ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ไปซิคะ PARIS FRANCE 5วัน 3คืน บิน(WY)

8,952
SAVE 1,000.-
3% OFF
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ไปซิคะ PARIS FRANCE 5วัน 3คืน บิน(WY)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ฝรั่งเศส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace อันยิ่งใหญ่ชมการตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน อิสตามอัธยาศัยเต็มวันระดิสนีย์แลนด์ปารีส Disneyland Paris หรือ Euro Disneyland เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde ช้อปปิ้งถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ Champs Elysees ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยล่องเรือบาโตมุช Bateaux Mouches Cruise ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงป

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส - ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931
09.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
14.45 น. เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY131
19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล นำท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง73เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวเนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าช้อปทั่วไป โดยสินค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่ผ่านไป อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
ค่ำ อิสระอาหารเย็น
ที่พัก Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะแบ่งโซนการเดินทางเป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายโดนัท โดยเริ่มนับโซน1 จากจุดศูนย์กลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเน้นจำ โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวร์ซายส์ที่จะอยู่ทางโซน 4 เท่านั้น, สำหรับสนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอโกล และดิสนีย์แลนด์ จัดอยู่ระแวกโซน5 จึงทำให้บัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนส่งอย่าง Metro, RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจำทางที่เชื่อมเส้นทางเดินรถเข้าหากันได้อย่างลงตัว หรือท่านสามารถลองซื้อตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึ่งเป็นตั๋วเหมาจ่ายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ได้ไม่จำกัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นโซนตามสถานที่ที่ต้องการไป อาทิ โซน 1-2 อยู่ที่ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยู่ที่ประมาณ 16.60 ยูโร เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)
เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเสมือนจริง
  หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี นิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ10ล้านคนเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200ปี สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ
ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น นำท่านถ่ายภาพที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลา ได้เวลาช้อปปิ้ง นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ถนนช็องเอลิเซ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนม มากมาย สองข้างทางมีต้นเชสต์นัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนี้ได้รับการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.10 น. เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.05 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815
17.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WY818 (09.15 น.-12.35 น.)

WY131 (14.45 น.-19.25 น.)
Oman Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WY132 (21.10 น. -07.15+1 น.)

WY815 (09.05 น. -17.45 น.)
Oman Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ