ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืนบิน(FD)

8,965
SAVE 800.-
9% OFF
ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืนบิน(FD)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษสุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia

รหัสทัวร์:
CN_FD00019
ประเทศ:
ทัวร์จีน
สายการบิน:
Air Asia
฿8,988
฿8,188
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: FD (582 08.05/09.15 น. - 11.25/12.30 น.)
  • ขากลับ: FD585 (02.00/02.55 น. - 03.15/04.15 น.)
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

สนามบินดอนเมือง - คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
08.05/09.15 น. บินลัดฟ้าสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

กรุ๊ปบินวันที่ 8 - 28 มี.ค. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค. - 1เม.ย. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.00 - 03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย. - 24 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05 - 11.25 น. // ขากลับ 02.00 - 03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 25 - 31 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05 - 11.25 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย. - 23 ธ.ค. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
11.25/12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ เมืองลู่เหลียง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หุบเขาหินทรายที่เกิดจากแรงลมของสายน้ำกัดเซาะด้วยทรายและดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนมากกว่า 20 เรื่อง เช่น สามก๊ก,ไซอิ๋ว เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋, ม้ง, หุย และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง หลอผิงเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูก ผักน้ำมัน - โหยวไช่ฮวา ทุกๆ ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ดอกโหยวไช่ฮวา จะพร้อมใจบานเหลืองงามอร่ามพร้อมกันเต็มท้องทุ่ง โดยจะเริ่มบานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ หลังเทศกาลตรุษจีน จนได้รับสมญาว่า “หลอผิง - ทะเลแห่งมวลผกามาศ” หรือบ้างก็เปรียบเปรยว่าเป็น “อุทยานดอกไม้ที่กว้างใหญ่สุดของจีน” (หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ZHONG YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  เดินทางสู่ น้ำตกเก้ามังกร หรือ จิ่วหลง (รวมกระเช้าขึ้น) มีลักษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน้ำตกลดหลั่นกว่า 10 ชั้นและสูงต่ำกว้างแคบต่างกัน ชั้นที่ใหญ่ที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ 110 เมตร และระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้นลึกหลายระดับ วัดได้จากความเข้มของสีนํ้าซึ่งบางคนประมาณว่าเทียบได้กับน้ำตกทีลูซอของประเทศไทย นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพมุมสูงเหนือน้ำตกและแต่เต็มอิ่มกับบรรยากาศระหว่างทางที่ค่อยๆเดินลัดเลาะลงมาตามขั้นบันไดซึ่งจะวนเป็นวงกลมออกมา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
  OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มน้อยยูนนานตั้งแต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกำกับโดยนักเต้นชื่อดังหยางลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเต้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ให้ท่านได้ชมอลังการโชว์ตื่นตาตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท ฯลฯ และนำท่านไปชมเลือกผ้าไหมจีน อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
  OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718 - 1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่อายุกว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
คุนหมิง - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.00/02.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD585 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  กรุ๊ปบินวันที่ 8 - 28 มี.ค. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค. - 1เม.ย. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.00 - 03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย. - 24 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05 - 11.25 น. // ขากลับ 02.00 - 03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 25 - 31 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05 - 11.25 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย. - 23 ธ.ค. ไฟท์บินขาไป 09.15 - 12.30 น. // ขากลับ 02.55 - 04.15 น.
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
03.15/04.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->