ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)

16,022
SAVE 2,000.-
3% OFF
ทัวร์เเกรนด์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า โรวินจ์ 8วัน 5คืนบิน(TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์โครเอเชีย โครเอเชีย เป็นประเทศอิสระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 และได้พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางไปชมความสวยงาม ที่ว่ากันว่า เที่ยวครั้งเดียวครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกินแบบพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณีแบบท้องถิ่น ธรรมชาติอันสวยงาม ภูเขาหินที่เป็นเหมือนฉากหลังของประเทศ ท้องทะเลสีน้ำเงินคราม และสถาปัตยกรรมโบราณที่มีคุณค่า อายุนับพันปี ที่ได้หล่อหลอมรับวัฒนธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณ จนทำให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก”

รหัสทัวร์:
HR_TK00010
ประเทศ:
ทัวร์โครเอเชีย
สายการบิน:
Turkish Airlines
฿63,900
฿61,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: TK 65 (21.45 น.-04.10 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: TK 1053 (07.05 น.-08.15 น.)
  • ขากลับ: TK 440 (20.20 น.-00.10 น.)
    เปลี่ยนเครื่อง: TK 68 (01.50 น.-15.05 น.)
  • บริการอาหารบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์โครเอเชีย

กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เค้าเตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการโหลดสัมภาระ และอธิบายเอกสารให้แก่ทุกท่าน
21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลา 10.25 hrs.) Airbus A330-300 Wide-body 2-4-2
กรุงอิสตันบูล - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - โอพาเทีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
04.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.05 hrs.)
07.05 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) โดยเที่ยวบินที่ TK 1053 (บริการ Snack Box บนเครื่อง) (ใช้เวลา 2.10 hrs.) Airbus A321 Narrow-body 3-3
08.15 น. ดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ และผลไม้ราคาถูก นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกในย่านการค้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย (Opatija) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยว และพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย
  นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมืองโอพาเทีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Remisens Hotel Kristal 4* หรือเทียบเท่า
โอพาเทีย - พูล่า - โรวินจ์ - โอพาเทีย
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ พูล่า (Pula) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES
  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน และเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร
  นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์ และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาท และเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ (Rovinj) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือน และตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  นำท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อค.. ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย (Opatija)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Evergreen
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Remisens Hotel Kristal 4* หรือเทียบเท่า
โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ และเนินเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / GRILL TROUT เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึ้นชื่อในเขต LIKA (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า)
  นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบ และน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ ร่มรื่น .. นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบน และอุทยานตอนล่าง (การเดินเที่ยว และล่องเรือในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Jezero in Plitvice โรงแรมแนวภูเขาดีที่สุด ณ ริมอุทยาน หรือเทียบเท่า
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNESCO) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก - โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14
  ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร
  นำท่านเข้าชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Art In Split 4* หรือเทียบเท่า
สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ล่องเรือชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค (UNESCO)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของฝากต่างๆ ที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้า และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นำท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเลี้ยงหอย ณ เมืองมาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาวพร้อมล่องเรือ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก (2 หอยนางรม + 1 หอยแมลงภู่)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน รสเลิศ
  นำท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง... ชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี แดดร่มลมตกได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินชมความสวยงามของเขตเมืองโบราณ และแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนู Lobster ย่าง (half) เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4* หรือเทียบเท่า
ดูบรอฟนิค - กระเช้าไฟฟ้า - Konzum - ชาฟตัท - อิสตันบูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค
  นำท่านล่องเรือในทะเลอาเดรียติคประมาณ 1 ชม. ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามรอบๆกำแพงเมืองโบราณ และหลังจากนั้นเรือจะพาท่านล่องไปที่ เมืองชาฟตัทเมืองน้อยน่ารักริมทะเล เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารักทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อน และนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท
14.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล
  นำท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากเขตประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช้อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Posip” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเเดียวกับไวน์ฝรั่งเศส หรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร
18.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองดูบรอฟนิก เพื่อบินสู่กรุงอิสตันบูล (หากมีการทำการคืนภาษี กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
20.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 440 (ใช้เวลา 1.50 hrs.) Airbus A319 Narrow-body 3-3
00.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล (รอเปลี่ยนเครื่อง 1.40 hrs.)
สนามบินกรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลา 9.15 hrs.) Airbus A330-300 Wide-body 2-4-2
15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์โครเอเชีย


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->