ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืนบิน(CZ)

7,862
SAVE 800.-
8% OFF
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืนบิน(CZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์จีน เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา ระเบียงกระจก ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง ล่องเรือ มรดกโลก เมนูพิเศษ ปิ้งย่างจางเจียเจี้ยน หมาล่าหูหนาน สุกี้เห็ด เป็ดท่อป้ายทอง อาหารไทย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รหัสทัวร์:
CN_CZ00021
ประเทศ:
ทัวร์จีน
สายการบิน:
China Southern Airlines
฿9,888
฿9,088
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ขาไป: CZ606 (04.40 น.-09.05 น.)
  • ขากลับ: CZ605 (22.10 น.-00.30+1 น.)
  • น้ำหนัก 20 kg.

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินจางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
04.40 น. บินลัดฟ้าสู่ จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ606
09.05 น. ถึง เมืองจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชนเผ่ารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (ปิดทุกวันจันทร์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต นำท่านเดินวัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแก้วปิดไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Emperor Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ) ถนนคนเดินซีปู้เจีย OPTION:เขาอวตาร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่ง นี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่ง ออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชม ถ้ำวัง มังกร ชมวังแก้วผลึกวังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุขประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอก หินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย **หมายเหตุ: หากน้ำลดเรือไม่สามารถทำการล่องได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย แวะร้านชาเพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินซีปู้ เจีย แหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  OPTION: เที่ยวชม เขาอวตาร ท่านละ 680 หยวน (รวมบัตรขึ้น ลงลิฟท์แก้ว สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) เขาเทียนจื่อซาน หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม หุบเขาอวตาร นำท่านขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟท์ขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดังที่คนไทยเรารู้จักกันก็คือ คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร (AVATAR) นั่นเอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Emperor Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ตลาดใต้ดิน OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน อาทิ ยาสีฟัน เสื้อผ้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน แหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิดกว่า 200 ร้าน อาทิ รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  OPTION: ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่านละ 350 หยวน (สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) ทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบด้วยเขตทะเลสาบและหมู่บ้านยิงอัวจ้าย รายล้อมด้วยยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังประกอบด้วยน้ำที่ใสมาก นอกจากนี้ยังมีหินที่รูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด รอบ ๆ ทะเลสาบอุดมด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตกและถ้ำพิสดาร บ้านเกิดเฮ่งเจียของหนังเรื่องไซอิ๋วก็ถ่ายทำที่น้ำตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Xi Lai Dun Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) สนามบินจางเจียเจี้ย กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านแวะ ร้านเครื่องเงิน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องเงิน อาทิเครื่องประดับ และเครื่องใช้ภายในครัวเรือน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร นำท่านนั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา นำท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านชมความงามของ ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ ง สมควรแก่เวลานำท่าน ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคดโค้ง 99 โค้ง *หมายเหตุ:การนั่งกระเช้ําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทํางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจางเจี้ย
22.10 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ605
00.30+1 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน
-->