๆกันมีโบราณสถานอีกแห่งชื่อ เลเมียตหน่า (Laymyathna) แปลว่า สี่ด้านครับองค์นี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพัฒนาการขั้นสุดของวัฒนธรรมพยูที่สร้างเจดีย์แบบคูหาเชื่อมกันโดยรอบซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการสร้างเจดีย์แบบพุกามในอีกหลายร้อยปีต่อมา
  จากนั้น นำท่านชม พญาจี (Payagyi) นั้นเป็นสถูปขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกองข้าว (ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับชเวซันดอว์ ในยุคแรกเริ่ม) โดยมีความเก่าแก่กว่าพันปี เพราะสร้างในพุทธศตวรรษที่13 - 14 สมัยอาณาจักรศรีเกษตร แต่สร้างอยู่นอกกำแพงเมือง โดยเป็น 1 ใน 9 สถูปที่สร้างโดยพระเจ้าดัตตาบอง ซึ่งดูเหมือนในสมัยพระองค์ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรศรีเกษตรนั้นเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด บรรดาสถูปขนาดใหญ่ในอาณาจักร ก็ถูกบูรณะหรือสร้างในสมัยพระองค์ โดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พยาจีเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการสร้างเจดีย์ศิลปะพม่าในยุคต่อมา
  จากนั้น นำท่านชม เจดีย์ชเวซันดอว์ (Shwesandaw) ( แปลว่าเกศทองคำ ) : เป็นเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองแปร ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ สร้างในปีพ.ศ.589 โดยได้รับการบูรณะครั้งสำคัญในสมัยพระเจ้าดัตตาบอง แห่งอาณาจักรศรีเกษตร ห่างออกไปบริเวณเชิงเขามีพระฑุทธรูปนั่ง ที่เรียกว่า พระแส่ทัตจี (Sethatgyi) คือ พระองค์ใหญ่ขนาดสิบชั้น หันหน้าเข้าชเวซันดอว์
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mingalagarden Resort เมืองแปรหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันมาตรฐานท้องถิ่น
ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ - เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร - หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้น นำท่านไปชม ตลาดเช้าเมืองแปร ขายสินค้าหลายชนิด ทั้งของ อุปโภค บริโภค ของพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของฝาก พร้อมทั้งดูวิถีชีวิต ชองชาวเมืองแปร
  จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เมืองถ่นโบ่ (Htonbo) เพื่อไปชมพระสลักพันองค์ริมแม่น้ำเอยาวดีที่ภูเขาอะเกาก์เตาง์ (Akauk Taung) ห่างจากตัวเมืองแปร ประมาณ 60 กม. เดินทางถึงท่าเรือนำท่านล่องเรือ ประมาณ 20 นาที นำท่านขึ้นชม อะเกาก์เตาง์ (Akauk Taung) หรือ ภูเขาภาษี ชื่อนี้เพิ่งเกิดขึ้นสมัยอาณานิคมอังกฤษ เหตุเพราะพวกเจ้าอาณานิคมมาตั้งจุดสังเกตการณ์เรือในแม่น้ำเอยาวดีบนเขาลูกนี้ เพราะ 1. อยู่สูงมองเห็นง่าย 2. เป็นคุ้งน้ำยากที่เรือจะหนีเล็ดลอด 3. อยู่ใกล้ชายแดนพม่าเหนือ สมัยก่อนเรือต้องมาจอดที่นี่เพื่อติดต่อในเรื่องภาษีแถมไม่พอบริเวณนี้ยังเป็นคุ้งน้ำวน ทำให้พ่อค้าต่างๆเกิดความหวาดกลัวทั้งกลัวภาษี ทั้งกลัวเรือล่ม เลยบนบานสานกล่าวสร้างพระริมหน้าผาเพื่อให้ทำมาค้าคล่องนั่นเองครับด้วยเหตุนี้อะเกาก์เตาง์จึงกลายเป็นภูผาพระพันองค์ด้วยแรงศรัทธาปนความหวังในการค้าขายของผู้คนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน
เที่ยง นำท่านเดินทางกลับเข้าเมืองแปร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.ระหว่างทาง แวะนมัสการ หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(Shwe Myethman) หรือพระใส่แว่น ประดิษฐานอยู่ที่เมืองชเวดัง (Shwedaung) ห่างจากตัวเมืองแปร 15 กม. คนพม่าเชื่อกันว่า ไหว้พระชเวเมี๊ยะมัน ความคิดอ่านจะดี ท่องจำจะเก่ง
19.00 น. เดินทาง ถึงย่างกุ้ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้น นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน , สีส้ม , สีแดงเป็นต้น
วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะชมพูวระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลัมเม สัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธัง สุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะ ติทุติยังโกนาคะมะนัง ธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปัง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
  จากนั้น ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เมื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้น นำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและ ซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
  จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
  จากนั้น นำท่านสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
  จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์พม่า


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->